Álláskeresők pénzbeli ellátásai - ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK

ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 13., 14:38
AZ ÁLLÁSKERESŐ RÉSZÉRE – az 1991. évi IV. törvényben meghatározott feltételek szerint – ÁLLÁSKERESÉSI ELLÁTÁSKÉNT ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés JÁR. A JÁRADÉK NAPI ÖSSZEGE A FOLYÓSÍTÁS TELJES IDŐTARTAMA ALATT a járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegénél. (2017. január 1-től ez az összeg: 5870 Ft/nap.) AZ ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA LEGFELJEBB 90 NAP.

1991.évi IV. törvény 25-29.§ – a, 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK ILLETI MEG AZT A SZEMÉLYT AKINÉL AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK FENNÁLLNAK:
a) álláskereső,
b) az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik,
c) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.
A MUNKAHELY AKKOR MEGFELELŐ HA AZ ÁLLÁSKERESŐ :
1) EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA SZERINT a munka elvégzésére alkalmas;
2) VÁRHATÓ KERESETE az álláskeresési járadék összegét eléri (ha az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb, akkor a kötelező legkisebb munkabér összegét kell figyelembe venni )
3) MUNKAHELYE ÉS A LAKÓHELYE KÖZÖTT NAPONTA – tömegközlekedési eszközzel – TÖRTÉNŐ ODA- ÉS VISSZAUTAZÁSI IDEJE AZ ALÁBBI IDŐTARTAMOKAT NEM HALADJA MEG : a) alapesetben a három órát b) tíz éven aluli gyermeket nevelő nő álláskereső esetében a két órát c) tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében két órát d) megváltozott munkaképességű álláskereső esetében az általa igénybe vehető közlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje a két órát
4) FOGLALKOZTATÁSA MUNKAVISZONYBAN TÖRTÉNIK
5) A 25. életévét betöltött olyan álláskereső esetében, aki sem álláskeresési járadékra, sem nyugdíj előtti álláskeresési segélyre nem jogosult, és nem vesz részt munkaerő-piaci programban vagy nem részesül munkaerő-piaci szolgáltatásban a fentieken kívül a munkahely abban az esetben is megfelelő, ha a foglalkoztatás közfoglalkoztatási jogviszonyban történik.

AZ ÁLLÁSKERESŐ RÉSZÉRE ÁLLÁSKERESÉSI ELLÁTÁSKÉNT ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés ÁLLAPÍTHATÓ MEG.
A JÁRADÉK ÖSSZEGÉT a kérelem benyújtását megelőző négy naptári negyedévben az érintett jogviszonyokban elért munkaerő-piaci járulék alapja havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. A havi átlagos összeg kiszámítása során ezen időszak alatt elért járulékalap összegét osztani kell azoknak a hónapoknak a számával, amelyekben az álláskeresőnek volt járulékalapot képező jövedelme. Ha az álláskereső adott hónapban nem az egész hónapra vonatkozóan rendelkezik járulékalappal, akkor a hónapot a havi átlagos összeg kiszámítása során töredékhónapként kell figyelembe venni. (Lásd az ellátást szabályozó 1991. évi IV. törvény 26. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat.)
A JÁRADÉK NAPI ÖSSZEGE A FOLYÓSÍTÁS TELJES IDŐTARTAMA ALATT a járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegénél. (2017. január 1-től ez az összeg: 5870 Ft/nap.)
AZ ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMÁT az alábbiakban részletezett – az álláskeresővé válást megelőző HÁROM ÉV ALATT SZERZETT – jogosultsági idő figyelembevételével kell kiszámítani: a) munkaviszony, b) közfoglalkoztatási jogviszony, c) egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenység ( ez utóbbi esetben feltétel a járulékfizetési kötelezettség teljesítése).
A HÁROMÉVES IDŐTARTAM MEGHOSSZABBODIK A KÖVETKEZŐ IDŐTARTAMOKKAL ( feltéve, hogy ezen időszak alatt a fenti jogosultsági időnél részletezettek egyike sem állt fenn.) a) a sor-, valamint tartalékos katonai szolgálat, továbbá a polgári szolgálat, b) a keresőképtelenséggel járó betegség, c) a beteg gyermek ápolására igénybe vett táppénzes állomány, d) a terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása, e) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági és a baleseti rokkantsági nyugdíj, a rendszeres szociális járadék, az átmeneti járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka folyósítása, f) az előzetes letartóztatás, valamint a szabadságvesztés- és az elzárásbüntetés, g) az ápolási díj és a gyermeknevelési támogatás folyósítása, h) a nappali tagozaton történő tanulmányok folytatásának időtartama.
AZ ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK FOLYÓSÍTÁSI IDEJÉNEK SZÁMÍTÁSA SORÁN TÍZ NAP JOGOSULTSÁGI IDŐ EGY NAP JÁRADÉK-FOLYÓSÍTÁSI IDŐNEK FELEL MEG.

AZ ELLÁTÁST A LAKCÍM SZERINT ILLETÉKES JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) KORMÁNYHIVATAL FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLYÁN KELL IGÉNYELNI. A kérelmező álláskeresési ellátás iránti kérelem benyújtási SZÁNDÉKÁT E-MAILBEN IS JELEZHETI a kirendeltség felé. Az e-mailben szükséges megadni a személyes adatokat ( név, születési dátum, lakcím vagy tartózkodási hely, taj szám ) valamint azt, hogy álláskeresési ellátást kíván igényelni. AZ ELEKTRONIKUS LEVÉL AZONBAN NEM MINŐSÜL KÉRELEMNEK, AZ TOVÁBBRA IS CSAK SZEMÉLYES MEGJELENÉS SORÁN NYÚJTHATÓ BE.

AZ ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA LEGFELJEBB 90 NAP.
A FOLYÓSÍTÁS KEZDŐ NAPJA az álláskeresőnek az állami foglalkoztatási szervnél történő jelentkezésének napja. amennyiben az álláskereső személyes adatait a személyes jelentkezését megelőzően elektronikus levél útján küldte meg, az álláskeresési járadék folyósításának kezdő napja az adatoknak az állami foglalkoztatási szervhez történő megérkezésének a napja.

MEGSZŰNIK AZ ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK FOLYÓSÍTÁSA HA AZ ÁLLÁSKERESŐ :
a) KÉRI, a kérelemben megjelölt időponttól,
b) MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSÁRA VÁLIK JOGOSULTTÁ a jogosultság kezdő napjától,
c) OKTATÁSI INTÉZMÉNY NAPPALI TAGOZATÁN FOLYTAT TANULMÁNYOKAT, a tanulói, hallgatói jogviszony kezdő napjától,
d) MEGHALT, a halál bekövetkezését követő naptól,
e) AZ ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK FOLYÓSÍTÁSI IDEJÉT KIMERÍTETTE, a folyósítási idő utolsó napját követő naptól,
f) OLYAN KÉPZÉSI LEHETŐSÉGET FOGAD EL, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül, a támogatás folyósításának kezdő napjától, g) kereső tevékenységet folytat, a kereső tevékenység kezdő napjától.

MEG KELL SZÜNTETNI AZ ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK FOLYÓSÍTÁSÁT, HA
a) AZ ÁLLÁSKERESŐT TÖRLIK A NYILVÁNTARTÁSBÓL, a nyilvántartásból való törlés napjától,
b) AZ ÁLLÁSKERESŐ KERESŐ TEVÉKENYSÉGET FOLYTAT, ÉS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉT ELMULASZTOTTA, a keresőtevékenység kezdő napjától, ha az nem állapítható meg, akkor a kereső tevékenység megállapításának napjától.

FONTOS! Ezekben az esetekben az álláskereső részére álláskeresési járadék csak a folyósítás megszüntetésének kezdő napjától számított 90 nap elteltével folyósítható még akkor is, ha a jogosultsághoz szükséges feltételekkel rendelkezik!

SZÜNETEL AZ ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK FOLYÓSÍTÁSA HA AZ ÁLLÁSKERESŐ:
a) TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLYRE, CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJRA, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJRA VAGY GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLYRE, GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁT JELENTI BE, a terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj esetén a jogosultság megállapítását követő naptól, gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás esetén a jogosultság megállapításának napjától,
b) ELŐZETES LETARTÓZTATÁSBAN VAN, SZABADSÁGVESZTÉS, ELZÁRÁS BÜNTETÉSÉT TÖLTI ( kivéve ha a szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg ) – a büntetés megkezdésének napjától,
c) KÖZFOGLALKOZTATÁS ALATT, a közfoglalkoztatási jogviszony kezdő napjától,
d) RÖVID IDŐTARTAMÚ, LEGFELJEBB SZÁZHÚSZ NAPIG TARTÓ KERESŐ TEVÉKENYSÉGET FOLYTAT (kivéve: az adórendszeren kívüli háztartási munka,illetve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény által szabályozott alkalmi munka, valamint idénymunka,) – a kereső tevékenységet megalapozó jogviszony kezdő napjától,
e) KERESETPÓTLÓ JUTTATÁSBAN RÉSZESÜL – a keresetpótló juttatás kezdőnapjától, vagy olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül – a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás folyósítása alatt,
f ) AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOS KATONAI SZOLGÁLAT KERETÉBEN TÉNYLEGES SZOLGÁLATOT TELJESÍT, ezen időszak teljes időtartamára.

HA A SZÜNETELTETÉS OKA MEGSZŰNIK, és a feltételek továbbra is fennállnak, az álláskeresési járadékot a megállapító határozatban foglaltak szerint tovább kell folyósítani.

A JÁRADÉK FOLYÓSÍTÁSI IDEJÉNEK KIMERÍTÉSÉT MEGELŐZŐEN LÉTESÍTETT HATÁROZATLAN IDŐTARTAMÚ, LEGALÁBB NAPI NÉGY ÓRA MUNKAIDEJŰ MUNKAVISZONY ESETÉN az álláskereső kérelmére a folyósítási időből még fennmaradó időtartamra járó juttatás összegének 80 %-át ki kell fizetni egy összegben feltéve hogy a) munkaviszonya folyamatos a járadék megszüntetésétől a kifizetés napjáig b) kérelmét az álláskeresési járadék folyósítási idejének lejártát követő 30 napon belül benyújtotta, KIVÉVE HA : ha az álláskereső az álláskeresési járadék folyósítása alatt ugyanazzal a munkaadóval létesít munkaviszonyt, amellyel az álláskeresési járadék megállapítását megelőzően utoljára munkaviszonyban állt.

Ha az ügyfél az igényelbíráló szerv döntésével nem ért egyet, úgy a kézhezvételtől számított TIZENÖT NAPON BELÜL fellebbezéssel élhet.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ( az ellátásra való jogosultság szempontjából) : ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV: a járási (fővárosi kerületi )kormányhivatal foglalkoztatási osztálya (volt munkaügyi központ) ÁLLÁSKERESŐ : az a személy, aki a) a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és b) oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és c) öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és d) az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és e) elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit f) az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. MUNKAVISZONY: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszony, a közfoglalkoztatási jogviszony, a biztosított bedolgozói – és az 1994. június 1-jét megelőzően létesített – ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya – ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját és a szociális szövetkezet tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyban munkát végző tagját –, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, valamint a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti hivatásos és szerződéses állományú katonák szolgálati viszonya.

Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztálya