Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. febr. 12., 14:46

A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, MELYET VALAMENNYI ÖNKORMÁNYZAT – A LAKOSSÁGSZÁMTÓL FÜGGETLENÜL – KÖTELES BIZTOSÍTANI a szolgáltatást igénylő személy saját lakókörnyezetében,  az önálló életvitel fenntartása érdekében.

 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖNKÉNTES, azokat szóban vagy írásban kell kérelmezni.

 

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KERETÉBEN

 •  szociális segítést vagy
 •  a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást

KELL NYÚJTANI.

 

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYBEVÉTELÉT MEGELŐZŐEN VIZSGÁLNI KELL A GONDOZÁSI SZÜKSÉGLETET, melynek keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt. A fenti vizsgálatot alapesetben a szociális szolgáltatást végző  intézmény vezetője, vagy ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi.

 

AZ ELLÁTÁSÉRT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAT KELL FIZETNI. A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.

 

A JOGOSULTSÁG RÉSZLETES FELTÉTELEIT a települési önkormányzat rendeletben szabályozza.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

1993. évi III. törv. 63.§-a, 114-119/B.§-ai,  1/2000.(I.7) SZCSM rend. 25-27.§-ai,  9/1999.(XI.24) SZCSM rend. 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet, 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet szabályozza a szolgáltatást.

JOGOSULTSÁG RÉSZLETES FELTÉTELEIT a települési önkormányzat rendeletben szabályozza.

 

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYBEVÉTELÉT MEGELŐZŐEN VIZSGÁLNI KELL A GONDOZÁSI SZÜKSÉGLETET, melynek keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt.

 

A fenti vizsgálatot alapesetben a szociális szolgáltatást végző  intézmény vezetője, vagy ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi.

 

HA A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEKÉNT MEGÁLLAPÍTÁST NYERHOGY A  GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET – az annak vizsgálatáról szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendeletben meghatározott értékelő adatlap szerint – III. fokozatú, a szolgáltatást igénylőt tájékoztatni kell  a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.

GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLATÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIT, a vizsgálathoz benyújtandó igazolások felsorolását a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet tartalmazza.

A  GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLATÁÉRT, FELÜLVIZSGÁLATÁÉRT a szolgáltatást igénylő személytől és törvényes képviselőjétől térítés nem kérhető.

HA A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYLÓ SZEMÉLY EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA VAGY SZEMÉLYES KÖRÜLMÉNYEI A SZOLGÁLTATÁS  HALASZTHATATLAN BIZTOSÍTÁSÁT TESZIK SZÜKSÉGESSÉ, a házi segítségnyújtás legfeljebb 30 napos időtartamra akkor is nyújtható, ha a gondozási szükséglet vizsgálata még nem fejeződött be.

 

AZ ELLÁTÁSÉRT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAT KELL FIZETNI. A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL

 • a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,
 • kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet

kell figyelembe venni.

 

MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ NEM HALADHATJA MEG a fentiekben megállapított jövedelem 25% -át, illetve 30%-át  ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak.

 

SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGE a megállapítás időpontjától függetlenül ÉVENTE KÉT ALKALOMMAL VIZSGÁLHATÓ FELÜL ÉS VÁLTOZTATHATÓ MEG, KIVÉVE,  HA AZ ELLÁTOTTVEDELME

 1. olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni;
 2. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.

 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ESETÉBEN A GONDOZÁSI SZÜKSÉGLETTEL NEM RENDELKEZŐ SZEMÉLY IS ELLÁTHATÓ, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK EGYIK FORMÁJA A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, MELYET VALAMENNYI ÖNKORMÁNYZAT – A LAKOSSÁGSZÁMTÓL FÜGGETLENÜL – KÖTELES BIZTOSÍTANI a szolgáltatást igénylő személy saját lakókörnyezetében,  az önálló életvitel fenntartása érdekében .

 

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KERETÉBEN

 •  szociális segítést vagy
 •  a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást

KELL NYÚJTANI.

 

A SZOCIÁLIS SEGÍTÉS KERETÉBEN BIZTOSÍTANI KELL

 1. a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 2. a háztartási tevékenységben való közreműködést,
 3. a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
 4. szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

 

A SZEMÉLYI GONDOZÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTANI KELL

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,

b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,

c) a szociális segítés keretében elvégzendő feladatokat.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖNKÉNTES, azokat szóban vagy írásban kell kérelmezni az alábbiak szerint:

 • a kérelmet, indítványt az ellátást igénylőnek kell benyújtania;
 • ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjesztheti elő;
 • a korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

 

A KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSEKOR BE KELL NYÚJTANI a 9/1999.(XI.24.) számú SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, valamint II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYLŐ SZEMÉLY (törvényes képviselője) A GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYÉT VITATJA, kérheti a gondozási szükséglet felülvizsgálatát 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 2.§ (3) és (4) bekezdés rendelkezései szerint – a fenntartónál, illetve a települési önkormányzat jegyzőjénél.

A szociális szolgáltatást nyújtó intézmény

A SZOCIÁLISANSZORULTAK RÉSZÉRE A  SZEMÉLYES GONDOSKODÁST AZ ÁLLAM, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATOK BIZTOSÍTJÁK.

 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS MAGÁBAN FOGLALJA:

 • a szociális alapszolgáltatásokat és
 • a szakosított ellátásokat.

 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

 • a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
 • az étkeztetés,
 • a házi segítségnyújtás,
 • a családsegítés,
 • a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • a közösségi ellátások,
 • a támogató szolgáltatás,
 • az utcai szociális munka,
 • a nappali ellátás.

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK

 • az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
 • a rehabilitációs intézmény,
 • a lakóotthon [a továbbiakban a)–c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény],
 • az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény [a továbbiakban a)–d) pont együtt: bentlakásos intézmény],
 • a támogatott lakhatás,
 • egyéb speciális szociális intézmény