Súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli ellátásai - SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁS

SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 16., 15:40

A SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁS A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT, ILLETVE EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK EGYIK FAJTÁJA ( a személygépkocsi átalakítási támogatás mellett) .

A TÁMOGATÁS AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT JÁRMŰVEK ILLETVE JÁRMŰNEK NEM MINŐSÜLŐ KEREKESSZÉK SZERZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ, A VÉTELÁR MEGTÉRÍTÉSÉHEZ NYÚJTOTT HOZZÁJÁRULÁS :

 1. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén az 5/1990. (iv. 12.) KÖHÉM rendelet szerint új járműnek minősülő személygépkocsi vagy
 2. súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy
 3. súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, vagy
 4. súlyos mozgáskorlátozott személy esetén  járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: - új jármű esetén (a fenti felsorolás a) pontja) 1.000.000 forint, - egyéb esetben ( a fenti felsorolás b)-d) pontja) : a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint.

102/2011. (VI.29) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

A SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁS A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT, ILLETVE EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEKZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK EGYIK FAJTÁJA ( a személygépkocsi átalakítási támogatás mellett) .

A TÁMOGATÁS AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT JÁRMŰVEK ILLETVE JÁRMŰNEK NEM MINŐSÜLŐ KEREKESSZÉK SZERZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ, A VÉTELÁR MEGTÉRÍTÉSÉHEZ NYÚJTOTT HOZZÁJÁRULÁS :

 1. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén az 5/1990. (iv. 12.) KÖHÉM rendelet szerint új járműnek minősülő személygépkocsi vagy
 2. súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy
 3. súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, vagy
 4. súlyos mozgáskorlátozott személy esetén  járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék.

 A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: – új jármű esetén (a fenti felsorolás a) pontja) : 1 000 000 forint, – egyéb esetben ( a fenti felsorolás b)-d) pontja) : a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint.

A SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁRNAK MINŐSÜLŐ, HÁROM VAGY NÉGYKEREKŰ JÁRMŰ ÉS A JÁRMŰNEK NEM MINŐSÜLŐ GÉPI MEGHAJTÁSÚ KEREKESSZÉK VÁSÁRLÁSA ESETÉN, vételárnak a tb. támogatással csökkentett vételár minősül. 

SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT:

 1. a súlyos mozgáskorlátozott
 2. egyéb fogyatékossággal élő személy 

ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEKNEK MEGFELEL:  

 1. a) a kérelem benyújtását megelőző HÉT ÉVEN BELÜL ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült szerzési támogatásban
 2. a keretszámra és az előnyben részesülésre tekintettel (lásd lejjebb) a közlekedési kedvezmény számára megállapítható
 3. önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja – személygépkocsi vásárlás esetén, illetve önálló személygépkocsi használó – segédmotoros kerékpárnak minősülő, három vagy négykerekű jármű esetén.

 

A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL ELŐNYBEN KELL RÉSZESÍTENI AZT A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYT, aki

 1. kereső tevékenységet folytat vagy
 2. tanulói, képzési jogviszonyban áll vagy
 3. 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy
 4. honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá.

AZ EGYÉB JOGSZABÁLYI FELTÉTELNEK IGEN, DE AZ ELŐNYBEN RÉSZESÜLÉS FELTÉTELEINEK NEM MEGFELELŐ SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY csak abban az esetben részesíthető közlekedési kedvezményben ha valamennyi, az előnyben részesülés és egyéb jogszabályi feltételnek megfelelő kérelem alapján megállapították a jogosultságot és ez a keretszámot nem merítette ki.

LYOSAN MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYNEK MINŐSÜL:

 1. az a személy, az 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,
 2. az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. mellékletében meghatározott, az „L” betűjel szerinti mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz
 3. a 4/A. alcím szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy.

EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYNEK MINŐSÜL AZ A SZEMÉLY AKI :

 1. fogyatékossági támogatásra az 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés a)–d) vagy h) pontja alapján jogosult, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy az 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság,
 2. a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet  1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel alapján, vagy az „N” betűjel „1” számjel alapján jogosult, továbbá, aki  a fent említett rendelet 1. mellékletében meghatározott, a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved, és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a „K” vagy az „M” betűjel szerinti, vagy az „N” betűjel „1” számjel szerinti betegség, illetve fogyatékosság.

A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELMET az igénylő állandó lakóhelye szerint  alábbi helyeken kell benyújtani:

 1. a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál
 2. Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalánál,
 3. Budapest területére kiterjedő illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalánál

 

A KÉRELEMBEN FEL KELL TÜNTETNI: a) hogy a kérelmező a szerzési vagy átalakítási támogatás melyik típusát igényli, b) szállítást végző személy esetén a szállítást végző személy természetes személyazonosító adatait.

