Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások - GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. szept. 3., 14:40

A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSAKÉNT AZ ÉLETKORNAK MEGFELELŐ NAPPALI FELÜGYELETET, GONDOZÁST, NEVELÉST, FOGLALKOZTATÁST ÉS ÉTKEZTETÉST KELL MEGSZERVEZNI AZON GYERMEKEK SZÁMÁRA, AKIKNEK SZÜLEI, TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI NAPKÖZBENI ELLÁTÁSUKRÓL - AZ ALÁBBI OKOKBÓL - NEM TUDNAK GONDOSKODNI: • munkavégzés (ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is) • munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétel, • nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvétel, • betegség vagy • egyéb ok EGYÉB OK MIATT A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁT KÜLÖNÖSEN AZ OLYAN GYERMEK SZÁMÁRA KELL BIZTOSÍTANI: a. akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, b. akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, c. akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni. A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK FORMÁI A GYERMEKEK ÉLETKORÁNAK MEGFELELŐEN a. a bölcsődei ellátás, b. a napközbeni gyermekfelügyelet, és c. az alternatív napközbeni ellátás.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41-44/D. §-ai

A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSAKÉNT AZ életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői napközbeni ellátásukról – az alábbi okokból – nem tudnak gondoskodni:

 • munkavégzés (ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is)  
 • munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétel,
 • nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvétel,
 • betegség vagy
 • egyéb ok

EGYÉB OK MIATT A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁT KÜLÖNÖSEN AZ OLYAN GYERMEK SZÁMÁRA KELL BIZTOSÍTANI:

 1. akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
 2. akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
 3. akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK EGYIK FORMÁJA.

AZ ALAPELLÁTÁS KERETÉBEN NYÚJTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST – lehetőség szerint – a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani.

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK FORMÁI a gyermekek életkorának megfelelően:

 1. a bölcsődei ellátás,
 2. a napközbeni gyermekfelügyelet, és
 3. az alternatív napközbeni ellátás.
 1.  A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS LEHET :
 • bölcsőde,
 • mini bölcsőde,
 • munkahelyi bölcsőde
 • családi bölcsőde.

 A BÖLCSÖDEI ELLÁTÁS KERETÉBEN 

 • a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani, és
 • a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása is végezhető.

 

SZOLGÁLTATÁSKÉNT speciális tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel működtetése vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatás is biztosítható a gyermek 6 éves korának betöltéséig.

A BÖLCSŐDEI NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1-JÉTŐL A KÖVETKEZŐ ÉV AUGUSZTUS 31-ÉIG TART.

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS KERETÉBEN A GYERMEK HÚSZHETES KORÁTÓL NEVELHETŐ ÉS GONDOZHATÓ AZ ALÁBBIAKSZERINT:

 • ha a harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,
 •  ha  a harmadik életévét szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig ( amennyiben  a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani),
 • ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig,
 • A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti. 

 MEG KELL SZÜNTETNI ANNAK A GYERMEKNEK A bölcsődei ellátását, aki orvosi szakvélemény alapján egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható.

 

         2.) A NAPKÖZBENI GYERMEKFELÜGYELET KERETÉBEN – NEM NEVELÉSI-OKTATÁSI CÉLLAL – A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÓJA AZ ÉLETKORNAK MEGFELELŐ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST KÖTELES BIZTOSÍTANI :

 1. a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben nem részesülő gyermek számára,
 2. a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek számára,
 3. az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára a kötelező óvodai nevelésben való részvételének idején kívül,
 4. az egyéni munkarenddel rendelkező tanuló számára,
 5. az iskolai oktatásban részesülő tanuló számára a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvételének idején kívül, valamint a tanítási szünetekben, és
 6. az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól felmentett gyermek számára.

NAPKÖZBENI GYERMEKFELÜGYELET KERETÉBEN A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK SZÁMÁRA SZÜKSÉGLETEIKHEZ IGAZODÓ ELLÁTÁST KELL NYÚJTANI.

 A NAPKÖZBENI GYERMEKFELÜGYELET MEGSZERVEZHETŐ

 1. a szolgáltatást nyújtó saját otthonában,
 2. az 1997. évi XXXI. törvény 44. § (2) bekezdés a) pontja szerinti foglalkoztató által biztosított helyiségben,
 3. más, e célra kialakított helyiségben, vagy
 4. a szülő, törvényes képviselő otthonában abban az esetben, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben – betegsége vagy egyéb ok miatt – nem biztosítható, és a szülő, törvényes képviselő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudja megoldani.

NAPKÖZBENI GYERMEKFELÜGYELET KERETÉBEN A GYERMEK HÚSZHETES KORÁTÓL GONDOZHATÓ (Többes ikrek születésekor, vagy ha  az egyik szülő megbetegszik, és emiatt akadályoztatva van a gyermek gondozásában, nevelésében, vagy ha  az egyik szülő meghal – a szülő otthonában a gyermek születésétől biztosítható a gyermekfelügyelet)

 1. annak a tanévnek a végéig amelyben a tizennegyedik életévét betölti.
 2. sajátos nevelési igényű gyermek esetén, amelyben a tizenhatodik életévét betölti,

 

    3.) ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁS A JÁTSZÓTÉRI PROGRAM, JÁTSZÓHÁZ, KLUBFOGLALKOZÁS KERETÉBENNYÚJTOTT,

 1. a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint egyéb szabadidős és prevenciós szolgáltatás,
 2. a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés.

AZ ELLÁTÁS NYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE. hogy a működtető rendelkezik az ehhez szükséges – jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi feltételekkel.

Az alapellátást nyújtó intézménynél kell kérelmezni a felvételt.

A gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény