Álláskeresők pénzbeli ellátásai - NYUGDÍJ ELŐTTI ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY

NYUGDÍJ ELŐTTI ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 16., 11:18

Az álláskereső részére álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés állapítható meg. A NYUGDÍJ ELŐTTI ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY ÖSSZEGÉT a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér összege (2017. január 1-től 127.500 Ft ) 40 százalékának alapulvételével kell megállapítani. AZ ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY AZ ÁLLÁSKERESŐ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ, VAGY A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSÁRA VALÓ  JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSÉIG TERJEDŐ IDŐTARTAMRA FOLYÓSÍTHATÓ.

1991.évi IV. törvény 30. §-a, 430/2016 (XII.15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

NYUGDÍJ ELŐTTI ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY ILLETI MEG AZT A SZEMÉLYT, AKINÉL AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK FENÁLLNAK: a) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani, b) a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, annak folyósítási időtartamát kimerítette vagy annak folyósítása a folyósítási időtartam kimerítése előtt kereső tevékenység miatt megszűnt és c) az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy a fent említett megszűnést követően három éven belül betöltötte a b) pontban meghatározott életkort, és d) rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, e) korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban,  táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.

Az álláskereső részére álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés állapítható meg.

A NYUGDÍJ ELŐTTI ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY ÖSSZEGÉT a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér összege (2017. január 1-től 127.500 Ft ) 40 százalékának alapulvételével kell megállapítani. Ha az ellátást szabályozó, 1991. évi IV. törvény 26. § (1)-(3) bekezdésében részletezett járadékalap az előbbi összegnél alacsonyabb volt, az álláskeresési segély összegét a járadékalap alapulvételével kell megállapítani.

AZ EGY NAPRA JÁRÓ ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY ÖSSZEGE az előzőekben foglaltak szerint meghatározott segélyalap harmincad része.

 

AZ ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY AZ ÁLLÁSKERESŐ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ, VAGY A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSA JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSÉIG TERJEDŐ IDŐTARTAMRA FOLYÓSÍTHATÓ.

AZ ELLÁTÁST A LAKCIM SZERINT ILLETÉKES JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) KORMÁNYHIVATAL FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLYÁN KELL IGÉNYELNI. A kérelmező álláskeresési ellátás iránti kérelem benyújtási SZÁNDÉKÁT E-MAILBEN IS JELEZHETI a kirendeltség felé. Az e-mailben szükséges megadni a személyes adatokat ( név, születési dátum, lakcím vagy tartózkodási hely, taj szám ) valamint azt, hogy álláskeresési ellátást kíván igényelni. AZ ELEKTRONIKUS LEVÉL AZONBAN NEM MINŐSÜL KÉRELEMNEK, AZ TOVÁBBRA IS CSAK SZEMÉLYES MEGJELENÉS SORÁN NYÚJTHATÓ BE.

MEGSZŰNIK AZ ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY FOLYÓSÍTÁSA HA AZ ÁLLÁSKERESŐ :

a) KÉRI, a kérelemben megjelölt időponttól,  

b) MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSÁRA VÁLIK JOGOSULTTÁ a jogosultság kezdő napjától,

c) OKTATÁSI INTÉZMÉNY NAPPALI TAGOZATÁN FOLYTAT TANULMÁNYOKAT, a tanulói, hallgatói jogviszony kezdő napjától,

d) MEGHALT, a halál bekövetkezését követő naptól,

e) OLYAN KÉPZÉSI LEHETŐSÉGET FOGAD EL, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül, a támogatás folyósításának kezdő napjától.

 MEG KELL SZÜNTETNI AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁT ha az álláskeresőt törlik a nyilvántartásból, a nyilvántartásból való törlés napjától.  

AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSA SZÜNETEL HA AZ ÁLLÁSKERESŐ  

a) TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLYRE, CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJRA, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJRA VAGY GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLYRE, GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁT JELENTI be, a terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj esetén a jogosultság megállapítását követő naptól, gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás esetén a jogosultság megállapításának napjától,  

b) ELŐZETES LETARTÓZTATÁSBAN VAN, SZABADSÁGVESZTÉS,ELZÁRÁS BÜNTETÉSÉT TÖLTI – a büntetés megkezdésének napjától ( kivéve ha a szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg),  

c) KÖZFOGLALKOZTATÁS ALATT, a közfoglalkoztatási jogviszony kezdő napjától,

d) ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉKRA SZERZETT JOGOSULTSÁGOT az álláskeresési segély folyósításának szünetelése alatt folytatott keresőtevékenység eredményeként,  

e) A KERESŐTEVÉKENYSÉG TELJES IDŐTARTAMÁRA (alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével)

f) KERESETPÓTLÓ JUTTATÁSBAN, VAGY MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁSBANSZESÜL – a keresetpótló juttatás kezdőnapjától,illetve a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás folyósítása alatt,

g) az ÖNKÉNTES TARTALÉKOS KATONAI SZOLGÁLAT KERETÉBENNYLEGES SZOLGÁLATOT TELJESÍT, ezen időszak teljes időtartamára,

h) 90 NAPRA HA AZ ÁLLÁSKERESŐ KERESŐTEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK NEM TETT ELEGET.

 

 HA A SZÜNETELTETÉS OKA MEGSZŰNIK, és a feltételek továbbra is fennállnak, az álláskeresési segélyt a megállapító határozatban foglaltak szerint tovább kell folyósítani.

Ha az ügyfél az igényelbíráló szerv döntésével nem ért egyet, úgy a kézhezvételtől számított TIZENÖT NAPON BELÜL fellebbezéssel élhet.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ( az ellátásra való jogosultság szempontjából) : ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV: a járási (fővárosi kerületi )kormányhivatal foglalkoztatási osztálya (volt munkaügyi központ) ÁLLÁSKERESŐ : az a személy, aki a) a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és b) oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és c) öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és d) az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és e) elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit f) az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. MUNKAVISZONY: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszony, a közfoglalkoztatási jogviszony, a biztosított bedolgozói – és az 1994. június 1-jét megelőzően létesített – ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya – ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját és a szociális szövetkezet tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyban munkát végző tagját –, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, valamint a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti hivatásos és szerződéses állományú katonák szolgálati viszonya. NYUGDIJKORHATÁR: annak, aki a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév, b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap, c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév, d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap, e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév, f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap, g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.

Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztálya