Pénzbeli gyermekvédelmi ellátások - GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. jan. 21., 15:51

A GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE IRÁNTI ELJÁRÁS a gyermektartásdíjra jogosult gyermek szülőjének vagy más törvényes képviselőjének, illetve -  a részletező részben ismertetett feltételek fennállása esetén - a nagykorúvá vált gyermek kérelmére INDUL.

A GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSÉNEK AKKOR VAN HELYE, HA AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK FENNÁLLNAK: a) a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította,  vagy van olyan külföldi bíróság, vagy más hatóság által hozott jogerős határozat, amelyet a Magyarországon élő gyermek javára nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani, ÉS b) a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, ÉS c) a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, továbbá, ha d) a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét (ez az összeg 2020-ban 57.000 Ft).

A GYÁMHATÓSÁG A GYERMEKTARTÁSDÍJ BEHAJTHATATLANSÁGÁT a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett személy rendszeres jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett eredménytelen végrehajtást követően állapítja meg.

HA A GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSÉT VÉGLEGES DÖNTÉSSEL MEGÁLLAPÍTJÁK

 • az a kérelem benyújtásától esedékes;
 • a folyósítás időtartama a kérelem benyújtásának napjától az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig, legfeljebb azonban három évig tart;
 • a feltételek fennállása esetén ugyanazon gyermekre tekintettel, egy alkalommal, legfeljebb további három évre a megelőlegezés tovább folyósítható, illetve ismételten elrendelhető.

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

Az ellátást az 1997. évi XXXI. törvény 22-24. §-a, valamint a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 69-76. §-a szabályozza.

A GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSÉNEK AKKOR VAN HELYE, HA

 1. a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította,  vagy van olyan külföldi bíróság, vagy más hatóság által hozott jogerős határozat, amelyet a Magyarországon élő gyermek javára nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani, ÉS
 2. a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, ÉS
 3. a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy
 4. a gyermeket gondozó családban  az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. (ez az összeg 2020-ban  57.000 Ft).

 

A GYÁMHATÓSÁG A GYERMEKTARTÁSDÍJ BEHAJTHATATLANSÁGÁT a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett személy rendszeres jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett eredménytelen végrehajtást követően állapítja meg.

AZ EREDMÉNYTELENGREHAJTÁST A VÉGREHAJTÁS SZÜNETELÉSÉT KIMONDÓ, HATNAPNÁL NEMGEBBI FOGLALÁSI JEGYZŐKÖNYVVEL KELL IGAZOLNI.

AMENNYIBEN A BÍRÓSÁGON A GYERMEKTARTÁSDÍJ BEHAJTÁSA IRÁNTI ELJÁRÁS A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐEN MÁR MEGINDÍTÁSRA KERÜLT, de az annak eredményét igazoló jegyzőkönyv még nem áll rendelkezésre, a gyámhatóság a gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárást a jegyzőkönyv megérkezéséig felfüggeszti.

A feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj megelőlegezése A GYERMEK NAGYKORÚVÁ VÁLÁSA UTÁN IS MEGÁLLAPÍTHATÓ, ILLETVE a már megállapított gyermektartásdíj TOVÁBBFOLYÓSÍTHATÓ addig az időpontig, ameddig a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de LEGFELJEBB HUSZADIK ÉVÉNEK BETÖLTÉSÉIG.

NINCS HELYE A GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSÉNEK

 1. HA A KÖTELEZETT
 1. lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem érvényesíthető, VAGY
 2. külföldi tartózkodási helye ismeretlen, VAGY
 3. a  jogosulttal közös háztartásban él, 
 1. TOVÁBBÁ
 1. részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajthatóság esetén, ha ennek mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja,
 2. lejárt gyermektartásdíj esetén.

 

A GYÁMHATÓSÁG hivatalból vagy a külön jogszabályban meghatározott szervek és személyek értesítése alapján  A GYERMEKTARTÁSDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁT – LEGFELJEBB HATNAPRAFELFÜGGESZTI, HA

 1. a kérelmezőnek jogosultságot érintő körülményeiben változás állt be,
 2. a kötelezett rendszeres jövedelmére, illetve az egyéb vagyonára vezetett végrehajtás eredménnyel jár, (feltéve, hogy annak mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja),
 3. a kötelezett a kérelmező részére legalább négy egymást követő alkalommal közvetlenül fizet tartásdíjat, (feltéve, hogy annak összege alkalmanként a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja),
 4. a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését rendelték el.

 

A FELFÜGGESZTÉST KÖVETŐ VIZSGÁLAT EREDMÉNYEKÉPPEN A GYÁMHATÓSÁG

 1. ELRENDELI A GYERMEKTARTÁSDÍJ TOVÁBBI FOLYÓSÍTÁSÁT és a felfüggesztés időtartamára esedékes megelőlegezett gyermektartásdíj utólagos, egy összegben történő kifizetését, VAGY

A MEGELŐLEGEZÉST MEGSZÜNTETI HA  a) a gyermek – a gyámhatóság, illetve a bíróság végrehajtható határozata alapján – a külön élő másik szülő vagy más személy gondozásába kerül,  b) a gyermek nagykorúvá vált, és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytat,  c) a gyermeket a gyámhatóság nevelésbe vette,  d) a kötelezett meghalt.

HA A GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSÉT VÉGLEGES DÖNTÉSSEL MEGÁLLAPÍTJÁK

 • az a kérelem benyújtásától esedékes.
 • A  FOLYÓSÍTÁS IDŐTARTAMA a kérelem benyújtásának napjától az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig, legfeljebb azonban három évig tart.

A FELTÉTELEK FENNÁLLÁSA ESETÉN ugyanazon gyermekre tekintettel, egy alkalommal, legfeljebb további három évre a megelőlegezés továbbfolyósítható, illetve ismételten elrendelhető.

A GYÁMHATÓSÁG

 • A BÍRÓSÁG ÁLTAL A TARTÁSDÍJ MEGFIZETÉSÉRE KÖTELEZŐ HATÁROZATÁBAN MEGÁLLAPÍTOTT ÖSSZEGET, százalékos marasztalás esetében az alapösszeget  ELŐLEGEZI MEG , de a megelőlegezett gyermektartásdíj összege nem haladhatja meg gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-át (jelenleg 14.250 Ft).
 • FENTI ÖSSZEGNÉL ALACSONYABB ÖSSZEGET AKKOR ÁLLAPÍTHAT MEG, ha a gyermek tartását a gondozó szülő részben biztosítani tudja. A megelőlegezett összeg ebben az esetben sem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%-ánál (jelenleg 2.850 Ft).

A MEGELŐLEGEZETT GYERMEKTARTÁSDÍJAT A KÖTELEZETT a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kamattal az államnak köteles megtéríteni.

A GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE IRÁNTI ELJÁRÁS a gyermektartásdíjra jogosult gyermek szülőjének vagy más törvényes képviselőjének, illetve a nagykorúvá vált gyermek kérelmére indul a lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalnál.

A KÉRELEMBEN

a) nyilatkozni kell, hogy nem áll fenn a jogosultság megállapítását kizáró ok (lásd részletesen az „Jogosultság feltételei” részben)

b) meg kell jelölni azokat az okokat, tényeket, amelyek a kérelmet megalapozzák.

 

A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL a 149/1997. (IX.10. Korm.rendelet) 69.§-ban felsoroltakat.

HA A GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSÉT MEGÁLLAPÍTÓ DÖNTÉS VÉGLEGESSÉ VÁLT, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes azzal, hogy ha a kérelmet

     a) a tárgyhónap 15-éig nyújtották be, a gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő véglegessé vált határozatban megállapított teljes összeget,

     b) a tárgyhónap 15-ét követően nyújtották be, a gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő véglegessé vált határozatban megállapított összeg 50%-át

kell kifizetni.

 

A TÁRGYHÓNAPRA ESEDÉKES MEGELŐLEGEZETT GYERMEKTARTÁSDÍJAT –  december hónap kivételével  - a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell folyósítani. A DECEMBERNAPRA ESEDÉKES megelőlegezett gyermektartásdíj folyósításáról december 30-áig kell gondoskodni.

 

HA A GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSÉRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGSZŰNIK, az ellátás a jogosultság megszűnésének hónapjáig esedékes azzal, hogy ha a megszűnés

     a) a tárgyhónap 15-éig következik be, a gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő véglegessé vált határozatban megállapított összeg 50%-át,

     b) a tárgyhónap 15-ét követően következik be, a gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő véglegessé vált határozatban megállapított teljes összeget

kell kifizetni.

AMENNYIBEN A GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSÉNEK IDŐTARTAMA ALATT A GYÁMHIVATAL ILLETÉKESSÉGE MEGVÁLTOZIK, a jogosult új lakóhelye szerint illetékes gyámhivatal a megelőlegezett gyermektartásdíj folyósításához szükséges intézkedéseket az illetékességváltozásról szóló határozatban foglalt időponttól kezdődően végzi el.

Szociálisan rászorult személy

 • Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal
 • Kormányablak

FOGALOM MEGHATÁROZÁS: GYÁMHATÓSÁG: a fővárosi és megyei kormányhivatal, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a települési önkormányzat jegyzője, valamint a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.