Igénylés helye: Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal, Kormányablak

Gyermekvédelmi ellátások - RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2013. febr. 11., 13:54

1997. évi XXXI. törvény 19-20/B. §-a, a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 65-67. §-a. 2015. évi XCIX.törvény 64. § (1) bek.a) pontja.

A GYÁMHATÓSÁG – amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van – MEGÁLLAPÍTJA A GYERMEK RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGÁT, AMENNYIBEN A GYERMEKET GONDOZÓ CSALÁDBAN AZ EGY FŐRE JUTÓ HAVI JÖVEDELEM ÖSSZEGE NEM HALADJA MEG a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2015-ben 28.500 Ft) – 140%-át ( jelenleg 39.900 Ft), ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az 1997. évi XXXI törvény 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek (lásd későbbiekben részletesen) b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (jelenleg 37.050 Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben. MINDKÉT ESETBEN FELTÉTEL, HOGY A VAGYONI HELYZET VIZSGÁLATA SORÁN AZ EGY FŐRE JUTÓ VAGYON ÉRTÉKE NEM HALADJA meg az 1997. évi XXXI. törvény 19. §-ának (7) bekezdésében foglalt értéket. (Részletesen lásd a Megjegyzés részben). Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén NAGYKORÚVÁ VÁLÁSA UTÁN IS JOGOSULT A GYERMEK A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE – az 1997. évi XXXI. törvény 20. § (2) bekezdése alapján – HA a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, ÉS a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGOT A GYÁMHATÓSÁG – hivatalból vagy kérelemre – FELÜLVIZSGÁLJA, HA A MEGÁLLAPÍTOTT JOGOSULTSÁG IDŐTARTAMA ALATT A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEKBEN VÁLTOZÁS KÖVETKEZETT BE. Amennyiben a felülvizsgálat azzal az eredménnyel zárul, hogy a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, a rendszeres kedvezményre való jogosultságot meg kell szüntetni.

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK A CÉLJA ANNAK IGAZOLÁSA, HOGY A GYERMEK SZOCIÁLIS HELYZETE ALAPJÁN JOGOSULT : a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményére b) természetbeni támogatásra (évente két alkalommal: tárgyév augusztus és november hónapjára tekintettel feltéve, hogy a kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én, illetve november 1-én fennáll), c)az ellátást szabályozó törvényben, valamint más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE A TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁST KÉSZ ÉTEL, RUHÁZAT, VALAMINT TANSZER VÁSÁRLÁSÁRA FELHASZNÁLHATÓ ERZSÉBET-UTALVÁNY FORMÁJÁBAN NYÚJTJA, 2015. ÉVBEN ESETENKÉNT 5.800 FT ÉRTÉKBEN. Az Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő kézbesítéséről – igazolható módon – a jegyző postai úton, személyes átadás vagy hatósági kézbesítő útján gondoskodik.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy a kormányablaknál terjesztheti elő. Amennyiben a rendszeres kedvezményre vonatkozó igényt nem formanyomtatványon nyújtják be, úgy a kérelem benyújtása napjának az írásbeli kérelem benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés megtörténik. A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti kérelemhez és nyilatkozathoz csatolni kell a jövedelemigazolásokat, egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóságról szóló nyilatkozatot, a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén a gyermek állapotára vonatkozó igazolást, nagykorú kérelmező esetén a tanulói illetve a hallgatói jogviszonyról az igazolást.

A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság 1 év időtartamra állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot. A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG KEZDŐ IDŐPONTJA A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK A NAPJA. A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesztenie. A RENDSZERES KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG ISMÉTELT MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM A KORÁBBI JOGOSULTSÁG IDŐTARTAMA ALATT, ANNAK MEGSZŰNÉSÉT MEGELŐZŐ HÁROM HÓNAPBAN IS BENYÚJTHATÓ. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani. LAKCÍMVÁLTOZÁS ESETÉN szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak a kérésére vagy az új lakcím szerint illetékes jegyző megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat a korábbi lakcím szerint illetékes jegyző haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül megküldi a jogosult új lakcíme szerint illetékes jegyzőnek. A rendszeres kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatást – a feltételek fennállása esetén – az új lakcím szerint illetékes jegyző nyújtja.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítása JEGYZŐI HATÁSKÖR. Az ügyfél jogorvoslati kérelemmel az megyei illetve fővárosi kormányhivatal szociális és gyámhivatalához fordulhat. A fellebbezést azonban annál a hatóságnál kell előterjeszteni – a döntés közlésétől számított TIZENÖT NAPON BELÜL – amely a megtámadott döntést hozta. Bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban az ügyfél vagy az ügyfelek valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. Az ügyfél a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával.