Pénzbeli családtámogatási ellátások - Családi pótlék/NEVELÉSI ELLÁTÁS

NEVELÉSI ELLÁTÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 17., 13:18

A CSALÁDTÁMOGATÁS ELLÁTÁSI FORMÁI: a CSALÁDI PÓTLÉK, mely lehet iskoláztatási támogatás vagy nevelési ellátás, továbbá GYERMEKGONDOZÁSI TÁMOGATÁS, mely lehet gyermekgondozást elősegítő támogatás, gyermeknevelési támogatás, illetve anyasági támogatás.

A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó CSALÁDI PÓTLÉKOT nyújt, NEVELÉSI ELLÁTÁS vagy iskoláztatási támogatás formájában.

A SZÜLŐ, ÉS A  JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEKNÉL FELSOROLT SZEMÉLY NEVELÉSI ELLÁTÁSRA JOGOSULT

 1. a még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig,
 2. a tizenhatodik életévét betöltött, a sajátos nevelési igény tényét megállapító szakértői vélemény alapján középsúlyosan vagy súlyosan értelmi fogyatékos, illetve siketvak gyermekre tekintettel, a gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig,
 3. azon tizenhatodik életévét betöltött gyermekre tekintettel ( a gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig),  aki tankötelezettségét fejlesztő nevelés-oktatás, vagy fejlesztő iskolai oktatás keretében teljesítette,
 4. a fentieken túl a  tizenhatodik életévét betöltött azon gyermekre tekintettel (a gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig),  aki a tankötelezettsége megszűnését követően súlyos betegsége vagy fogyatékossága következtében önálló életvitelre képtelen és önkiszolgálási képessége hiányzik.

 

SAJÁT JOGÁN JOGOSULT NEVELÉSI ELLÁTÁSRA a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától.

 

HA A GYERMEK EGYÜTT ÉLŐ SZÜLŐK HÁZTARTÁSÁBAN ÉL, a családi pótlékot – együttes nyilatkozatuk alapján – bármelyik szülő igényelheti, mégpedig nyilatkozatuk szerint gyermekenként.

HA A KÜLÖNÉLŐ  SZÜLŐK IDŐSZAKONKÉNT FELVÁLTVA GONDOZZÁK GYERMEKÜKET ÉS A SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG MINDKÉT SZÜLŐ ESETÉBEN FENNÁLL, a családi pótlékra – közös kérelmükre, 50-50%-os arányban – mindkét szülő jogosult.

Az ellátásról a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 5-7.§, 9-14. §, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtási rendelkezéseit tartalmazó 223/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet rendelkezik.

NEVELÉSI ELLÁTÁSRA  JOGOSULT 

1 ) A SAJÁT HÁZTARTÁSÁBAN NEVELT GYERMEKRE TEKINTETTEL

 a) A SZÜLŐ ( ebbe a fogalomkörbe tartozik:  a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő; a szülővel együtt élő házastárs; az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van; a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja;

b) A NEVELŐ SZÜLŐ

c) A GYÁM

d) AZ A SZEMÉLY a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték (Joghely: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 72. § (1) bekezdése).

2) A GYERMEKOTTHONBAN NEVELT GYERMEKRE TEKINTETTEL a gyermekotthon vezetője

3) A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VEZETŐJE az intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel

 

A FENTIEKBEN FELSOROLT SZEMÉLYEKNEK  ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSRA VALÓ  JOGOSULTSÁGA FENNÁLL:  

 1. a még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig,
 2. a tizenhatodik életévét betöltött, a sajátos nevelési igény tényét megállapító szakértői vélemény alapján középsúlyosan vagy súlyosan értelmi fogyatékos, illetve siketvak gyermekre tekintettel, a gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig,
 3. azon tizenhatodik életévét betöltött gyermekre tekintettel ( a gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig),  aki tankötelezettségét fejlesztő nevelés-oktatás, vagy fejlesztő iskolai oktatás keretében teljesítette,
 4. a fentieken túl a  tizenhatodik életévét betöltött azon gyermekre tekintettel (a gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig),  aki a tankötelezettsége megszűnését követően súlyos betegsége vagy fogyatékossága következtében önálló életvitelre képtelen és önkiszolgálási képessége hiányzik.

 

SAJÁT JOGÁN JOGOSULT NEVELÉSI ELLÁTÁSRA a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától.