A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL A KÉRELEM RÉSZÉT KÉPEZŐ NYILATKOZATOKON KÍVÜL:

 1. A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁG tényét igazoló okirat másolatát, mely lehet :  a) a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolata vagy a) a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolata vagy   b) az 5/2033. (II.19.) ESZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti igazolás (Igazolás tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről)    c) a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott hatályos szakvélemény másolata, vagy  d) a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb irat, ha az a)-c) pontban felsorolt iratok nem állnak rendelkezésre és a szükséges adatok a hivatal nyilvántartásában sem szerepelnek, vagy  e) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolata;
 2. A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT VAGY A SZÁLLÍTÁST VÉGZŐ SZEMÉLY lakcímkártyájának, valamint érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát
 3. AZ ELŐNYBEN RÉSZESÜLÉS feltételeit igazoló dokumentumokat, mely lehet: a) a kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentum vagy tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentum, vagy b) a kérelmező nyilatkozata a gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről, vagy c) a rehabilitációs szakértői szervnek illetve jogelődjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleménye;
 4. NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR esetében mellékelni kell még a tartózkodási engedély másolatát, vagy a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat, és a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra.

SZERZÉSI ÉS AZ ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS EGYIDEJŰLEG IS IGÉNYELHETŐ. Az átalakítási támogatásban részesülés a szerzési támogatás igénylését nem zárja ki.

AZ ÉVENTE KIADHATÓ TÁMOGATÁSOKNAK A MÉRTÉKÉT – A KERETSZÁMOT – a költségvetési törvény keretei között – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége egyetértésben határozza meg.

Az állandó lakóhely szerint  illetékes  HIVATAL a) a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig, b) a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig DÖNT A TÁRGYÉVI JOGOSULTSÁGOKRÓL (az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a keretszámnak a figyelembevételével. A bizottság tagjai: a) a MEOSZ elnöke által meghatalmazott képviselő, b) az első fokú rehabilitációs szakértői szerv által felkért vagy kijelölt személy,c) a hivatal hivatal által felkért személy.)

 

A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYBEN NEM RÉSZESÍTETT KÉRELMEZŐK KÖZÖTT A HIVATAL SORRENDET ÁLLÍT FEL, és abban az esetben, ha a támogatás felhasználására előírt határidő lejár, vagy a jogosult a megállapított támogatásról lemond, az új jogosultakat ennek a sorrendnek megfelelően jelöli ki.

A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA: a) ÚJ,ILLETVE LEGFELJEBB NÉGY ÉVE forgalomba helyezett személygépkocsi vásárlása esetén kölcsönszerződés keretében történik (a közbeszerzési eljárás útján kiválasztott, lízing-tevékenységgel foglalkozó, az 1996. évi CXII. törvény szerinti pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött kölcsönszerződés keretében); b) EGYÉB ESETBEN a hivatal által kiállított utalvány vételárba történő beszámításával. a kölcsönszerződést az önálló személygépkocsi használóval vagy a szállítást végző személlyel kell megkötni három éves futamidővel.

ABBAN AZ ESETBEN, HA A KÖLCSÖNSZEZŐDÉS A HATÁROZAT JOGERŐRE EMELKEDÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT HÁROM HÓNAPONBELÜL NEM JÖN LÉTRE, a szerzési támogatás nem folyósítható, és a hivatal az így felszabadult szerzési támogatásnak megfelelő összegben új jogosultat jelöl ki.

AZ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK: – Az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy nevére kell kiállítani. – A jármű, illetve kerekesszék az utalvány kiállítását követően vásárolható meg. – Az utalvány a kiállításától számított hat hónapig használható fel. – A hivatal a lejárt és a fel nem használt utalvány esetében új jogosultat jelöl ki. – Az utalvány kiállítása előtti vásárlás esetén a közlekedési kedvezmény nem folyósítható.

 1. Állandó lakóhely szerint illetékes a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala
 2. Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
 3. Budapest területére kiterjedő illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala
 4. Kormányablak

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:
KÉPZÉSI JOGVISZONYBAN ÁLLÓ SZEMÉLY: a) a korai fejlesztésben és gondozásban részesülő gyermek, b) a bölcsőde gondozottja, c) a közoktatási intézmény neveltje vagy tanulója, d) a felsőoktatási intézmény hallgatója, e) az a kiskorú gyermek, aki személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermek habilitációját, rehabilitációját, fejlesztő foglalkoztatását szolgáló egyéb intézmény gondozás, nevelés, oktatás céljából történő rendszeres látogatója – feltéve, hogy gondozása, nevelése, oktatása a hat hónapot előreláthatólag meghaladja –, f) az a kiskorú gyermek, akinek egészsége megőrzése miatt gyógyító intézetbe történő szállítása havonta legalább két alkalommal szükséges, g) az átképzésben részesülő álláskereső;
EGYEDÜLÁLLÓ – aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve ha élettársa van azzal, hogy házastársak csak akkor tekinthetők külön élőnek, ha lakcímük különböző;
ÖNÁLLÓ SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLÓ a) az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy, aki gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, b) aki három,- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, c) aki gépjárművezetői alkalmasságának az átalakítás előírása mellett történő megállapításáról szóló irattal rendelkezik, amennyiben nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet, vagy szabálysértési határozat hatálya alatt;
SZÁLLÍTÁST VÉGZŐ SZEMÉLY: a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkező a) vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, b) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér, c) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy, amennyiben nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt.