INGYENES ÉS KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS; INGYENES SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. júl. 17., 09:49

TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSKÉNT A GYERMEK ÉLETKORÁNAK MEGFELELŐ GYERMEKÉTKEZTETÉST KELL BIZTOSÍTANI A GYERMEKET GONDOZÓ SZÜLŐ, TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ KÉRELMÉRE AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS KERETÉBEN (a nem bentlakásos intézményekben), ILLETVE SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉST  a)   bölcsőde, mini bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint b) az iskolában a nyári szünet és a tanítási szünetek időtartama alatt .

 

I.) AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS KERETÉBEN (ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik)  a) A BÖLCSŐDÉBEN, MINI BÖLCSÖDÉBEN BÖLCSÖDEI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK RÉSZÉRE az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést,  b) AZ ÓVODÁBAN ÉS A NEM BENTLAKÁSOS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést KELL BIZTOSÍTANI.

AZ ARRA JOGOSULTAK RÉSZÉRE - AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST INGYENESEN, ILLETVE 50 %-OS NORMATÍV KEDVEZMÉNNYEL KELL BIZTOSÍTANI. ( Lásd a részletes ismertetésben).

 

II.)  A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS KERETÉBEN A SZÜLŐ, TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ KÉRELMÉRE INGYENESEN BIZTOSÍTJA, illetve BIZTOSÍTHATJA A DÉLI MELEG FŐÉTKEZÉST- a részletező részben ismertetett jogosultak számára, az ott részletezett feltételekkel - A NYÁRI, ŐSZI, TÉLI ÉS TAVASZI  SZÜNETBEN .

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B.§-a. 

I.) AZ INGYENESILLETVE KEDVEZMÉNYES  INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ, JOGOSULTSÁGOT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK:

A)  AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST INGYENESEN KELL BIZTOSÍTANI:

 1. A BÖLCSŐDÉBENMINI BÖLCSŐDÉBEN NYÚJTOTT BÖLCSŐDEI ELLÁTÁSBAN VAGY ÓVODAI NEVELÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEK SZÁMÁRA, HA  a) rendszeres gyermekvédelmi             kedvezményben részesül,   b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy  fogyatékos gyermeket nevelnek,  c) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,  d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át,   e) nevelésbe vették;
 2. AZ 1–8. ÉVFOLYAMON NAPPALI RENDSZERŰ ISKOLAI OKTATÁSBAN RÉSZT VEVŐ TANULÓ SZÁMÁRA, HA  a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy  b) nevelésbe vették,   c) azon a fenti két pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el,   d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha  nevelésbe vették, vagy utógondozói ellátásban részesül.

 

B)  AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ 50%- OS NORMATÍV KEDVEZMÉNYÉVEL KELL BIZTOSÍTANI ( amennyiben az ingyenes gyermek étkeztetésre nem jogosult):

 1.  az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
 2. az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 3. a bölcsődei. mini bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő, az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy a fentiekben ismertetettek alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

 

AZ INGYENES VAGY KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS GYERMEKENKÉNT CSAK EGY JOGCÍMEN VEHETŐ IGÉNYBE.

 

II.) AZ INGYENES SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ, JOGOSULTSÁGOT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK:

 1.  A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében (részletesen lásd az ellátás megnevezése részben)  a szülő, törvényes képviselő kérelmére INGYENESEN BIZTOSÍTJA A DÉLI MELEG FŐÉTKEZÉST  A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEK ÉS A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLŐ, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEK RÉSZÉRE.
 2. INGYENESEN BIZTOSÍTHATJA A DÉLI MELEG FŐÉTKEZÉST a fentieken kívül további gyermekek, így KÜLÖNÖSEN A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT GYERMEKEK RÉSZÉRE.

TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSKÉNT A GYERMEK ÉLETKORÁNAK MEGFELELŐ  GYERMEKÉTKEZTETÉST KELL BIZTOSÍTANI A GYERMEKET GONDOZÓ SZÜLŐ, TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ KÉRELMÉRE AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS KERETÉBEN (a nem bentlakásos intézményekben), ILLETVE SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉST  a)   bölcsőde, mini bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint b) az iskolában a nyári szünet és a tanítási szünetek időtartama alatt .

I.) AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS KERETÉBEN (ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik)  a) A BÖLCSŐDÉBEN, MINILCSÖDÉBENLCSÖDEI ELLÁTÁSBANSZESÜLŐ GYERMEKEK RÉSZÉRE az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést,  b) AZ ÓVODÁBAN ÉS A NEM BENTLAKÁSOS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést KELL BIZTOSÍTANI.

GYERMEKÉTKEZTETÉSÉRT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAT KELL FIZETNI, MELYET AZ INTÉZMÉNYNEK FIZET MEG:

 1. az ellátást igénybe vevő nagykorú jogosult,
 2. az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő,
 3. az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetében a törvényes képviselő.

 

JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI RÉSZBEN RÉSZLETEZETTEK SZERINT  AZ ARRA JOGOSULTAK RÉSZÉRE  AZ  INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST 

 • ingyenesen,
 • 50 %-os normatív kedvezménnyel 

KELL BIZTOSÍTANI.

 

II.)  A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS KERETÉBEN A SZÜLŐ, TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ KÉRELMÉRE INGYENESEN BIZTOSÍTJA A DÉLI MELEG FŐÉTKEZÉST az arra jogosultak részére  az alábbiak szerint:

 1. A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEK ÉS A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBENSZESÜLŐ, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEK ESETÉBEN:

  • a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY ÉS AZ ÓVODARVA TARTÁSÁNAK IDŐTARTAMA ALATT VALAMENNYI MUNKANAPON.
 2. A fentieken kívül további gyermekek, így KÜLÖNÖSEN A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT GYERMEKEK ESETÉBEN:

  • a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,
  • az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon.

A HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁD MEGHATÁROZÁSÁNÁL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐKÉNT KELL FIGYELEMBE VENNI:

 1. a tizennyolc éven aluli,
 2. a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, illetve szakképzésben részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló ÉS
 3. életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, KIVÉVE a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

 

AZ EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM SZÁMÍTÁSÁNÁL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ CSALÁDTAGKÉNT KELL FIGYELEMBE VENNI AZ EGY LAKÁSBAN EGYÜTT LAKÓ, OTT BEJELENTETT LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL RENDELKEZŐ

 1. szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
 2. a fentiekben ismertetettek szerinti  gyermeket,
 3. az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

Intézmény