Kedvezmények családok részére - TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS

TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 17., 12:43

Az állam biztosítja, hogy az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.

 AZ INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁST ELSŐ ALKALOMMAL a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára, EZT KÖVETŐEN FELMENŐ RENDSZERBEN – FOKOZATOSAN – KELL BIZTOSÍTANI.

INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁSRA JOGOSULTAK 2016. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL az első, második , harmadik és negyedik  évfolyamon tanuló diákok.

A FELSŐBB ÉVFOLYAMOKON BIZTOSÍTANI KELL AZ INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁST AZOKNAK, akik a normatív kedvezmény feltételeinek megfelelnek.

2013. évi CCXXXII. törvény 4.§ (2)-(5) bekezdése, 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet

A felmenő rendszerben bevezetésre kerülő ingyenes iskolai tankönyvellátással nem érintett évfolyamokon

NORMATÍV KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT AZ A TANULÓ, AKI:

 1. tartósan beteg,
 2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
 3. három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
 4. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
 5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 6. a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

 

A fenti felsorolás a)-d) pontjában felsorolt jogosultak tekintetében az 1998. évi LXXXIV. törvény II. fejezetében meghatározottak szerint, míg abban a kérdésben, hogy kit kell  sajátos nevelési igényű tanulónak teninteni a 2011. évi CXC. törvény  47. §-an foglaltakat kell figyelembe venni. 

.

NEM VEHETŐ IGÉNYBE NORMATÍV KEDVEZMÉNY : a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után.

Az állam biztosítja, hogy az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.

 • AZ INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁST ELSŐ ALKALOMMAL a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára,  EZT KÖVETŐEN FELMENŐ RENDSZERBEN – fokozatosan – kell biztosítani.  ( A 2016/2017. tanévben az  első, második és a harmadik és negyedik  évfolyamon tanuló diákok részére. )
 • A FENTI, FELMENŐ RENDSZERBEN BEVEZETÉSRE KERÜLŐ INGYENES ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁSSAL NEM ÉRINTETT ISKOLAI ÉVFOLYAMOKON, BIZTOSÍTANI KELL, hogy a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki a normatív kedvezmény feltételeinek megfelel, a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre

NORMATÍV KEDVEZMÉNY IRÁNTI IGÉNYEKET a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 5. mellékletben meghatározott igénylőlapon lehet benyújtani az iskolákban kihirdetett időpontig.

EGYIDEJŰLEG BE KELL MUTATNI A NORMATÍV KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ IRATOKAT vagy az 5. melléklet szerinti igénylőlapon nyilatkozni kell a normatív kedvezményre való jogosultság későbbi időpontban történő igazolásáról. Az iratok bemutatásának tényét az iskola igazgatója rávezeti az igénylőlapra.

KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ A KÖVETKEZŐ OKIRATOK BEMUTATÁSA SZÜKSÉGES:

 • családi pótlék folyósításáról szóló igazolás  (ennek igazolására  el  kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági folyószámla-kivonatot, a postai igazolószelvényt.)
 • tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
 • a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

A NORMATÍV KEDVEZMÉNY BIZTOSÍTHATÓ: 1) az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, 2) napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, 3) használt tankönyvek biztosítása, 4) tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján.

oktatási intézmény