A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó CSALÁDI PÓTLÉKOT nyújt, NEVELÉSI ELLÁTÁS  vagy iskoláztatási támogatás formájában.

CSALÁDI PÓTLÉK HAVI ÖSSZEGE:

 • egygyermekes család esetén 12 200 forint,
 • egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint,
 • kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint,
 • két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint,
 • három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 000 forint,
 • három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 forint,
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 23.000 forint
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeketnevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25 900 forint,
 • tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy esetén az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától – 20 300 forint,
 • a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett,személy esetén 14 800 forint.

 

CSALÁDI PÓTLÉK TERMÉSZETBENI FORMÁBAN IS NYÚJTHATÓ, erről a gyermek védelembe vételéről határozatot hozó gyámhatóság dönthet.

A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából EGYEDÜLÁLLÓNAK KELL TEKINTENI AZT A SZÜLŐT, GYÁMOT IS, AKI SAJÁT MAGAILLETVE AKINEK A HÁZASTÁRSA, ÉLETTÁRSA 

– köznevelési intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző hallgatója és jövedelme nincs,

– vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül,

– megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül és egyéb jövedelme nincs,

 – nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül ( feltéve, ha nyugdíjának, ellátásának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét – jelenleg 28.500 Ft – és egyéb jövedelme nincs,

 – időskorúak járadékában, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesül, és egyéb jövedelme nincs, illetve az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították,

– a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és jövedelme nincs.

 

CSALÁDI PÓTLÉK ÖSSZEGÉNEK  MEGÁLLAPÍTÁSA SZEMPONTJÁBÓL AZT A VÉR SZERINTI, ÖRÖKBE FOGADOTT VAGY NEVELT GYERMEKET KELL FIGYELEMBE VENNI,

 • aki az igénylő háztartásában él, és – akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult,
 • aki köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, – aki a családi pótlékra saját jogán jogosult;
 • aki fogyatékosként szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve, hogy őt a gyámhatóság nem vette nevelésbe, és a családi pótlékot igénylő vele kapcsolatot tart fenn.

 

A CSALÁDI PÓTLÉKRA VALÓ JOGOSULTSÁG SZEMPONTJÁBÓL SAJÁT HÁZTARTÁSBAN NEVELT, GONDOZOTT GYERMEKNEK KELL TEKINTENI AZT A GYERMEKET (SZEMÉLYT) IS,

a) aki kül- és belföldi tanulmányai folytatása vagy gyógykezelése okán átmeneti jelleggel tartózkodik a háztartáson kívül,

b) akit szociális intézményben 30 napot meg nem haladóan helyeztek el, vagy

c) aki a szülő kérelmére átmeneti gondozásban részesül, vagy szülőjével együtt családok átmeneti otthonában     tartózkodik.

 

A magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot megállapító határozat alapján, annak jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül A MAGASABB ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉKBANSZESÜLŐNEK –, illetve annak, aki után magasabb összegű családi pótlék megállapításra került – a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály szerinti UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNYT IS KI KELL ÁLLÍTANI. ( A hatósági igazolvány a külön jogszabály szerinti igazolásban, szakvéleményben, illetve szakhatósági állásfoglalásban meghatározott felülvizsgálat időpontjáig, de legfeljebb 5 évig hatályos.)

A TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMET – az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) főigazgatója által e célra rendszeresített formanyomtatványon ( a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti adattartalommal ) vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani.

RELEM SZEMÉLYESEN VAGY POSTAI ÚTON  BENYÚJTHATÓ az alábbiakban ismertetett hivataloknál,  a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen,   illetve a kormányablakoknál.

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ HIVATALOK:

 • Budapest és Pest megye kivételével a családtámogatási ellátás megállapítására irányuló kérelmet benyújtó személy lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal családtámogatási feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala,
 •  a budapesti lakcímmel rendelkező személy esetében az egész fővárosra kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros VIII. Kerületi Hivatala
 • a Pest megyei lakcímmel rendelkező személy esetében Pest megyére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala

 

A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS FORMANYOMTATVÁNY BESZEREZHETŐ az igénybenyújtás helyein, továbbá letölthető az alábbi honlapokról: https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu; http://cst.onyf.hu.

A TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNY ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSÁRA IS VAN LEHETŐSÉG a https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu honlapon. ( Ügyfélkapus regisztráció szükséges!)

A TARTÓSAN BETEG, ILLETVELYOSAN FOGYATÉKOS GYERMEK (SZEMÉLY) ESETÉBEN A MAGASABB ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK IRÁNTIRELEMHEZ CSATOLNI KELL az 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 3. számú melléklete szerinti igazolást is.  

 

HA A GYERMEK (SZEMÉLY) A NEM MAGASABB ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDEJE ALATTLIK TARTÓSAN BETEGGÉ, ILLETVELYOSAN FOGYATÉKOSSÁ és ennek tényét az igazolás benyújtásával a járási hivatalnak bejelentik, a családi pótlék magasabb összegben történő megállapítására ÚJ KÉRELMET NEM KELL BENYÚJTANI.

 

AMENNYIBEN A A SAJÁT JOGÁN NEVELÉSI ELLÁTÁST IGÉNYLŐ, 18 ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT  SZEMÉLY munkaképesség-csökkenését vagy egészségkárosodását a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődjének hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye nem állapítja meg, a járási hivatal  a kérelmező által benyújtott orvosi dokumentáció alapján az alábbiakat szakkérdésként vizsgálja : a ) az egészségkárosodás mértéke és az egészségkárosodásnak a kérelmező 18. életéve előtti fennállása, b) az egészségkárosodás felülvizsgálatának szükségessége, c) a felülvizsgálat szükségessége esetén annak időpontja.

 

AMENNYIBEN A KÉRELMEZŐ TÖBB CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT EGYIDEJŰLEG NYÚJT BE KÉRELMET akkor a kérelem elbírálásához szükséges adatokat csak egy alkalommal kell feltüntetnie és azon iratokat, amelyek több kérelem elbírálásához is szükségesek, csak az egyik kérelemhez kell csatolnia.

HA A CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÓJA RÉSZÉRE MÁR FOLYÓSÍTANAK VALAMILYEN  CSALÁDTÁMOGATÁSI  ELLÁTÁST akkor – ha nem történt változás- csak a kérelmező, illetve a gyermek azonosításához szükséges adatot kell az újabb kérelemben feltüntetni, és – amennyiben nem történt változás – nem kell bemutatni vagy csatolni a kérelem elbírálásához egyébként szükséges azon iratot, amelyet a korábbi kérelem benyújtásakor bemutattak vagy csatoltak. 

UGYANAZON GYERMEK UTÁN JÁRÓ CSALÁDI PÓTLÉK CSAK EGY JOGOSULTAT ILLET MEG. Azonban, ha jogerős bírósági döntés ( vagy egyezség) alapján a szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket, a családi pótlékra, 50-50%-os arányban, mindkét szülő jogosult. 

EGYÜTT ÉLŐ SZÜLŐK HÁZTARTÁSÁBAN NEVELT GYERMEK UTÁN a családi pótlékot – együttes nyilatkozatuk alapján – bármelyik szülő igényelheti, mégpedig nyilatkozatuk szerint gyermekenként. Megállapodás hiányában az ellátást igénylő szülő személyéről – kérelemre – a gyámhatóság dönt.

CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOKAT UTÓLAG, A TÁRGYHÓNAPOT KÖVETŐ HÓNAP 10. NAPJÁIG, FIZETÉSI SZÁMLÁRA UTALÁS ESETÉBEN 3. NAPJÁIG KELL FOLYÓSÍTANI  az alábbi kivétellel:  az augusztus hónapra járó ellátás a tárgyhónapban,

a) kifizetési utalvánnyal történő kifizetés esetén augusztus 24-éig,

b) fizetési számlára utalás esetén augusztus 26-áig kerül folyósításra.

 

FOLYÓSÍTÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB SZABÁLYOK:

