Pénzbeli gyermekvédelmi ellátások - GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 14., 15:05

A GYERMEKTARTÁSDÍJ ÁLLAM ÁLTALI MEGELŐLEZESÉST KÉRHETI a gyermeket gondozó szülő, vagy más törvényes képviselő, feltéve, hogy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani.

 

A GYERMEKTARTÁSDÍJ ÁLLAM ÁLTALI MEGELŐLEGEZÉSE AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK FENNÁLLÁSA ESETÉN LEHETSÉGES:

 1. a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította , és
 2. a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá
 3. a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét ( ez az összeg 2017-ben 57.000 Ft).

 

A FOLYÓSÍTÁS IDŐTARTAMA a kérelem benyújtásának napjától az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig, LEGFELJEBB HÁROM ÉVIG TART.

Az ellátást az 1997. évi XXXI. törvény 22-24. §-a, valamint a 149/1997. (IX.10) Kormány rendelet 69-76. §-a szabályozza.

A GYERMEKTARTÁSDÍJ ÁLLAM ÁLTALI MEGELŐLEGEZÉSE AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK FENNÁLLÁSA ESETÉN LEHETSÉGES:

 1. a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította , és
 2. a gyermektartásdíj összegének behajtása ÁTMENETILEG lehetetlen, továbbá
 3. a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét ( ez az összeg 2017-ben 57.000 Ft).

 

EGYÉB FELTÉTELEK:

 • A GYÁMHATÓSÁG A GYERMEKTARTÁSDÍJ BEHAJTHATATLANSÁGÁT a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett személy rendszeres jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett EREDMÉNYTELENGREHAJTÁST KÖVETŐEN ÁLLAPÍTJA MEg.
 • Az eredménytelen végrehajtást, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó FOGLALÁSI JEGYZŐKÖNYV HATNAPNÁL RÉGEBBI NEM LEHET.
 • NINCS HELYE A GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSÉNEK, HA A KÖTELEZETT a) lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem érvényesíthető, vagy b) külföldi tartózkodási helye ismeretlen, vagy c) a jogosulttal közös háztartásban él. 
 • LEJÁRT TARTÁSDÍJ ESETÉN a gyermektartásdíj megelőlegezése nincs lehetőség.

A GYÁMHATÓSÁG A GYERMEKTARTÁSDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁT – HIVATALBÓL,VAGY ÉRTESÍTÉS ALAPJÁN – LEGELJEBB HAT HÓNAPRAFELFÜGGESZTI, HA

 1. a kérelmezőnek jogosultságot érintő körülményeiben változás állt be,
 2. a kötelezett rendszeres jövedelmére, illetve az egyéb vagyonára vezetett végrehajtás eredménnyel jár, ( (feltéve, hogy annak mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja),
 3. a kötelezett a kérelmező részére legalább két egymást követő alkalommal közvetlenül fizet tartásdíjat, (feltéve, hogy annak összege alkalmanként a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja),
 4. a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését rendelték el.

 

FOLYÓSÍTÁS FELFÜGGESZTÉSÉT KÖVETŐEN A GYÁMHIVATAL 30 NAPON BELÜL MEGINDÍTJA A FELÜLVIZSGÁLATOT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSÉNEK FELTÉTELEI FENNÁLLNAK-E.

A felülvizsgálat eredményeképpen  vagy  a gyermektartásdíj további folyósítását és a felfüggesztés időtartamára esedékes megelőlegezett gyermektartásdíj utólagos, egy összegben történő kifizetését rendeli el, vagy a megelőlegezést megszünteti. 

GYERMEKTARTÁSDÍJ ÁLLAM ÁLTALI MEGELŐLEZESÉST KÉRHETI a gyermeket gondozó szülő, vagy más törvényes képviselő, feltéve, hogy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, és a jogosultság feltételei részben felsorolt feltételek fennállnak.

FELTÉTELEK FENNÁLLÁSA ESETÉN A GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE A GYERMEK NAGYKORÚVÁ VÁLÁSA UTÁN IS MEGÁLLAPÍTHATÓ, illetve a már megállapított gyermektartásdíj továbbfolyósítható addig az időpontig, ameddig a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb huszadik évének betöltéséig.

