Súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli ellátásai - SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 16., 15:33

A SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK EGYIK FAJTÁJA ( a személygépkocsi szerzési támogatás mellett).

A HOZZÁJÁRULÁS A SZEMÉLYGÉPKOCSI ALÁBBIAKBAN ISMERTETETT ÁTALAKÍTÁSÁHOZ HASZNÁLHATÓ FEL:

 1. a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy
 2. a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához.

MÉRTÉKE: az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000 forint.

102/2011. (VI.29) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

A SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEKZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK EGYIK FAJTÁJA ( a személygépkocsi szerzési támogatás mellett).

A HOZZÁJÁRULÁS A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY? VAGY A SZÁLLÍTÁSÁT VÁLLALÓ TULAJDONÁBAN ÁLLÓ  SZEMÉLYGÉPKOCSI ALÁBBIAKBAN ISMERTETETT ÁTALAKÍTÁSÁHOZ HASZNÁLHATÓ FEL:

 1. a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy
 2. a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához.

MÉRTÉKE: az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000 forint.

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT A SÚLYOSAN MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEKNEK MEGFELEL:

 1. a kérelem benyújtását megelőző HÉT ÉVEN BELÜL ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült átalakítási támogatásban
 2. a keretszámra és az előnyben részesülésre tekintettel (lásd lejjebb) a közlekedési kedvezmény számára megállapítható
 3. önálló személygépkocsi használó –  a személygépkocsi automata sebességváltóval, vagy más segédeszközzel történő felszerelése esetén  vagy
 4. szállítást végző személy szállítja –  a személygépkocsi súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakítása, vagy biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátása esetén.

 

A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL ELŐNYBEN KELL RÉSZESÍTENI AZT A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYT, aki

 1. kereső tevékenységet folytat vagy
 2. tanulói, képzési jogviszonyban áll vagy
 3. 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy
 4. honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá.

AZ EGYÉB JOGSZABÁLYI FELTÉTELNEK IGEN, DE AZ ELŐNYBEN RÉSZESÜLÉS FELTÉTELEINEK NEM MEGFELELŐ SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY csak abban az esetben részesíthető közlekedési kedvezményben ha valamennyi, az előnyben részesülés és egyéb jogszabályi feltételnek megfelelő kérelem alapján megállapították a jogosultságot és ez a keretszámot nem merítette ki.

LYOSAN MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYNEK MINŐSÜL:

 1. az a személy, az 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,
 2. az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. mellékletében meghatározott, az „L” betűjel szerinti mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz
 3. a 4/A. alcím szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy.

A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELMET az igénylő állandó lakóhelye szerint  alábbi helyeken kell benyújtani:

 1. a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál
 2. Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalánál,
 3. Budapest területére kiterjedő illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalánál

 

A KÉRELEMBEN FEL KELL TÜNTETNI: a) hogy a kérelmező a szerzési vagy átalakítási támogatás melyik típusát igényli, b) szállítást végző személy esetén a szállítást végző személy természetes személyazonosító adatait.

A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL A KÉRELEM RÉSZÉT KÉPEZŐ NYILATKOZATOKON KÍVÜL:

 1. A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁG TÉNYÉT IGAZOLÓ OKIRAT MÁSOLATÁT, MELY LEHET :  a) a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolata vagy a) a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolata vagy   b) az 5/2033. (II.19.) ESZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti igazolás (Igazolás tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről)    c) a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott hatályos szakvélemény másolata, vagy  d) a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb irat, ha az a)-c) pontban felsorolt iratok nem állnak rendelkezésre és a szükséges adatok a hivatal nyilvántartásában sem szerepelnek, vagy  e) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolata;
 2. A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT VAGY A SZÁLLÍTÁST VÉGZŐ SZEMÉLY lakcímkártyájának, valamint érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát, valamint a személygépkocsi vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához – a súlyos mozgáskorlátozott személy gépjármű vezetési alkalmasságot tanúsító szakvéleménynek a fénymásolatát,
 3. AZ ELŐNYBEN RÉSZESÜLÉS feltételeit igazoló dokumentumokat, mely lehet: a) a kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentum vagy tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentum, vagy b) a kérelmező nyilatkozata a gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről, vagy c) a rehabilitációs szakértői szervnek illetve jogelődjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleménye;
 4. NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR esetében mellékelni kell még a tartózkodási engedély másolatát, vagy a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat, és a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra.

SZERZÉSI ÉS AZ ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS EGYIDEJŰLEG IS IGÉNYELHETŐ. Az átalakítási támogatásban részesülés a szerzési támogatás igénylését nem zárja ki.

AZ ÉVENTE KIADHATÓ TÁMOGATÁSOKNAK A MÉRTÉKÉT – A KERETSZÁMOT – a költségvetési törvény keretei között – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége egyetértésben határozza meg.

Az állandó lakóhely szerint  illetékes  HIVATAL a) a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig, b) a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig DÖNT A TÁRGYÉVI JOGOSULTSÁGOKRÓL (az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a keretszámnak a figyelembevételével. A bizottság tagjai: a) a MEOSZ elnöke által meghatalmazott képviselő, b) az első fokú rehabilitációs szakértői szerv által felkért vagy kijelölt személy,c) a hivatal hivatal által felkért személy.)

 

A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYBEN NEM RÉSZESÍTETT KÉRELMEZŐK KÖZÖTT A HIVATAL SORRENDET ÁLLÍT FEL, és abban az esetben, ha a támogatás felhasználására előírt határidő lejár, vagy a jogosult a megállapított támogatásról lemond, az új jogosultakat ennek a sorrendnek megfelelően jelöli ki.

A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA: a hivatal által kiállított utalvány átalakítási költségbe történő beszámításával történik.

AZ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK: – Az utalványt a súlyos mozgáskorlátozott személy nevére kell kiállítani, a jogosultságot megállapító határozatának jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül. – személygépkocsi az utalvány kiállítását követően alakítható át. – Az utalvány kiállítása előtti átalakítás esetén a közlekedési kedvezmény nem folyósítható. – Az utalvány a kiállításától számított hat hónapig használható fel. – A hivatal a lejárt és a fel nem használt utalvány esetében új jogosultat jelöl ki.

 1. Állandó lakóhely szerint illetékes a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala
 2. Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
 3. Budapest területére kiterjedő illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala
 4. Kormányablak

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK: KÉPZÉSI JOGVISZONYBAN ÁLLÓ SZEMÉLY: a) a korai fejlesztésben és gondozásban részesülő gyermek, b) a bölcsőde gondozottja, c) a közoktatási intézmény neveltje vagy tanulója, d) a felsőoktatási intézmény hallgatója, e) az a kiskorú gyermek, aki személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermek habilitációját, rehabilitációját, fejlesztő foglalkoztatását szolgáló egyéb intézmény gondozás, nevelés, oktatás céljából történő rendszeres látogatója – feltéve, hogy gondozása, nevelése, oktatása a hat hónapot előreláthatólag meghaladja –, f) az a kiskorú gyermek, akinek egészsége megőrzése miatt gyógyító intézetbe történő szállítása havonta legalább két alkalommal szükséges, g) az átképzésben részesülő álláskereső;
EGYEDÜLÁLLÓ – aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve ha élettársa van azzal, hogy házastársak csak akkor tekinthetők külön élőnek, ha lakcímük különböző;
ÖNÁLLÓ SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLÓ a) az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy, aki gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, b) aki három,- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, c) aki gépjárművezetői alkalmasságának az átalakítás előírása mellett történő megállapításáról szóló irattal rendelkezik, amennyiben nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet, vagy szabálysértési határozat hatálya alatt;
SZÁLLÍTÁST VÉGZŐ SZEMÉLY: a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkező a) vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, b) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér, c) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy, amennyiben nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt.