Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS

TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 12., 14:41

A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS, MELYNEK MEGSZERVEZÉSE NEM KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT.

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS CÉLJA

 • a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása,
 • elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint
 • életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás.

 

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS AZ ALÁBBIAK BIZTOSÍTÁSÁRA TERJED KI:

 1. gondozás,
 2. készségfejlesztés,
 3. tanácsadás,
 4. szállítás,
 5. felügyelet,
 6. gyógypedagógiai segítségnyújtás,
 7. háztartási segítségnyújtás és
 8. esetkezelés

 

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOT ÚGY KELL MEGSZERVEZNI, hogy annak tevékenysége az ellátási területen élő valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjedjen, és szolgáltatásai – a háziorvos javaslatának figyelembevételével – az egyéni szükségletekhez igazodjanak.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

1993. évi III. törvény 65/C.§-a, 114-119/B.§-ai, az  1/2000.(I.7) SZCSM rendelet 39/A.§-a, 39/C.§-39/D.§-ai, a 9/1999.(XI.24) sz. SZCSM rendelet szabályozza a szolgáltatást.

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG és az igénybevétel részletes szabályait a települési önkormányzat  rendeletében szabályozza.  

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN AZ A SZEMÉLY IS ELLÁTHATÓ, aki a szolgáltató vagy intézmény ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉBEN VIZSGÁLNI KELL A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT

SZOCIÁLISAN RÁSZORULTNAK KELL TEKINTENI A SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLYT, aki az alábbi ellátások valamelyikében részesül:  

 1. fogyatékossági támogatás,
 2. vakok személyi járadéka, illetve
 3. magasabb összegű családi pótlék

 

A SÚLYOS FOGYATÉKOSSÁGOT IGAZOLNI LEHET

 • az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal,
 • az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel-

 

AZ ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY VEZETŐJE A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG FENNÁLLÁSÁT a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, valamint az igénybevétel során legalább kétévente megvizsgálja.

 

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSÉRT TÉRÍTÉSI DIJAT KELL FIZETNI.

 

A  SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL

 1. a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,
 2. kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet

KELL FIGYELEMBE VENNI.

 

TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE:

 • SZOCIÁLISAN NEM RÁSZORULT SZEMÉLY ESETÉBEN  a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapíthatja meg,
 • SZOCIÁLISAN RÁSZORULTNAK MINŐSÍTETT SZEMÉLY ESETÉBEN – nem haladhatja meg a szociális szolgáltatást igénybe vevő személy havi jövedelmének 30%-át, kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 20%-át.

 

SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGE a megállapítás időpontjától függetlenül ÉVENTE KÉT ALKALOMMAL VIZSGÁLHATÓ FELÜL ÉS VÁLTOZTATHATÓ MEG, kivéve, ha az ellátott jövedelme a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni; b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.

AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERVEZÉSÉVEL az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS, MELYNEK MEGSZERVEZÉSE NEM KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT.

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS CÉLJA

 • a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása,
 • elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint
 • életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás.

 

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS AZ ALÁBBIAK BIZTOSÍTÁSÁRA TERJED KI:

 1. gondozás,
 2. készségfejlesztés,
 3. tanácsadás,
 4. szállítás,
 5. felügyelet,
 6. gyógypedagógiai segítségnyújtás,
 7. háztartási segítségnyújtás és
 8. esetkezelés

 

FELADATA A FOGYATÉKOSSÁG JELLEGÉNEK MEGFELELŐEN KÜLÖNÖSEN

 1. az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése),
 2. az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,
 3. információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
 4. a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,
 5. segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,
 6. egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan,
 7. segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása,
 8. a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖNKÉNTES, azokat szóban vagy írásban kell kérelmezni az alábbiak szerint:

 • a kérelmet, indítványt az ellátást igénylőnek kell benyújtania;
 • ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjesztheti elő;
 • a korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

 

MOGATÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN A KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSEKOR BE KELL NYÚJTANI a 9/1999.(XI.24.) számú SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást valamint II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a szociális rászorultságot igazoló iratokat, illetve azok másolatát. 

BETEGSÉGENILLETVE EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTON ALAPULÓ SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG  VIZSGÁLATA KERETÉBEN KIÁLLÍTOTT HÁZIORVOSI IGAZOLÁS, ILLETVE SZAKORVOSI SZAKVÉLEMÉNY FELÜLVIZSGÁLATÁT a szolgáltatást igénylő személy, illetve törvényes képviselője – a kiegészítő szakértői díj megfizetésével egyidejűleg – kérheti az ellátást igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs szakigazgatási szervnél. A felülvizsgálat során a szakértői bizottság legalább egy tagja szociális szakértő.

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény

A SZOCIÁLISANSZORULTAK RÉSZÉRE A  SZEMÉLYES GONDOSKODÁST AZ ÁLLAM, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATOK BIZTOSÍTJÁK.

 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS MAGÁBAN FOGLALJA:

 • a szociális alapszolgáltatásokat és
 • a szakosított ellátásokat.

 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

 • a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
 • az étkeztetés,
 • a házi segítségnyújtás,
 • a családsegítés,
 • a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • a közösségi ellátások,
 • a támogató szolgáltatás,
 • az utcai szociális munka,
 • a nappali ellátás.

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK

 • az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
 • a rehabilitációs intézmény,
 • a lakóotthon [a továbbiakban a)–c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény],
 • az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény [a továbbiakban a)–d) pont együtt: bentlakásos intézmény],
 • a támogatott lakhatás,
 • egyéb speciális szociális intézmény