AZ ELLÁTÁS ÖSSZEGÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:

 • A gyámhatóság a bíróság által a tartásdíj megfizetésére kötelező határozatában megállapított összeget, százalékos marasztalás esetében az alapösszeget előlegezi meg azzal, hogy A MEGELŐLEGEZETT GYERMEKTARTÁSDÍJ ÖSSZEGE NEM HALADHATJA meg gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-ÁT (jelenleg 14.250 Ft).
 • A gyámhatóság A FENTI ÖSSZEGNÉL ALACSONYABB ÖSSZEGET AKKOR ÁLLAPÍTHAT MEG, ha a gyermek tartását a gondozó szülő részben biztosítani tudja. A megelőlegezett összeg ebben az esetben sem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%-ánál. ( jelenleg 2.850 Ft)
 • AMENNYIBEN A BÍRÓSÁG A MEGELŐLEGEZÉS IDŐTARTAMA ALATT a tartásdíj összegét felemeli vagy leszállítja, a gyámhatóság a megelőlegezett gyermektartásdíj összegét, a bíróság jogerős határozatának megfelelően, az ítélet jogerőre emelkedésének napjától – a jogosultsági feltételek újbóli vizsgálata nélkül – köteles felemelni, illetve csökkenteni.
 • MEGELŐLEGEZETT GYERMEKTARTÁSDÍJAT A KÖTELEZETT a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kamattal az államnak köteles megtéríteni. A megelőlegezett gyermektartásdíjnak meg nem térült összegét adók módjára kell behajtani az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint.

A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás a gyermektartásdíjra jogosult gyermek szülőjének vagy más törvényes képviselőjének, illetve a nagykorúvá vált gyermek kérelmére indul a lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalnál.

A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL:

 • a család jövedelmére vonatkozó igazolásokat,
 • nagykorú, huszadik életévét nem betöltött gyermekre vonatkozóan az igazolást, hogy középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat,
 • a gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozatot, – a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyvet, vagy a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okiratot.

HA A GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSÉT JOGERŐSEN ELRENDELTÉK, AZ A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁTÓL ESEDÉKES AZ ALÁBBIAK SZERINT:

 • ha a a kérelmet a tárgyhónap 15-éig nyújtották be, a gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő jogerős határozatban megállapított teljes összeget,
 • ha a kérelmet a tárgyhónap 15-ét követően nyújtották be, a gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő jogerős határozatban megállapított összeg 50%-át kell első alkalommal kifizetni.

 

HA A MEGELŐLEGEZÉSÉRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGSZŰNIK, AZ A JOGOSULTSÁG MEGSZŰNÉSÉNEKNAPJÁIG ESEDÉKES AZZAL, HOGY HA A MEGSZŰNÉS

 • a tárgyhónap 15-éig következik be, a gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő jogerős határozatban megállapított összeg 50%-át,
 • a tárgyhónap 15-ét követően következik be, a gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő jogerős határozatban megállapított teljes összeget kell kifizetni

 

EGYÉB FOLYÓSÍTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

 • A TÁRGYHÓNAPRA ESEDÉKES MEGELŐLEGEZETT GYERMEKTARTÁSDÍJAT – december hónap kivételével – a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell folyósítani.
 • A december hónapra esedékes ellátás folyósításáról december 30-áig kell gondoskodni.
 • FOLYÓSÍTÁS IDŐTARTAMA a kérelem benyújtásának napjától az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig, LEGFELJEBB HÁROM ÉVIG TART.
 • A feltételek fennállása esetén – függetlenül az adók módjára történő behajtás eredményétől – UGYANAZONGYERMEKRE TEKINTETTELEGY ALKALOMMALLEGFELJEBB ÚJABB HÁROM  ÉVRE, a megelőlegezés továbbfolyósítható, illetve ismételten elrendelhető.

A gyermektartásdíj megelőlegezése tárgyában hozott döntés ellen fellebbezésnek van helye a kézhezvételtől számított 15 napon belül. 

Szociálisan rászorult személy

Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal, Kormányablak

FOGALOM MEGHATÁROZÁS: GYÁMHATÓSÁG: A gyámhatóság feladat- és hatáskörét a) a települési önkormányzat jegyzője, b) a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal (a továbbiakban: járási gyámhivatal), c) a szociális és gyámhivatal gyakorolhatja.  JELEN ELLÁTÁS SZEMPONTJÁBÓL GYÁMHATÓSÁG ALATT A JÁRÁSI GYÁMHIVATALT KELL ÉRTENI.