KÉPZÉSI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 6., 11:34

CÉLJA az álláskeresők vagy a munkaviszonyban állók elhelyezkedési esélyének javítása, illetve a munkahely megtartásának elősegítése. A KÉPZÉSI TÁMOGATÁS LEHET – jogosultsági csoporttól függően: a) a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése, b) a képzésben történő részvétel lehetőségének biztosítása érdekében, a képzés időtartama alatt az arra rászoruló hozzátartozó ápolásával, gondozásával, valamint a gyermek (az örökbefogadott és nevelt gyermek is ideértendő) felügyeletével kapcsolatban felmerült indokolt költség megtérítése, c) keresetpótló juttatás, valamint d) keresetkiegészítés.

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

http://www.kormanyhivatal.hu

Az 1991. évi IV. törvény 14. §-a,  a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 1-9. §-a, a 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.

MOGATHATÓ AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV ÁLTAL FELAJÁNLOTT, VAGY ELFOGADOTT KÉPZÉSE ANNAK A SZEMÉLYNEK, AKI

 1. álláskereső
 2. 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét – nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési járadékra és álláskeresési segélyre nem szerzett jogosultságot;
 3. aki  gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekgondozási díjban, gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, és további feltételként a) a képzés a gyermek fél éves korának betöltését követően kezdődik meg, b) kereső tevékenységet nem folytat, és c) – a gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő személyt kivéve – a képzés időtartama hetente nem haladja meg a harminc órát.
 4. rehabilitációs ellátásban részesül;
 5. akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte, vagy
 6. közfoglalkoztatásban vesz részt, és a képzésben való részvételt vállalja, továbbá
 7. munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható.

A KÉPZÉSI TÁMOGATÁS FORMÁJA

 1. a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése,
 2. a képzésben történő részvétel lehetőségének biztosítása érdekében, a képzés időtartama alatt az arra rászoruló hozzátartozó ápolásával, gondozásával, valamint a gyermek – ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermek – felügyeletével kapcsolatban felmerült indokolt költség megtérítése,
 3. a „Jogosultsági feltételeknél” az  (a)–b) pontban meghatározott személy részére KERESETPÓTLÓ JUTTATÁS, valamint
 4. az e)–g) pontban meghatározott személy részére KERESETKIEGÉSZÍTÉS

ADHATÓ.

 

KÉPZÉSI TÁMOGATÁS ABBAN AZ ESETBEN ADHATÓ, ha a képzést járási (kerületi) kormányhivatal ajánlotta fel, vagy az abban történő részvétellel – a képzés megkezdése előtt – egyetértett.

KERESETPÓTLÓ JUTTATÁS CSAK INTENZÍV KÉPZÉS ESETÉN ÁLLAPÍTHATÓ MEG (amennyiben az elméleti képzés vagy az egyidejűleg folytatott elméleti és gyakorlati képzés időtartama hetente legalább a húsz órát eléri).

 A KERESETPÓTLÓ JUTTATÁS ÖSSZEGE nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabér 60 százalékánál, és nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabér összegét. (A kötelező legkisebb munkabér összege 2020. évben 161 000 Ft.)

KERESETPÓTLÓ JUTTATÁS ÖSSZEGÉT –  a fentiekben meghatározott összeghatárokon belül –  MAGASABB ÖSSZEGBEN KELL MEGÁLLAPÍTANI ANNAK RÉSZÉRE:

 • aki első szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben vagy
 • a munkaerőpiacon keresett szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben vesz részt, vagy
 • egy vagy több 18. életévét be nem töltött gyermeket egyedül tart el.

 

 A KERESETKIEGÉSZÍTÉS a képzést megelőzően elért átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbözetéig terjedhet.

 A HOZZÁTARTOZÓ ÁPOLÁSÁRA, GONDOZÁSÁRA TEKINTETTEL NYÚJTOTTMOGATÁS NAPI ÖSSZEGE NEM HALADHATJA MEG AZ 5000 FORINTOT. Nem nyújtható a  támogatás abban az esetben, ha a képzésben részt vevő személy érintett hozzátartozója a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban vagy ápolást, gondozást nyújtó szociális intézményben történő határozott vagy határozatlan idejű ellátásban részesül.

A GYERMEK FELÜGYELETÉRE TEKINTETTEL NYÚJTOTTMOGATÁS NAPI ÖSSZEGE GYERMEKENKÉNT NEM HALADHATJA MEG AZ 5000 FORINTOT. Nem nyújtható támogatás abban az esetben, ha a képzésben részt vevő személlyel egy háztartásban élő gyermeke a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában bölcsődei, óvodai, napközi otthonos elhelyezésben részesül.

A fentiek szerinti  indokolt kiadást a támogatásban részesülőnek  számlával kell  igazolnia.

A KORMÁNYHIVATAL – a foglalkoztatáspolitikáért felelős egyetértésével meghatározza és nyilvánosságra hozza azokat a képzési irányokat, amelyekhez tartozó képzésben történő részvételhez mérlegelési jogkörben támogatás nyújtható. 

A járási (fővárosi kerületi) hivatal választja ki az érintett jogosultsági csoportba tartozó, vele együttműködő személyek közül azokat, akiknek a képzésben történő részvételét javasolja.

A JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETIHIVATAL

 1. A KÉPZŐ INTÉZMÉNYNEK – a képzésben részt vevő személy nevére kiállított számla alapján KÖZVETLENÜL UTALJA ÁT a képzésben részt vevő személy részére megállapított képzési támogatás részét képező képzési költséget.
 2. A KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLY RÉSZÉRE  - HAVONTA UTÓLAG FOLYÓSÍTJA a keresetpótló juttatást, valamint a költségtérítésnek a szállás és az élelmezés költségeit tartalmazó részét, valamint  MEGELŐLEGEZHETI a helyi, illetőleg helyközi utazás költségeit amennyiben azt  részben vagy egészben megtéríti.

NEM FOLYÓSÍTHATÓ KERESETPÓTLÓ JUTTATÁS AZOKRA A NAPOKRA, amelyeken a képzésben résztvevő személy neki felróható okból óralátogatási kötelezettségének nem tett eleget. Ebben az esetben a keresetpótló juttatást – erről szóló külön határozat nélkül – a mulasztás napjára járó keresetpótló juttatás összegével csökkentett összegben kell folyósítani.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ( az ellátásra való jogosultság szempontjából): ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV: a járási (fővárosi kerületi )kormányhivatal foglalkoztatási osztálya (volt munkaügyi központ) ÁLLÁSKERESŐ az a személy, aki a) a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és b) oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és c) öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és d) az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és e) elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit f) az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

A kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal foglalkoztatási osztálya