Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS

TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 31., 09:38
A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS, MELYNEK MEGSZERVEZÉSE NEM KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT. A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS CÉLJA a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FELADATA A FOGYATÉKOSSÁG JELLEGÉNEK MEGFELELŐEN: a) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása ((speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése), b) az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, c) információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, d) a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, e) segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz f) egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, g) segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, h) a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése

1993. évi III. törvény 65/C.§-a, 114-119/B.§-ai, az  1/2000.(I.7) SZCSM rendelet 39/A.§-a, 39/C.§-39/D.§-ai, a 9/1999.(XI.24) sz. SZCSM rendelet

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG és az igénybevétel részletes szabályait a települési önkormányzat  rendeletében szabályozza.  

 A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN AZ A SZEMÉLY IS ELLÁTHATÓ, aki a szolgáltató vagy intézmény ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉBEN VIZSGÁLNI KELL A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT

SZOCIÁLISAN RÁSZORULTNAK KELL TEKINTENI A SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLYT (a fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személyt).

A SÚLYOS FOGYATÉKOSSÁGOT IGAZOLNI LEHET

 • az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal,
 • az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel

AZ ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY VEZETŐJE A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG FENNÁLLÁSÁT a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, valamint az igénybevétel során legalább kétévente megvizsgálja.

 TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN:

 • SZOCIÁLISAN NEM RÁSZORULT SZEMÉLY ESETÉBEN  a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapíthatja meg,
 • SZOCIÁLISAN RÁSZORULTNAK MINŐSÍTETT SZEMÉLY ESETÉBEN – nem haladhatja meg a szociális szolgáltatást igénybe vevő személy havi jövedelmének 30%-át, kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 20%-át.

SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGE a megállapítás időpontjától függetlenül ÉVENTE KÉT ALKALOMMALVIZSGÁLHATÓ FELÜL ÉS VÁLTOZTATHATÓ MEG, kivéve ha az ellátott jövedelme a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni; b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.

AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERVEZÉSÉVEL az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS, MELYNEK MEGSZERVEZÉSE NEMKÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT.

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS CÉLJA a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FELADATA A FOGYATÉKOSSÁG JELLEGÉNEK MEGFELELŐEN:

 1. az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása ((speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése),
 2. az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,
 3. információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
 4. a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,
 5. segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz
 6. egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan,
 7. segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása,
 8. a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖNKÉNTES:

 • az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik;
 • ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő;
 • a korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉT SZÓBAN VAGY ÍRÁSBAN KELL KÉRELMEZNI.

MOGATÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN A KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSEKOR BE KELL NYÚJTANI a 9/1999.(XI.24.) számú SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást valamint II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a szociális rászorultságot igazoló iratokat, illetve azok másolatát. 

A BETEGSÉGEN, ILLETVE EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTON ALAPULÓ SZOCIÁLISSZORULTSÁG JOGSZABÁLY SZERINTI VIZSGÁLATA KERETÉBEN KIÁLLÍTOTTZIORVOSI IGAZOLÁS, ILLETVE SZAKORVOSI SZAKVÉLEMÉNY FELÜLVIZSGÁLATÁT a szolgáltatást igénylő személy, illetve törvényes képviselője – a kiegészítő szakértői díj megfizetésével egyidejűleg – kérheti az ellátást igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs szakigazgatási szervnél. A felülvizsgálat során a szakértői bizottság legalább egy tagja szociális szakértő.

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény