Pénzbeli gyermekvédelmi ellátások - GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2018. febr. 27., 13:24

A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás

 • a gyermektartásdíjra jogosult gyermek szülőjének vagy más törvényes képviselőjének kérelmére indul; illetve
 • a feltételek fennállása esetén a nagykorúvá vált gyermek kérelmére is indulhat.

 

A gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK FENNÁLLNAK:

 1. a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította
 2. a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen,
 3. a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani,
 4. a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. ( ez az összeg 2018-ban  57.000 Ft).

 

Ha a gyermektartásdíj megelőlegezését végleges döntéssel megállapítják

 • az a kérelem benyújtásától esedékes;
 • a  folyósítás időtartama a kérelem benyújtásának napjától az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig, legfeljebb azonban három évig tart;
 • a feltételek fennállása esetén  ugyanazon gyermekre tekintettel, egy alkalommal, legfeljebb további három évre a megelőlegezés továbbfolyósítható, illetve ismételten elrendelhető.

Az ellátást az 1997. évi XXXI. törvény 22-24. §-a, valamint a 149/1997. (IX.10) Kormány rendelet 69-76. §-a szabályozza.

A gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK FENNÁLLNAK:

 1. a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította
 2. a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen,
 3. a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani,
 4. a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. ( ez az összeg 2018-ban  57.000 Ft).

 EGYÉB FELTÉTELEK:

 • A GYÁMHATÓSÁG A GYERMEKTARTÁSDÍJ BEHAJTHATATLANSÁGÁT a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett személy rendszeres jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett EREDMÉNYTELEN  VÉGREHAJTÁST KÖVETŐEN ÁLLAPÍTJA MEG.
 • Az eredménytelen végrehajtást, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó FOGLALÁSI JEGYZŐKÖNYV HAT HÓNAPNÁL RÉGEBBI NEM LEHET.

NINCS HELYE A GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSÉNEK

 • ha a kötelezett lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem érvényesíthető, vagy
 • ha a kötelezett külföldi tartózkodási helye ismeretlen, vagy
 • ha a kötelezett a  jogosulttal közös háztartásban él, 
 • részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajthatóság esetén, ha ennek mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja,
 • lejárt gyermektartásdíj esetén.

A GYÁMHATÓSÁG A GYERMEKTARTÁSDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁT – HIVATALBÓL, VAGY ÉRTESÍTÉS ALAPJÁN – LEGELJEBB HAT HÓNAPRA FELFÜGGESZTI, HA

 • a kérelmezőnek jogosultságot érintő körülményeiben változás állt be,
 • a kötelezett rendszeres jövedelmére, illetve az egyéb vagyonára vezetett végrehajtás eredménnyel jár, (feltéve, hogy annak mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja),
 • a kötelezett a kérelmező részére legalább két egymást követő alkalommal közvetlenül fizet tartásdíjat, (feltéve, hogy annak összege alkalmanként a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja),
 • a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését rendelték el.

A  felfüggesztést követő vizsgálat eredményeképpen a gyámhatóság

 • elrendeli a gyermektartásdíj további folyósítását és a felfüggesztés időtartamára esedékes megelőlegezett gyermektartásdíj utólagos, egy összegben történő kifizetését,  vagy
 • a megelőlegezést megszünteti.

 

A gyámhatóság a gyermektartásdíj megelőlegezését megszünteti, ha

 • a gyermek – a gyámhatóság, illetve a bíróság végrehajtható határozata alapján – a külön élő másik szülő vagy más személy gondozásába kerül,
 • a gyermek nagykorúvá vált, és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytat,
 • a gyermeket a gyámhatóság nevelésbe vette,
 • a kötelezett meghalt.

Ha a gyermektartásdíj megelőlegezését végleges döntéssel megállapítják

 • az a kérelem benyújtásától esedékes;
 • a  folyósítás időtartama a kérelem benyújtásának napjától az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig, legfeljebb azonban három évig tart;
 • a feltételek fennállása esetén  ugyanazon gyermekre tekintettel, egy alkalommal, legfeljebb további három évre a megelőlegezés továbbfolyósítható, illetve ismételten elrendelhető.

A gyámhatóság a bíróság által a tartásdíj megfizetésére kötelező határozatában megállapított összeget, százalékos marasztalás esetében az alapösszeget előlegezi meg azzal, hogy A MEGELŐLEGEZETT GYERMEKTARTÁSDÍJ ÖSSZEGE NEM HALADHATJA meg gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-ÁT (jelenleg 14.250 Ft).

A gyámhatóság A FENTI ÖSSZEGNÉL ALACSONYABB ÖSSZEGET AKKOR ÁLLAPÍTHAT MEG, ha a gyermek tartását a gondozó szülő részben biztosítani tudja. A megelőlegezett összeg ebben az esetben sem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%-ánál. ( jelenleg 2.850 Ft)

AMENNYIBEN A BÍRÓSÁG A MEGELŐLEGEZÉS IDŐTARTAMA ALATT a tartásdíj összegét felemeli vagy leszállítja, a gyámhatóság a megelőlegezett gyermektartásdíj összegét – a jogosultsági feltételek újbóli vizsgálata nélkül – köteles felemelni, illetve csökkenteni.

MEGELŐLEGEZETT GYERMEKTARTÁSDÍJAT A KÖTELEZETT a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kamattal az államnak köteles megtéríteni. A megelőlegezett gyermektartásdíjnak meg nem térült összegét adók módjára kell behajtani az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint.

A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás a gyermektartásdíjra jogosult gyermek szülőjének vagy más törvényes képviselőjének, illetve a nagykorúvá vált gyermek kérelmére indul a lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalnál.

A kérelemben

a) nyilatkozni kell, hogy nem áll fenn a jogosultság megállapítását kizáró ok (lásd részletesen az „Jogosultság feltételei” részben)

b) meg kell jelölni azokat az okokat, tényeket, amelyek a kérelmet megalapozzák.

Ha a gyermektartásdíj megelőlegezését megállapító döntés véglegessé vált, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes azzal, hogy ha a kérelmet

 • a tárgyhónap 15-éig nyújtották be, a gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő véglegessé vált határozatban megállapított teljes összeget ki kell fizetni,
 • a tárgyhónap 15-ét követően nyújtották be, a gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő véglegessé vált határozatban megállapított összeg 50%-át kell kifizetni.

Ha a gyermektartásdíj megelőlegezésére való jogosultság megszűnik, az ellátás a jogosultság megszűnésének hónapjáig esedékes azzal, hogy ha a megszűnés

 • a tárgyhónap 15-éig következik be, a gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő véglegessé vált határozatban megállapított összeg 50%-át kell kifizetni
 • a tárgyhónap 15-ét követően következik be, a gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő véglegessé vált határozatban megállapított teljes összeget ki kell fizetni.

EGYÉB, A FOLYÓSÍTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

 • A TÁRGYHÓNAPRA ESEDÉKES MEGELŐLEGEZETT GYERMEKTARTÁSDÍJAT – december hónap kivételével – a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell folyósítani.
 • A december hónapra esedékes ellátás folyósításáról december 30-áig kell gondoskodni.

Szociálisan rászorult személy

Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal, Kormányablak

FOGALOM MEGHATÁROZÁS: GYÁMHATÓSÁG: A gyámhatóság feladat- és hatáskörét a) a települési önkormányzat jegyzője, b) a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal (a továbbiakban: járási gyámhivatal), c) a szociális és gyámhivatal gyakorolhatja. Jelen  ellátás szempontjából gyámhatóság alatt a járási/fővárosi kerületi gyámhivatalt kel érteni.