Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2019. jan. 31., 12:03
A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, melyet valamennyi önkormányzat – a lakosságszámtól függetlenül – köteles biztosítani. A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS MAGÁBAN FOGLALJA A • szociális segítést és a • személyi gondozást SZOCIÁLIS SEGÍTÉS KERETÉBEN BIZTOSÍTANI KELL a. a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, b. a háztartási tevékenységben való közreműködést, c. a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást, d. szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. SZEMÉLYI GONDOZÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTANI KELL: a. az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, b. a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, c. a szociális segítés keretében elvégzendő feladatokat. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYBEVÉTELÉT MEGELŐZŐEN VIZSGÁLNI KELL A GONDOZÁSI SZÜKSÉGLETET., MELYNEK KERETÉBEN MEG KELL ÁLLAPÍTANI AZT, HOGY AZ ELLÁTÁST IGÉNYLŐ ESETÉBEN SZOCIÁLIS SEGÍTÉS VAGY SZEMÉLYI GONDOZÁS INDOKOLT.

1993. évi III. törv. 63.§-a, 114-119/B.§-ai,  1/2000.(I.7) SZCSM rend. 25-27.§-ai,  9/1999.(XI.24) SZCSM rend. 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet, 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet

JOGOSULTSÁG RÉSZLETES FELTÉTELEIT a települési önkormányzat rendeletben szabályozza.

AZ ELLÁTÁSÉRT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAT KELL FIZETNI. A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.

  A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL

 • a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,
 • kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet

kell figyelembe venni, azzal, hogy  A MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ NEM HALADHATJA MEG a fentiekben megállapított jövedelem 25% -át, illetve 30%-át  ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak

SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGE a megállapítás időpontjától függetlenül ÉVENTE KÉT ALKALOMMAL VIZSGÁLHATÓ FELÜL ÉS VÁLTOZTATHATÓ MEG, kivéve ha az ellátott jövedelme a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni; b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, melyet valamennyi önkormányzat – a lakosságszámtól függetlenül – köteles biztosítani.

 

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS MAGÁBAN FOGLALJA A

 • szociális segítést és a
 • személyi gondozást

 SZOCIÁLIS SEGÍTÉS KERETÉBEN BIZTOSÍTANI KELL

 1. a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 2. a háztartási tevékenységben való közreműködést,
 3. a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
 4. szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

 

SZEMÉLYI GONDOZÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTANI KELL:

 1. az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
 2. a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
 3. a szociális segítés keretében elvégzendő feladatokat.

 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYBEVÉTELÉT MEGELŐZŐEN VIZSGÁLNI KELL A GONDOZÁSI SZÜKSÉGLETET., MELYNEK KERETÉBEN MEG  KELL ÁLLAPÍTANI, hogy

 • az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt,
 • meg kell állapítani továbbá a napi gondozási szükséglet mértékét.

 A GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLATÁT a  szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el.

HA A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEKÉNT MEGÁLLAPÍTÁST NYERHOGY A  GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET – az annak vizsgálatáról szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendeletben meghatározott értékelő adatlap szerint – III. fokozatú, a szolgáltatást igénylőt tájékoztatni kell  a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖNKÉNTES:

 • az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik;
 • ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő;
 • a korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉT SZÓBAN VAGY ÍRÁSBAN KELL KÉRELMEZNI.

A KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSEKOR BE KELL NYÚJTANI a 9/1999.(XI.24.) számú SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást valamint II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLATÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIT, A VIZSGÁLATHOZ BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK FELSOROLÁSÁT a 36/2007.(XII.22.  SZMM rendelet tartalmazza.

GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLATÁÉRT, FELÜLVIZSGÁLATÁÉRT A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYLŐ SZEMÉLYTŐL ÉS TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJÉTŐL TÉRÍTÉS NEM KÉRHETŐ.

HA AZ ELLÁTOTT, A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE VAGY A TÉRÍTÉSI DÍJAT MEGFIZETŐ SZEMÉLY A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGÉT VITATJA, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri,

 • állami fenntartó esetén az intézményi térítési díj összegéről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető,
 • nem állami fenntartó esetén a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A fenntartó döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat kell megfizetni.

A betegségen, illetve egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság jogszabály szerinti vizsgálata keretében kiállított háziorvosi igazolás, illetve szakorvosi szakvélemény felülvizsgálatát a szolgáltatást igénylő személy, illetve törvényes képviselője – a kiegészítő szakértői díj megfizetésével egyidejűleg – kérheti az ellátást igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes első fokú rehabilitációs szakértői szervnél. A felülvizsgálat során a szakértői bizottság legalább egy tagja szociális szakértő.

AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYLŐ SZEMÉLY (törvényes képviselője) A GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYÉT VITATJA, kérheti a gondozási szükséglet felülvizsgálatát 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 2.§ (3) és (4) bekezdés rendelkezései szerint – a fenntartónál, illetve a települési önkormányzat jegyzőjénél.

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény

GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLATA ÉS A VIZSGÁLAT EREDMÉNYÉNEK IGAZOLÁSA a 36/2007. (XII. 22.) SZMMrendelet 3. számú melléklete szerinti értékelő adatlapon történik, melynek hatálya határozatlan ideig fennáll .
Az értékelő adatlap kitöltésében a háziorvos a megjelölt orvosi szakkérdésekben közreműködik.
A személyi gondozás a 3. számú melléklet szerinti I. vagy II. fokozatban indokolt, a szociális segítés a 3. számú melléklet szerinti I. vagy II. fokozatban indokolt, valamint 0. fokozatban akkor indokolt, ha az ellátást igénylő
a) hatvanötödik életévét betöltötte és egyedül él,
b) hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, vagy
c) hetvenötödik életévét betöltötte.
A 4 órát meghaladó gondozási szükséglet III. fokozat esetén áll fenn, és ebben az esetben idősotthoni elhelyezés indokolt lehet.

HA A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYLŐ SZEMÉLY EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA VAGY SZEMÉLYES KÖRÜLMÉNYEI A SZOLGÁLTATÁS HALASZTHATATLAN BIZTOSÍTÁSÁT TESZIK SZÜKSÉGESSÉ, A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS LEGFELJEBB 30 NAPOS IDŐTARTAMRA AKKOR IS NYÚJTHATÓ, HA A GONDOZÁSI SZÜKSÉGLETVIZSGÁLATA MÉG NEM FEJEZŐDÖTT BE.