 • CSALÁDI PÓTLÉKOT – FÜGGETLENÜL AZ IGÉNYLÉS ÉS A MEGSZÜNTETÉS IDŐPONTJÁTÓL – teljes hónapra kell megállapítani és folyósítani.
 • A családi pótlékot az  igény késedelmes benyújtása esetén, VISSZAMENŐLEG LEGFELJEBB KÉT HÓNAPRA, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.
 • ARRA A HÓNAPRA, AMELYBEN A CSALÁDI PÓTLÉKRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGSZŰNIK, még az ellátást folyósítani kell. Ha ugyanabban a hónapban a gyermek után más személy válik jogosulttá a családi pótlékra, az új jogosultnak a jogosultság beálltát követő hónaptól jár az ellátás.
 • HA A TARTÓSAN BETEG, SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLY UTÁN – ÁLLAPOTÁNAK JAVULÁSA MIATT – A MAGASABB ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK MÁR NEM JÁR, a magasabb összegű ellátásra való jogosultság megszűnését követő hónaptól a családi pótlékot új összeggel kell folyósítani.
 • A JÁRÁSI HIVATAL a családi pótlék új folyósítandó összegének megállapításával egyidejűleg INTÉZKEDIK  a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály szerinti utazási kedvezményre való jogosultságot igazoló HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY BEVONÁSÁRÓL ÉS ÉRVÉNYTELENÍTÉSÉRŐL.
 • AMENNYIBEN A TIZENNYOLCADIK ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT SZEMÉLYNEK RENDSZERES JÖVEDELME VAN, úgy a rá tekintettel vagy a részére megállapított családi pótlék folyósítását a negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik.

a tankötelezettség mulasztásával, illetve AZ ÓVODAI NEVELÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELI KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ, A CSALÁDI PÓTLÉK FOLYÓSÍTÁSÁT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK:

A gyámhatóság

 • az adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott ötödik óvodai nevelési nap, vagy az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai foglalkozás után felhívja a családi pótlék jogosultját az alábbiakban meghatározott jogkövetkezményre,
 • az adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott huszadik óvodai nevelési nap, vagy az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után – a jelzés beérkezésétől számított 8 napon belül – kezdeményezi a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnál az ellátás szüneteltetését.

A családi pótlék szüneteltetése esetén a folyósító szerv a családi pótlék szüneteltetését elrendelő döntés jogerőre emelkedésének hónapját megelőző hónapra járó ellátást folyósítja utolsó alkalommal a jogosult részére.(Kivéve: ha a családi pótlék szüneteltetését elrendelő döntés jogerőre emelkedésének hónapja május, június vagy július, a folyósítás szüneteltetése az augusztus hónapra járó ellátással indul)

Ha az ügyfél az igényelbíráló szerv döntésével, vagy a határozathozatal mellőzése esetén intézkedésével nem ért egyet, úgy a kézhezvételtől, illetve az intézkedésről való tudomásszerzéstől számított TIZENÖT NAPON BELÜL fellebbezéssel élhet. A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja (ONYF).

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK (az ellátásra való jogosultság szempontjából): EGYEDÜLÁLLÓ: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa; SAJÁT HÁZTARTÁSBAN NEVELTGONDOZOTT GYERMEK: az a gyermek, aki a családi pótlékot igénylő személlyel életvitelszerűen együtt él és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki. TARTÓSAN BETEGILLETVE SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLY: a) az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön jogszabályban(5/2003. (II.19.) ESzCsM rendeletben) meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, b) az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki tizennyolcadik életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll;  ÖNÁLLÓ ÉLETVITELRE AZ A GYERMEK NEMPES, aki a) a mindennapi életviteléhez, társadalmi életben való részvételéhez szükséges tevékenységeket testi, illetve érzékszervi fogyatékossága vagy az azzal összefüggő kommunikációs képtelenség miatt még a szükség szerinti segédeszköz igénybevételével sem képes más személy közreműködése nélkül elvégezni, vagy  b) a mindennapi életvitelében értelmi fogyatékossága miatt állandó felügyeletet, irányítást igényel, mivel térben és időben tájékozódni nem tud, a lakásban nem képes egyedül élni anélkül, hogy ez önmagára vagy másokra nézve veszélyt ne jelentene, továbbá a pénz értékét nem ismeri, így a mindennapi élet szintjén önálló gazdálkodásra képtelen.  AZ ÖNKISZOLGÁLÁSI KÉPESSÉGE ANNAK A GYERMEKNEK HIÁNYZIK, aki mások személyes segítsége nélkül nem képes a) étkezni, b) tisztálkodni,c) öltözködni,d) illemhelyet használni vagy

e) lakáson belül – a szükség szerinti segédeszköz igénybevétele mellett sem – közlekedni.

Tartósan beteg személy, Súlyosan fogyatékos személy, Gyermeket nevelő szülő

Megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala,  Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala , Budapest területére kiterjedő illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala, Kormányablak, A kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhely