Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások - GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 18., 14:04

A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSAKÉNT AZ ÉLETKORNAK MEGFELELŐ NAPPALI FELÜGYELETET, GONDOZÁST, NEVELÉST, FOGLALKOZTATÁST ÉS ÉTKEZTETÉST KELL MEGSZERVEZNI azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői napközbeni ellátásukról - az alábbi okokból - nem tudnak gondoskodni:

 • munkavégzés (ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is)
 • munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétel,
 • nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvétel,
 • betegség vagy
 • egyéb ok

 

EGYÉB OK MIATT A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁT KÜLÖNÖSEN AZ OLYAN GYERMEK SZÁMÁRA KELL BIZTOSÍTANI:

 1. akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
 2. akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
 3. akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK FORMÁI A GYERMEKEK ÉLETKORÁNAK MEGFELELŐEN

 1. a bölcsődei ellátás,
 2. a napközbeni gyermekfelügyelet, és
 3. az alternatív napközbeni ellátás.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41-44/D. §-ai

A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSAKÉNT AZ ÉLETKORNAK MEGFELELŐ NAPPALI FELÜGYELETET, GONDOZÁST, NEVELÉST, FOGLALKOZTATÁST ÉS ÉTKEZTETÉST KELL MEGSZERVEZNI azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői napközbeni ellátásukról – az alábbi okokból – nem tudnak gondoskodni:

 • munkavégzés (ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is)
 • munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétel,
 • nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvétel,
 • betegség vagy
 • egyéb ok

 

EGYÉB OK MIATT A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁT KÜLÖNÖSEN AZ OLYAN GYERMEK SZÁMÁRA KELL BIZTOSÍTANI

 1. akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
 2. akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
 3. akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK EGYIK FORMÁJA.

AZ ALAPELLÁTÁS KERETÉBEN NYÚJTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST – lehetőség szerint – a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani.

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK FORMÁI a gyermekek életkorának megfelelően:

 1. a bölcsődei ellátás,
 2. a napközbeni gyermekfelügyelet, és
 3. az alternatív napközbeni ellátás.

 

1.) BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST BIZTOSÍTHAT:

 1. a bölcsőde,
 2. a mini bölcsőde,
 3. a munkahelyi bölcsőde
 4. a családi bölcsőde.

 

A.)  BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS KERETÉBEN A GYERMEK HÚSZHETES KORÁTÓL NEVELHETŐ ÉS GONDOZHATÓ az alábbi  időtartamokig:

 1. HA  A GYERMEK HARMADIK ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTTE, DE TESTI VAGY ÉRTELMI FEJLETTSÉGI SZINTJE ALAPJÁN MÉG NEM ÉRETT AZ ÓVODAI NEVELÉSRE, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető NEGYEDIK ÉLETÉVÉNEK BETÖLTÉSÉT KÖVETŐ AUGUSZTUS 31-ÉIG.

 

 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK, VALAMINT A KORAI FEJLESZTÉSRE ÉS GONDOZÁSRA JOGOSULT GYERMEK a bölcsődei ellátásban ANNAK AZ ÉVNEK AZ AUGUSZTUS 31. NAPJÁIG VEHETSZT, AMELYBEN A HATODIK ÉLETÉVÉT BETÖLTI.

 

 1. AZ  a) ÉS  b az ) PONT ALÁ NEM TARTOZÓ GYERMEK ESETÉN, HA A HARMADIK ÉLETÉVÉT  a) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, AZ ADOTT ÉV AUGUSZTUS 31-éig,  b) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, A KÖVETKEZŐ ÉV AUGUSZTUS 31-ÉIG, feltéve, hogy a szülő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

 

SZOLGÁLTATÁSKÉNT – a fentieken túl – speciális tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel működtetése vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatás is biztosítható a gyermek 6 éves korának betöltéséig.

 

MEG KELL SZÜNTETNI ANNAK A GYERMEKNEK A bölcsődei ellátását, aki orvosi szakvélemény alapján egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható.

