Igénylés helye: Lakcím szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal, Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal, Kormányablak

Súlyosan fogyatékos személyek részére - FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2015. máj. 19., 10:33

Az 1998. évi XXVI. törvény 22-23/F. §-a, 29/A § (1) bekezdése , és a 141/2000. (VIII.9.) Kormány rendelet. A Kormány 348/2014. (XII. 29.) Kormány rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2015. január havi emeléséről.

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA AZ A 18. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT SÚLYOSAN FOGYATÉKOS, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert SZEMÉLY JOGOSULT, AKI: a) LÁTÁSI FOGYATÉKOS ( segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes ) b) HALLÁSI FOGYATÉKOS ( hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad) c) ÉRTELMI FOGYATÉKOS ( értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű) d) állapota a SZEMÉLYISÉG EGÉSZÉT ÉRINTŐ FEJLŐDÉS ÁTHATÓ ZAVARA MIATT az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, e) MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOS ( a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható) f) HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS (az a)-e) pontban meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van, vagy hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és az a), c)-e) pontok valamelyikében megjelölt egyéb fogyatékossága is van), g) állapota KROMOSZÓMA-RENDELLENESSÉG miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, ÉS ÁLLAPOTA TARTÓSAN VAGY VÉGLEGESEN FENNÁLL, TOVÁBBÁ ÖNÁLLÓ ÉLETVITELRE NEM KÉPES VAGY MÁSOK ÁLLANDÓ SEGÍTSÉGÉRE SZORUL. FONTOS ! A VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁBAN RÉSZESÜLŐ LÁTÁSI FOGYATÉKOS SZEMÉLY fogyatékossági támogatásra csak akkor szerezhet jogosultságot, ha a vakok személyi járadékára való jogosultságáról lemond. ( részleten lásd az ellátás ismertetésénél ). A MAGASABB ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉKBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY fogyatékossági támogatásra csak akkor szerezhet jogosultságot, ha a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságáról lemond. MEGSZŰNIK A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG, HA a) a súlyosan fogyatékos állapot nem áll fenn; b) a fogyatékos személy a felülvizsgálaton nem jelenik meg és a távolmaradását nem igazolja. HA A TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG A FOGYATÉKOS SZEMÉLY HALÁLA MIATT SZŰNIK MEG, az elhalálozás hónapjára járó támogatást a vele közös háztartásban együtt élt közeli hozzátartozó, ennek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki átadó végzés jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül.

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy – a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. FONTOS! A fogyatékossági támogatás az 1993. évi III. törvényben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság szempontjából nem számít jövedelemnek. A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGÉT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYNEK A NYUGELLÁTÁSOK ÉVENKÉNTI RENDSZERES EMELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI SZERINT, AZZAL MEGEGYEZŐ MÉRTÉKBEN EMELNI KELL, AZ ÚJONNAN MEGÁLLAPÍTÁSRA KERÜLŐ FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁST PEDIG UGYANILYEN EMELT ÖSSZEGBEN KELL MEGÁLLAPÍTANI. 2015. 01.01-től az emelés mértéke 1,8 %-os. A támogatás mértéke a fogyatékosság jellegétől és az önkiszolgálási képesség hiányától függően jelenleg: a) 20.327 Ft/hó b) 25.018 Ft/hó. A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍT az alábbiak szerint: a HELYKÖZI KÖZLEKEDÉSBEN ( valamennyi helyközi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (vasúti, helyközi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp és rév) igénybevételekor 90 %-os bérletkedvezményre, és szintén 90 %-os jegykedvezményre jogosult a fogyatékossági támogatásban részesülő személy. A HELYI KÖZLEKEDÉSBEN a kedvezmény mértéke 100 %. A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY 1 FŐ KÍSÉRŐJE IS JOGOSULT KEDVEZMÉNYRE AZ ALÁBBIAK SZERINT : a helyközi viszonylatban 90 %-os jegykedvezmény, a helyi közlekedésben pedig 100 %-os jegykedvezmény illeti meg a kísérőt. A FENTIEKBEN RÉSZLETEZETT UTAZÁSI KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELE CÉLJÁBÓL A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁST MEGÁLLAPÍTÓ HATÁROZATTAL EGYIDEJŰLEG HATÓSÁGI IGAZOLVÁNYT KELL KIADNI, mely tartalmazza a jogosult nevét, lakcímét, a kiállítás alapjául szolgáló tényt a fogyatékosság jellegének megjelölésével, a hatósági igazolvány által igazolt jogot és az igazolvány hatályát. A hatósági igazolvány a felülvizsgálat időpontjáig, de legfeljebb 5 évig hatályos. Ha a fogyatékossági támogatásra jogosult személy állapota végleges, a hatósági igazolványt további 5 éves időtartamra ki kell adni.

A fogyatékossági támogatás megállapítására irányuló eljárás KÉRELEMRE INDUL, mely legkorábban abban a hónapban nyújtható be, amikor az igénylő a tizennyolcadik életévét betölti. A kérelmet a 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon a fővárosi /megyei kormányhivatalnál vagy a kormányablaknál kell előterjeszteni. A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS FORMANYOMTATVÁNY BESZEREZHETŐ: az igénybenyújtás helyein, továbbá letölthető az alábbi honlapokról: https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu; http://cst.onyf.hu. A TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNY ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSÁRA a https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu honlapon van lehetőség. (Ügyfélkapus regisztráció szükséges) A fogyatékossági támogatást igénylő személynek a természetes személyazonosító adatait érvényes személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával, vagy az arról készült másolat csatolásával igazolnia kell. A TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNYHEZ MELLÉKELNI KELL az igénylő háziorvosa, bentlakásos szociális intézményben élő igénylő esetén az intézmény orvosa által kiállított orvosi beutalót, valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt. AMENNYIBEN A KÉRELMEZŐ NEM RENDELKEZIK A MINŐSÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES IRATOKKAL, a súlyos fogyatékosság minősítésének előkészítése érdekében a háziorvos gondoskodik a megfelelő szakvizsgálatok elvégeztetéséről. A KORMÁNYHIVATAL A KÉRELMEZŐ ÁLTAL BENYÚJTOTT ORVOSI DOKUMENTÁCIÓ ALAPJÁN SZAKKÉRDÉSKÉNT VIZSGÁLJA AZ ALÁBBIAKAT: a) a súlyos fogyatékosság át b) az önkiszolgálási képességet , c) a súlyos fogyatékosság fennállása esetén a felülvizsgálat szükségességét, d) a felülvizsgálat szükségessége esetén annak időpontját. A KÉRELMEZŐ A SÚLYOS FOGYATÉKOSSÁG MINŐSÍTÉSE CÉLJÁBÓL SZEMÉLYES MEGJELENÉSRE KÖTELEZHETŐ. Abban az esetben, ha a VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY fogyatékossági támogatásra tart igényt, ÉS ÖNKISZOLGÁLÁSI KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATÁT NEM KÉRI , a kormányhivatal szakkérdés vizsgálata nélkül állapítja meg a kérelmező támogatásra való jogosultságát. AMENNYIBEN KÉRI, a kormányhivatal a kérelmező önkiszolgálási képességét szakkérdésként vizsgálja. Ha a rendelkezésre álló orvosi beutaló nem alkalmas az önkiszolgálási képesség minősítésére és a kérelmező személyes vizsgálata szükséges, a kormányhivatal a vizsgálatot a háziorvosi beutalóban javasolt helyen végzi el.

A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁST A KORMÁNYHIVATAL HAVONTA UTÓLAG, A TÁRGYHÓNAPOT KÖVETŐ HÓNAP 5. NAPJÁIG FOLYÓSÍTJA. A TÁMOGATÁS A KÉRELMEZŐT A KÉRELEM BENYÚJTÁSA HÓNAPJÁNAK ELSŐ NAPJÁTÓL ILLETI MEG. A bentlakásos intézményben lakó súlyosan fogyatékos cselekvőképtelen személy ellátását az intézmény vezetőjének kell folyósítani. A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIT ÉRINTŐ LÉNYEGES TÉNYEK MEGVÁLTOZÁSÁRÓL a támogatásban részesülő, illetve annak gondnoka köteles 15 NAPON BELÜL értesíteni a kormányhivatalt. A JOGOSULT LAKCÍMÉNEK A TÁMOGATÁST FOLYÓSÍTÓ SZERV ILLETÉKESSÉGÉT ÉRINTŐ MEGVÁLTOZÁSA ESETÉN az ellátás folyósítására illetékessé vált kormányhivatal hivatalból intézkedik a fogyatékossági támogatás továbbfolyósításáról.

Ha az ügyfél az igényelbíráló szerv döntésével, vagy a határozathozatal mellőzése esetén intézkedésével nem ért egyet, úgy a kézhezvételtől, illetve az intézkedésről való tudomásszerzéstől számított TIZENÖT NAPON BELÜL fellebbezéssel élhet. A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja (ONYF) lett 2015.04.01-től.

Vak személy, Súlyosan fogyatékos személy, Autista személy, Halmozottan fogyatékos személy

Lakcím szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal, Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal, Kormányablak

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ( A fogyatékossági támogatásra való jogosultság szempontjából) FOGYATÉKOS SZEMÉLY: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja; ÖNÁLLÓ ÉLETVITELRE AZ A SZEMÉLY NEM KÉPES, aki a mindennapi életviteléhez, társadalmi életben való részvételéhez szükséges tevékenységeket még a szükség szerinti segédeszköz igénybevételével sem képes más személy közreműködése nélkül elvégezni, vagy a mindennapi életvitelében értelmi fogyatékossága miatt állandó felügyeletet, irányítást igényel, mivel térben és időben tájékozódni nem tud, a lakásban nem képes egyedül élni anélkül, hogy ez önmagára vagy másokra nézve veszélyt ne jelentene, továbbá a pénz értékét nem ismeri, így a mindennapi élet szintjén önálló gazdálkodásra képtelen AZ ÖNKISZOLGÁLÁSI KÉPESSÉGE ANNAK A SZEMÉLYNEK HIÁNYZIK, aki mások személyes segítsége nélkül nem képes étkezni, vagy tisztálkodni, vagy öltözködni, vagy illemhelyet használni, vagy lakáson belül – a szükség szerinti segédeszköz igénybevétele mellett sem – közlekedni.