Súlyos mozgáskorlátozott személyek részére – KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY

SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2022. jún. 14., 13:53

Jogszabály: a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

 

A közlekedési kedvezmény a SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT és az EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK esélyegyenlőségének javítását célzó támogatás, melynek két típusa van:
       •      SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI támogatás a vásárláshoz, valamint
       •      SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKÍTÁSI támogatás a speciális igényeknek megfelelő átalakításhoz.

A személygépkocsi SZERZÉSI TÁMOGATÁS mértéke
       >      új személygépkocsi vásárlása esetén 1 millió forint,
       >      használt személygépkocsi vagy segédmotoros kerékpárnak minősülő közlekedési eszköz vagy kerekesszék vásárlása esetén a vételár 60 százaléka, de legfeljebb 600 000 forint.

A személygépkocsi ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS mértéke
       >      az átalakítás költsége, legfeljebb azonban 90 000 forint.

A szerzési és az átalakítási támogatás egyidejűleg, együttesen is igényelhető.

A SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁS az alábbi járművek, közlekedési eszközök szerzésére használható fel:
       •      új járműnek minősülő személygépkocsi,
       •      újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi,
       •      segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve a quad,
       •      járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék.

A segédmotoros kerékpárnak minősülő, három vagy négykerekű jármű és a járműnek nem minősülő gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül, a 60 százalékos mértékű szerzési támogatás ennek alapján számítandó.

A szerzési támogatással vásárolt személygépkocsi kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy érdekében használható.

A személygépkocsi az adásvételi szerződés keltétől számított 3 éven belül nem idegeníthető el.

A SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS az alábbi átalakításokhoz használható fel:
       •      a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához vagy
       •      a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához.

A súlyos mozgáskorlátozott személy a szerzési és átalakítási támogatásra egyaránt jogosult, a két támogatást akár együttesen is igénybe veheti. Az egyéb fogyatékossággal élő személy csak személygépkocsi szerzéshez vehet igénybe támogatást, egyéb közlekedési eszköz vásárlásához. személygépkocsi átalakításhoz támogatásra nem jogosult.

A kérelmező minden esetben a súlyos mozgáskorlátozott vagy az egyéb fogyatékossággal élő személy, a támogatást jogosultként ő kapja.
A támogatással szerzett közlekedési eszköznek a súlyos mozgáskorlátozott vagy az egyéb fogyatékossággal élő személy lesz a tulajdonosa. Kivétel: az átalakítási támogatással érintett személygépkocsi a jogosult személyt szállító személy tulajdonában is állhat, feltéve, hogy a szállító személy a jogosult hozzátartozója.

A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁG ILLETVE AZ EGYÉB FOGYATÉKOSSÁG TÉNYE az eljárásban AZ ALÁBBI  IRATOKKAL IGAZOLHATÓ:
‒ a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény, vagy
‒ az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 3. mellékletében meghatározott, hatályos igazolás (Igazolás tartósan beteg és fogyatékos gyermekről), vagy
‒ a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, hatályos szakvélemény, mely igazolja a közlekedőképességben súlyosan akadályozottság tényét; vagy
‒ a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap.

Amennyiben a kérelmező nem nyújt be igazolásra alkalmas iratot, és az adatok a hivatal nyilvántartásában sem szerepelnek és nem is beszerezhetőek, a rehabilitációs szakértői szerv a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok figyelembevételével vizsgálja a közlekedőképesség szakkérdését. A szakvélemény tartalmazza a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását vagy fenn nem állását és a felülvizsgálat időpontját.

TOVÁBBI FELTÉTELEK:
‒ a kérelem benyújtását megelőző HÉT ÉVEN BELÜL sem ő maga, sem reá tekintettel más személy nem részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, ÉS
‒ a keretszámra és az előnyben részesítési előírásokra figyelemmel a közlekedési kedvezmény számára megállapítható, ÉS
‒ önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja.
A hétéves határidőt a támogatást megállapító határozat véglegessé válásának napjától kell számítani.

Az ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSI ELŐÍRÁSOK azért szükségesek, mert a támogatás forrását képező összeg korlátozott. Az évente kiadható támogatások mértékét – a keretszámot – a költségvetési törvény keretei között  a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével (MEOSZ) egyetértésben határozza meg.
A közlekedési kedvezmény megállapításánál ELŐNYBEN KELL RÉSZESÍTENI azt a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyt, aki
‒ kereső tevékenységet folytat, vagy
‒ tanulói, képzési jogviszonyban áll. vagy
‒ 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy
‒ honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá.

Ha a kérelmező az előnyben részesítési feltételeknek nem felel meg, de az egyéb feltételeknek igen, abban az esetben részesíthető támogatásban, ha az előnyben részesített kérelmezők a keretszámot nem merítették ki.
A hivatal a közlekedési kedvezményben nem részesített kérelmezők között sorrendet állít fel, és ha valamelyik „megítélt” támogatásra az előírt felhasználási határidő lejár, vagy a jogosult a megállapított támogatásról lemond, az új jogosultakat ennek a sorrendnek megfelelően jelöli ki.

A támogatás jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybevétele esetén az igénylő köteles a támogatást kamattal megemelt összegben visszafizetni. További következmény, hogy sem ő, sem rá tekintettel más személy hét évig nem részesíthető közlekedési kedvezményben.

Igénybenyújtás

A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELMET MINDEN ÉVBEN MÁRCIUS 31-ÉIG ÉS SZEPTEMBER 30-ÁIG LEHET BENYÚJTANI. A  március 31-éig benyújtott kérelmeket június 15-éig, a szeptember 30-áig benyújtott kérelmeket december 15-éig bírálják el.
 A támogatás erre a célra rendszeresített nyomtatványon igényelhető.
A nyomtatvány beszerezhető az igénylés helyén és letölthető a megyei kormányhivatalok honlapjáról ezen a linken:
https://www.kormanyhivatal.hu/download/4/06/20000/kerelem.pdf

A kérelem elbírálására az igénylő lakóhelye szerinti megyei (fővárosi) kormányhivatalnak van hatásköre. A kérelmet benyújtható személyesen a kormányhivatalnál vagy kormányablaknál, továbbá postai úton a kormányhivatalnak címezve.

A támogatás folyósítása

a.) SZEMÉLYGÉPKOCSI VÁSÁRLÁSA ESETÉN A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
a jogosulttal (súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel) megkötött adásvételi szerződés keretében valósul meg.
A személygépkocsi megvásárlására a támogatást megállapító határozat véglegessé válását követően kerülhet sor, a szerződést – közreműködő szervezetként kijelölt autókereskedővel - négy hónapon belül meg kell kötni.
Az esetleges kölcsönfelvétel szintén a közreműködő szervezet révén valósul meg.
A cég honlapja: http://lehetosegauto.hu

Használt személygépkocsi beszerzése más, adószámmal rendelkező kereskedőnél is történhet.

b.) EGYÉB ESETBEN, vagyis az egyéb közlekedési eszköz vásárlásához vagy átalakításhoz kapott támogatás esetén a hivatal a jogosult (súlyos mozgáskorlátozott) személy nevére utalványt állít ki, melynek összegét a vételárba vagy az átalakítás költségébe beszámítják. Az utalvány a kiállítástól számított  hat hónapig használható fel.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT az a személy, aki:
       •      a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés e) pontja lapján MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOSNAK MINŐSÜL, VAGY f) pontja alapján HALMOZOTTAN FOGYATÉKOSNAK MINŐSÜL ÉS HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁGAI KÖZÜL LEGALÁBB AZ EGYIK MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOSSÁG,
       •      AKI A 18. ÉLETÉVÉT NEM TÖLTÖTTE BE, és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. mellékletében meghatározott, az „l” betűjel szerinti MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOSSÁGBAN SZENVED, vagy a „p” betűjel szerinti TÖBBSZÖRÖS ÉS ÖSSZETETT  ETEGSÉGBEN SZENVED ÉS a többszörös és összetett betegségei közül LEGALÁBB AZ EGYIK MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOSSÁGOT OKOZ.

KÖZLEKEDŐKÉPESSÉGÉBEN SÚLYOSAN AKADÁLYOZOTT az a személy, akinek a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. melléklete szerinti
a) mozgásszervi részkárosodása,
b) idegrendszeri károsodás okozta felső végtagi részkárosodása,
c) idegrendszeri károsodásból eredő járászavara,
d) alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy
e) az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok alapján az a)–d) pont szerinti két részkárosodása együttesen eléri vagy meghaladja a 40%-ot, közlekedési képessége a d4452, d4500, d4501 vagy d4702 FNO kódok szerint legalább súlyosan nehezített, és ezen állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll.

EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYNEK MINŐSÜL az a személy, aki:
a) fogyatékossági támogatásra a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés a)–d) vagy h) pontja alapján jogosult, , VAGY a 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság, VAGY vakok személyi járadékában részesül
b) 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet. 1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel alapján, vagy az „N” betűjel alapján jogosult, továbbá, aki az Mr. 1. mellékletében meghatározott, a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved, és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel szerinti, vagy az „N” betűjel szerinti betegség, illetve fogyatékosság. 

KÉPZÉSI JOGVISZONYBAN ÁLLÓ SZEMÉLY:
‒ a korai fejlesztésben és gondozásban részesülő gyermek,
‒ a bölcsőde gondozottja,
‒ a köznevelési intézmény neveltje vagy tanulója,
‒ a szakképző intézmény tanulója vagy képzésben részt vevő személye,
‒ a felsőoktatási intézmény hallgatója,
‒ az a kiskorú gyermek, aki személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermek habilitációját, rehabilitációját, fejlesztő foglalkoztatását szolgáló egyéb intézmény gondozás, nevelés, oktatás céljából történő rendszeres látogatója – feltéve, hogy gondozása, nevelése, oktatása a hat hónapot előreláthatólag meghaladja,
‒ az a kiskorú gyermek, akinek egészsége megőrzése miatt gyógyító intézetbe történő szállítása havonta legalább két alkalommal szükséges,
‒ az átképzésben részesülő álláskereső.

ÖNÁLLÓ SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLÓ (amennyiben nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet, vagy szabálysértési határozat hatálya alatt):   a) az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy, aki gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik,  b) aki három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik,  c) aki gépjárművezetői alkalmasságának az átalakítás előírása mellett történő megállapításáról szóló irattal rendelkezik,

SZÁLLÍTÁST VÉGZŐ SZEMÉLY: aki a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő (jogosult) személy személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállalja, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, ÉS a jogosultnak
            > vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülője, házastársa, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettársa, vagy
            > a jogosulttal legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermeke vagy testvére, vagy
            > a jogosult személy személygépkocsival történő szállítását - a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerint - önkéntes jogviszonyban végző személy,
feltéve, hogy nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!