 A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL SORÁN ELŐNYBEN KELLSZESÍTENI

 1. aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,  ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,  ac)  az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket amennyiben gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,  ÉS
 2. a védelembe vett gyermeket.

 

B) A MINI BÖLCSŐDE OLYAN BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY, amely a gyermekek napközbeni ellátása keretében, szakirányú végzettséggel rendelkező személy által akár több, a bölcsődei intézményhez képest kisebb létszámú csoportban, valamint egyszerűbb személyi, tárgyi és működtetési feltételek mellett nyújt szakszerű gondozást és nevelést.

 

C) A MUNKAHELYI BÖLCSŐDE OLYAN BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST NYÚJTÓ SZOLGÁLTATÁS, amelyet a foglalkoztató, vagy a foglalkoztatóval kötött megállapodás alapján fenntartó (1997. évi XXXI. törvény 5. § s) pontja) tart fenn, elsősorban a foglalkoztatónál keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei bölcsődei ellátásának biztosítására.

D) A CSALÁDI BÖLCSŐDE olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a szolgáltatás nyújtója a saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben biztosít a jogszabályban meghatározott feltételek biztosítása mellett.

 

2.) A NAPKÖZBENI GYERMEKFELÜGYELET KERETÉBEN – NEM NEVELÉSI, OKTATÁSI CÉLLAL – A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÓJA AZ ÉLETKORNAK MEGFELELŐ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST KÖTELES BIZTOSÍTANI :

 1. a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben nem részesülő gyermek számára,
 2. a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek számára,
 3. az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára a kötelező óvodai nevelésben való részvételének idején kívül,
 4. az egyéni munkarenddel rendelkező tanuló számára,
 5. az iskolai oktatásban részesülő tanuló számára a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvételének idején kívül, valamint a tanítási szünetekben, és
 6. az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól felmentett gyermek számára.

 

NAPKÖZBENI GYERMEKFELÜGYELET KERETÉBEN A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK SZÁMÁRA SZÜKSÉGLETEIKHEZ IGAZODÓ ELLÁTÁST KELL NYÚJTANI.

 A NAPKÖZBENI GYERMEKFELÜGYELET MEGSZERVEZHETŐ

 1. a szolgáltatást nyújtó saját otthonában,
 2. az 1997. évi XXXI. törvény 44. § (2) bekezdés a) pontja szerinti foglalkoztató által biztosított helyiségben,
 3. más, e célra kialakított helyiségben, vagy
 4. a szülő, törvényes képviselő otthonában abban az esetben, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben – betegsége vagy egyéb ok miatt – nem biztosítható, és a szülő, törvényes képviselő a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak részben tudja megoldani.

NAPKÖZBENI GYERMEKFELÜGYELET KERETÉBEN A GYERMEK HÚSZHETES KORÁTÓL GONDOZHATÓ ANNAK A TANÉVNEK A VÉGÉIG:

 1. amelyben a tizenhatodik életévét betölti, amennyiben sajátos nevelési igényű,
 2. amelyben a tizennegyedik életévét betölti, amennyiben az a) pont alá nem tartozik.

 

AZ ALÁBBI ESETEKBENA GYERMEK SZÜLETÉSÉTŐL KEZDVE NYÚJTHATÓ AZ ELLÁTÁS A SZÜLŐ, TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ OTTHONÁBAN:

 1. többes ikrek születésekor
 2. az egyik szülő megbetegszik, és emiatt akadályoztatva van a gyermek gondozásában, nevelésében, vagy
 3. az egyik szülő meghal.

 

3.) ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁS A JÁTSZÓTÉRI PROGRAM, JÁTSZÓHÁZ, KLUBFOGLALKOZÁS KERETÉBEN NYÚJTOTT

 1. a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint egyéb szabadidős és prevenciós szolgáltatás,
 2. a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés.

 

AZ ELLÁTÁS NYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE. hogy a működtető rendelkezzen az ehhez szükséges – jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi feltételekkel.

Az alapellátást nyújtó intézménynél kell kérelmezni a felvételt.

A gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény