Foglalkoztatást elősegítő pénzbeli támogatások - KÉPZÉSI TÁMOGATÁS

KÉPZÉSI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 30., 11:42
A KÉPZÉSI TÁMOGATÁS CÉLJA az álláskeresők vagy a munkaviszonyban állók elhelyezkedési esélyének javítása, illetve a munkahely megtartásának elősegítése. A KÉPZÉSI TÁMOGATÁS LEHET – jogosultsági csoporttól függően: a) a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése, b) a képzésben történő részvétel lehetőségének biztosítása érdekében, a képzés időtartama alatt az arra rászoruló hozzátartozó ápolásával, gondozásával, valamint a gyermek ( az örökbefogadott és nevelt gyermek is ideértendő) felügyeletével kapcsolatban felmerült indokolt költség megtérítése, c) keresetpótló juttatás, valamint d) keresetkiegészítés

Az 1991. évi IV. törvény 14. §-a,  a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 1-9. §-a. 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

ANNAK A SZEMÉLYNEK TÁMOGATHATÓ A KÉPZÉSE, AKI:

 1. ÁLLÁSKERESŐ
 2. 25. ÉLETÉVÉT – FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ SZEMÉLY ESETÉN A 30. ÉLETÉVÉT – nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési járadékra és álláskeresési segélyre nem szerzett jogosultságot;
 3. AKI GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLYBEN, GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁSBAN, GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁSBAN, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJBAN, GYERMEKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJÁBAN VAGY ÁPOLÁSI DÍJBANSZESÜL, ÉS TOVÁBBI FELTÉTELKÉNT a) a képzés a gyermek fél éves korának betöltését követően kezdődik meg, b) kereső tevékenységet nem folytat, és c) – a gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben részesülő személyt kivéve – a képzés időtartama hetente nem haladja meg a harminc órát.
 4. REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜL;
 5. akinek MUNKAVISZONYA VÁRHATÓAN EGY ÉVEN BELÜL MEGSZŰNIK, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte;
 6. ZFOGLALKOZTATÁSBAN VESZ RÉSZT, ÉS a képzésben való részvételt vállalja
 7. MUNKAVISZONYBAN ÁLL ÉS rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható.

 

A KÉPZÉSI TÁMOGATÁS FORMÁJA a különböző jogosultsági csoportokban:

 1. az a) -b) valamint az e) – g) pontban meghatározott jogosultak esetében KERESET KIEGÉSZÍTÉS vagy KERESETPÓTLÓ JUTTATÁS, valamint A KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE ;
 2. A c)-d) pontban meghatározott személy, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult álláskereső részére az általános iskolai végzettség megszerzéséhez, vagy a szakképzés megkezdéséhez, a külön jogszabályban meghatározott képzésben történő részvételhez a KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE;
 3. A képzésben történő részvétel lehetőségének biztosítása érdekében, a képzés időtartama alatt az ARRA RÁSZORULÓ HOZZÁTARTOZÓ ( Lásd a Megjegyzés részben) ÁPOLÁSÁVALGONDOZÁSÁVAL, valamint A GYERMEK FELÜGYELETÉVEL kapcsolatban felmerült indokolt kiadás megtérítése.

KÉPZÉSI TÁMOGATÁS ABBAN AZ ESETBEN ADHATÓ, ha a képzést járási (kerületi) kormányhivatal ajánlotta fel, vagy az abban történő részvétellel – a képzés megkezdése előtt – egyetértett.

 KERESETPÓTLÓ JUTTATÁS CSAK INTENZÍV KÉPZÉS ESETÉN ÁLLAPÍTHATÓ MEG (amennyiben az elméleti képzés vagy az egyidejűleg folytatott elméleti és gyakorlati képzés időtartama hetente legalább a húsz órát eléri).

Nem nyújtható 3) pontban  ismertetett  támogatás abban az esetben ha a képzésben részt vevő

 1. SZEMÉLY ÉRINTETT HOZZÁTARTOZÓJA a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban vagy ápolást, gondozást nyújtó szociális intézményben történő határozott vagy határozatlan idejű ellátásban részesül;
 2. SZEMÉLLYEL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ GYERMEKE a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában bölcsődei, óvodai, napközi otthonos elhelyezésben részesül.

A KÉPZÉSI TÁMOGATÁS CÉLJA az álláskeresők vagy a munkaviszonyban állók elhelyezkedési esélyének javítása, illetve a munkahely megtartásának elősegítése.

A KÉPZÉSI TÁMOGATÁS LEHET – jogosultsági csoporttól függően:

 1. a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése,
 2. a képzésben történő részvétel lehetőségének biztosítása érdekében, a képzés időtartama alatt az arra rászoruló hozzátartozó ápolásával, gondozásával, valamint a gyermek ( az örökbefogadott és nevelt gyermek is ideértendő)  felügyeletével kapcsolatban felmerült indokolt költség megtérítése,
 3. keresetpótló juttatás, valamint
 4. keresetkiegészítés

 

KERESETPÓTLÓ JUTTATÁS ÖSSZEGE nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60 százalékánál, és nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér összegét. ( A közfoglalkoztatási bér összege jelenleg: 81.530 Ft)

A KERESETPÓTLÓ JUTTATÁS ÖSSZEGÉT –  a fentiekben meghatározott összeghatárokon belül –  MAGASABB ÖSSZEGBEN KELL MEGÁLLAPÍTANI ANNAK RÉSZÉRE:

 • aki első szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben vagy
 • a munkaerőpiacon keresett szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben vesz részt, vagy
 • egy vagy több 18. életévét be nem töltött gyermeket egyedül tart el.

 A KERESETKIEGÉSZÍTÉS a képzést megelőzően elért átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbözetéig terjedhet.

a hozzátartozó ápolására, gondozására tekintettel nyújtott támogatás napi összege nem haladhatja meg az 5000 forintot. ( Az indokolt kiadás összegét számlával kell igazolni)

A gyermek felügyeletére tekintettel nyújtott támogatás napi összege gyermekenként nem haladhatja meg az 5000 forintot. ( Az indokolt kiadás összegét számlával kell igazolni)

KORMÁNYHIVATAL MINDEN ÉVBEN MEGHATÁROZZA ÉS NYILVÁNOSSÁGRA HOZZA azokat a képzési irányokat, amelyekkel kapcsolatos képzésben történő részvételhez támogatás nyújtható. 

 A járási (fővárosi kerületi) hivatal választja ki az érintett jogosultsági csoportba tartózó, vele együttműködő személyek közül azokat, akiknek a képzésben történő részvételét javasolja.

A járási (fővárosi kerületi) hivatal és az általa kiválasztott személy együttesen választja ki a képzés irányát.

Ezt követően a kirendeltség tájékoztatást nyújt a képző intézményekről, amelyek az általa vezetett jegyzék szerint a kiválasztott képzési iránynak megfelelő képzést folytatnak. Ha több ilyen intézmény szerepel a kirendeltség által vezetett jegyzékben, ezek közül a képzésben részt venni kívánó személy választja ki a neki megfelelő intézményt.

A JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATAL

 1. A KÉPZŐ INTÉZMÉNYNEK – a képzésben részt vevő személy nevére kiállított számla alapján KÖZVETLENÜL UTALJA ÁT a képzésben részt vevő személy részére megállapított képzési támogatás részét képező képzési költséget.
 2. A KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLY RÉSZÉRE  - HAVONTA UTÓLAG FOLYÓSÍTJA a keresetpótló juttatást, valamint a költségtérítésnek a szállás és az élelmezés költségeit tartalmazó részét, valamint  MEGELŐLEGEZHETI a helyi, illetőleg helyközi utazás költségeit amennyiben azt  részben vagy egészben megtéríti.

NEM FOLYÓSÍTHATÓ KERESETPÓTLÓ JUTTATÁS AZOKRA A NAPOKRA, amelyeken a képzésben résztvevő személy neki felróható okból óralátogatási kötelezettségének nem tett eleget. Ebben az esetben a keresetpótló juttatást – erről szóló külön határozat nélkül – a mulasztás napjára járó keresetpótló juttatás összegével csökkentett összegben kell folyósítani.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ( az ellátásra való jogosultság szempontjából): ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV: a járási (fővárosi kerületi )kormányhivatal foglalkoztatási osztálya (volt munkaügyi központ) ÁLLÁSKERESŐ az a személy, aki a) a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és b) oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és c) öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és d) az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és e) elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit f) az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

A kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztálya