Álláskeresők ellátása - NYUGDÍJ ELŐTTI ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY

NYUGDÍJ ELŐTTI ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 6., 10:52

Az álláskereső részére álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés állapítható meg.

A NYUGDÍJ ELŐTTI ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén akkor állapítható meg az álláskereső részére, ha   a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik.

A nyugdíj előtti álláskeresési segély az álláskereső öregségi nyugdíjra vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátására való  jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható.

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

http://www.kormanyhivatal.hu

Az 1991.évi IV. törvény 30. §-a,  a 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

NYUGDÍJ ELŐTTI ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY ILLETI MEG AZT A SZEMÉLYTAKINÉL AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK FENNÁLLNAK:

 1. munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani,
 2. a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik,
 3. legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv – kereső tevékenység miatt – megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot
 4. az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy a fent említett megszűnést követően három éven belül betöltötte a b) pontban meghatározott életkort,
 5. rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel,
 6. korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.

Az álláskereső részére álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés állapítható meg.

A NYUGDIJ ELŐTTI  ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY ( a továbbiakban álláskeresési segély)  ÖSSZEGÉT a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér összege (2020. január 1-től 161.000 Ft) 40 százalékának alapulvételével kell megállapítani.

Ha az ellátásra való jogosultság feltételeit szabályozó, 1991. évi IV. törvény 26. § (1)-(3) bekezdésében részletezett járadékalap az előbbi összegnél alacsonyabb volt, az álláskeresési segély összegét a járadékalap alapulvételével kell megállapítani.

AZ EGY NAPRA JÁRÓ ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY ÖSSZEGE az előzőekben foglaltak szerint meghatározott segélyalap harmincad része.

AZ ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY  AZ ÁLLÁSKERESŐNEK

 • az öregségi nyugdíjra való jogosultsága vagy
 • a megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogosultsága

megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható.

Az ellátást a lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztályán lehet igényelni.

A kérelmező álláskeresési ellátás iránti kérelem benyújtási szándékát e-mailben is jelezheti a kirendeltség felé. Az e-mailben szükséges megadni a személyes adatokat (név, születési dátum, lakcím vagy tartózkodási hely, TAJ szám ) valamint azt, hogy álláskeresési ellátást kíván igényelni.

 AZ ELEKTRONIKUS LEVÉL AZONBAN NEM MINŐSÜL KÉRELEMNEK, az továbbra is csak személyes megjelenés során nyújtható be.

Az álláskeresési segély folyósításának kezdő napja az álláskeresési segély iránti kérelem benyújtásának napja.

Ha az álláskereső a személyes adatait a személyes jelentkezését megelőzően az e-ügyintézési törvényben ( 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól ) foglaltak szerint küldte meg, az álláskeresési segély folyósításának kezdő napja az adatoknak az állami foglalkoztatási szervhez történő megérkezésének a napja.

MEGSZŰNIK AZ ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK FOLYÓSÍTÁSA HA AZ ÁLLÁSKERESŐ :

 1. KÉRI – a kérelemben megjelölt időponttól,
 2. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSÁRA VÁLIK JOGOSULTTÁ – a jogosultság kezdő napjától, 
 3. OKTATÁSI INTÉZMÉNY NAPPALI TAGOZATÁN FOLYTAT TANULMÁNYOKAT –  a tanulói, hallgatói jogviszony kezdő napjától,
 4. MEGHALT –  a halál bekövetkezését követő naptól,
 5. OLYAN KÉPZÉSI LEHETŐSÉGET FOGAD EL, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül – a támogatás folyósításának kezdő napjától.

MEG KELL SZÜNTETNI AZ ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK FOLYÓSÍTÁSÁT, HA:

 1. az álláskeresőt törlik a nyilvántartásból –  a nyilvántartásból való törlés napjától,
 2. ha  az álláskereső kereső tevékenységet folytat, és ezzel kapcsolatban bejelentési kötelezettségét elmulasztotta – a kereső tevékenység kezdő napjától (ha ez nem állapítható meg –  a kereső tevékenység megállapításának napjától).

Ha az álláskeresési segély folyósításának megszüntetése a b) pontban meghatározott ok miatt történik, az álláskereső részére álláskeresési járadék csak a folyósítás megszüntetésének kezdő napjától számított 90 nap elteltével folyósítható még akkor is, ha a jogosultsághoz szükséges feltételekkel rendelkezik.

 SZÜNETEL AZ ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY FOLYÓSÍTÁSA, HA AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ:

 1. letartóztatásban van, elzárás büntetését vagy szabadságvesztés büntetését tölti, a kényszerintézkedés vagy büntetés megkezdésének napjától –  kivéve, ha a szabadságvesztés büntetést közérdekű munka vagy pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg –  vagy reintegrációs őrizetben van,
 2. közfoglalkoztatás alatt -  a közfoglalkoztatási jogviszony kezdő napjától,
 3. keresetpótló juttatásban részesül -  annak kezdőnapjától,
 4. olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül -  a támogatás folyósítása alatt,
 5. az önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében tényleges szolgálatot teljesít – ezen időszak teljes időtartamára,
 6. a keresőtevékenység időtartamára, függetlenül az időtartam mértékétől, (az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével, mely lehet adórendszeren kívüli háztartási munka, alkalmi munka, valamint idénymunka),
 7. ha az álláskeresési segély folyósításának szünetelése alatt folytatott keresőtevékenység eredményeként álláskeresési járadékra szerzett jogosultságot. Ebben az esetben az álláskeresési járadék folyósítási idejének kimerítését követően az álláskeresési segélyt kell tovább folyósítani.
 8. 90 napra – ha jogosultság feltételeit érintő lényeges tények és körülmények megváltozásáról a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül nem értesítette  az ellátást megállapító szervet.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ( az ellátásra való jogosultság szempontjából) : ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV: a járási (fővárosi kerületi )kormányhivatal foglalkoztatási osztálya (volt munkaügyi központ) ÁLLÁSKERESŐ : az a személy, aki a) a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és b) oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és c) öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és d) az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és e) elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit f) az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.  NYUGDIJKORHATÁR: annak, aki a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév, b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap, c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév, d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap, e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév, f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap, g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.

Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztálya