Pénzbeli gyermekvédelmi ellátások - GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 30., 13:47
A GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE IRÁNTI ELJÁRÁS • a gyermektartásdíjra jogosult gyermek szülőjének vagy más törvényes képviselőjének, illetve • a feltételek fennállása esetén a nagykorúvá vált gyermek kérelmére INDUL. A gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK FENNÁLLNAK: a) a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította vagy van olyan külföldi bíróság, vagy más hatóság által hozott jogerős határozat, amelyet a Magyarországon élő gyermek javára nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani, ÉS b) a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, ÉS c) a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, ÉS d) a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. (ez az összeg 2019-ben 57.000 Ft). HA A GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSÉT VÉGLEGES DÖNTÉSSEL MEGÁLLAPÍTJÁK • az a kérelem benyújtásától esedékes; • a folyósítás időtartama a kérelem benyújtásának napjától az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig, legfeljebb azonban három évig tart; • a feltételek fennállása esetén ugyanazon gyermekre tekintettel, egy alkalommal, legfeljebb további három évre a megelőlegezés tovább folyósítható, illetve ismételten elrendelhető.

Az ellátást az 1997. évi XXXI. törvény 22-24. §-a, valamint a 149/1997. (IX.10) Kormány rendelet 69-76. §-a szabályozza.

A gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK FENNÁLLNAK:

 1. a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította  vagy van olyan külföldi bíróság, vagy más hatóság által hozott jogerős határozat, amelyet a Magyarországon élő gyermek javára nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani, ÉS
 2. a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, ÉS
 3. a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, ÉS
 4. a gyermeket gondozó családban  az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. (ez az összeg 2019-ben  57.000 Ft).

 EGYÉB FELTÉTELEK:

 • A GYÁMHATÓSÁG A GYERMEKTARTÁSDÍJ BEHAJTHATATLANSÁGÁT a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett személy rendszeres jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett EREDMÉNYTELEN  VÉGREHAJTÁST KÖVETŐEN ÁLLAPÍTJA MEG.
 • Az eredménytelen végrehajtást, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó FOGLALÁSI JEGYZŐKÖNYV HAT HÓNAPNÁL RÉGEBBI NEM LEHET.

A feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj megelőlegezése A GYERMEK NAGYKORÚVÁ VÁLÁSA UTÁN IS MEGÁLLAPÍTHATÓ, ILLETVE a már megállapított gyermektartásdíj TOVÁBBFOLYÓSÍTHATÓ addig az időpontig, ameddig a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de LEGFELJEBB HUSZADIK ÉVÉNEK BETÖLTÉSÉIG.

NINCS HELYE A GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSÉNEK

 • ha a kötelezett lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem érvényesíthető, VAGY
 • ha a kötelezett külföldi tartózkodási helye ismeretlen, VAGY
 • ha a kötelezett a  jogosulttal közös háztartásban él, 
 • részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajthatóság esetén, ha ennek mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja,
 • lejárt gyermektartásdíj esetén.

A GYÁMHATÓSÁG A GYERMEKTARTÁSDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁT – HIVATALBÓL, VAGY –  a külön jogszabályban meghatározott szervek és személyek által tett  - ÉRTESÍTÉS ALAPJÁN – LEGELJEBB HAT HÓNAPRA FELFÜGGESZTI, HA

 • a kérelmezőnek jogosultságot érintő körülményeiben változás állt be,
 • a kötelezett rendszeres jövedelmére, illetve az egyéb vagyonára vezetett végrehajtás eredménnyel jár, (feltéve, hogy annak mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja),
 • a kötelezett a kérelmező részére legalább két egymást követő alkalommal közvetlenül fizet tartásdíjat, (feltéve, hogy annak összege alkalmanként a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja),
 • a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését rendelték el.

A  FELFÜGGESZTÉST KÖVETŐ VIZSGÁLAT EREDMÉNYEKÉPPEN A GYÁMHATÓSÁG

 • ELRENDELI A GYERMEKTARTÁSDÍJ TOVÁBBI FOLYÓSÍTÁSÁT és a felfüggesztés időtartamára esedékes megelőlegezett gyermektartásdíj utólagos, egy összegben történő kifizetését,  VAGY
 • A MEGELŐLEGEZÉST MEGSZÜNTETI HA  a) a gyermek – a gyámhatóság, illetve a bíróság végrehajtható határozata alapján – a külön élő másik szülő vagy más személy gondozásába kerül,  b) a gyermek nagykorúvá vált, és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytat,  c) a gyermeket a gyámhatóság nevelésbe vette,  d) a kötelezett meghalt.

Ha a gyermektartásdíj megelőlegezését végleges döntéssel megállapítják az a kérelem benyújtásától esedékes.

FOLYÓSÍTÁS IDŐTARTAMA a kérelem benyújtásának napjától az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig, legfeljebb azonban három évig tart;

A feltételek fennállása esetén  ugyanazon gyermekre tekintettel, EGY ALKALOMMAL, LEGFELJEBB TOVÁBBIROM ÉVRE A MEGELŐLEGEZÉS TOVÁBBFOLYÓSÍTHATÓ, ILLETVE ISMÉTELTEN ELRENDELHETŐ.

A gyámhatóság a bíróság által a tartásdíj megfizetésére kötelező határozatában megállapított összeget, százalékos marasztalás esetében az alapösszeget előlegezi meg azzal, hogy A MEGELŐLEGEZETT GYERMEKTARTÁSDÍJ ÖSSZEGE NEM HALADHATJA meg gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-ÁT (jelenleg 14.250 Ft).

A gyámhatóság A FENTI ÖSSZEGNÉL ALACSONYABB ÖSSZEGET AKKOR ÁLLAPÍTHAT MEG, ha a gyermek tartását a gondozó szülő részben biztosítani tudja. A megelőlegezett összeg ebben az esetben sem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%-ánál. ( jelenleg 2.850 Ft)

AMENNYIBEN A BÍRÓSÁG A MEGELŐLEGEZÉS IDŐTARTAMA ALATT a tartásdíj összegét felemeli vagy leszállítja, a gyámhatóság a megelőlegezett gyermektartásdíj összegét – a jogosultsági feltételek újbóli vizsgálata nélkül – köteles felemelni, illetve csökkenteni.

MEGELŐLEGEZETT GYERMEKTARTÁSDÍJAT A KÖTELEZETT a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kamattal az államnak köteles megtéríteni.

A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás a gyermektartásdíjra jogosult gyermek szülőjének vagy más törvényes képviselőjének, illetve a nagykorúvá vált gyermek kérelmére indul a lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalnál.

A KÉRELEMBEN

a) nyilatkozni kell, hogy nem áll fenn a jogosultság megállapítását kizáró ok (lásd részletesen az „Jogosultság feltételei” részben)

b) meg kell jelölni azokat az okokat, tényeket, amelyek a kérelmet megalapozzák.

A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL

 • a 149/1997. (IX.10. Korm.rendelet)  8. számú melléklete szerinti formanyomtatványt, a megfelelő jövedelemigazolásokkal,
 • a gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozatot VAGY
 • a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okiratot VAGY
 • a végrehajtás szünetelését kimondó 6 hónapnál nem régebbi jegyzőkönyvet, mely a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazolja;
 • középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatását igazoló iratot, ha a gyermektartásdíjra jogosult gyermek nagykorú , illetve ha a gondozó családban középfokú tanulmányokat folytató nagykorú gyermek van illetve
 • felsőfokú hallgató jogviszony igazolása, ha a gondozó családban felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek van

Ha a gyermektartásdíj megelőlegezését megállapító döntés véglegessé vált, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes azzal, hogy ha a kérelmet

 • a tárgyhónap 15-éig nyújtották be, a gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő véglegessé vált határozatban megállapított teljes összeget ki kell fizetni,
 • a tárgyhónap 15-ét követően nyújtották be, a gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő véglegessé vált határozatban megállapított összeg 50%-át kell kifizetni.

Ha a gyermektartásdíj megelőlegezésére való jogosultság megszűnik, az ellátás a jogosultság megszűnésének hónapjáig esedékes azzal, hogy ha a megszűnés

 • a tárgyhónap 15-éig következik be, a gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő véglegessé vált határozatban megállapított összeg 50%-át kell kifizetni
 • a tárgyhónap 15-ét követően következik be, a gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő véglegessé vált határozatban megállapított teljes összeget ki kell fizetni.

EGYÉB, A FOLYÓSÍTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

 • A TÁRGYHÓNAPRA ESEDÉKES MEGELŐLEGEZETT GYERMEKTARTÁSDÍJAT – december hónap kivételével – a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell folyósítani.
 • A december hónapra esedékes ellátás folyósításáról december 30-áig kell gondoskodni.

Szociálisan rászorult személy

 • Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal
 • Kormányablak

FOGALOM MEGHATÁROZÁS: GYÁMHATÓSÁG: A gyámhatóság feladat- és hatáskörét a) a települési önkormányzat jegyzője, b) a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal (a továbbiakban: járási gyámhivatal), c) a szociális és gyámhivatal gyakorolhatja. Jelen  ellátás szempontjából gyámhatóság alatt a járási/fővárosi kerületi gyámhivatalt kell érteni.