Súlyosan fogyatékos személyek pénzbeli ellátásai - FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2016. ápr. 4., 14:03

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. a támogatás célja, hogy – a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, akinek látási- , hallási-, értelmi-, mozgásszervi fogyatékosságát, személyiség egészét érintő fejlődésének átható zavarát, kromoszóma rendellenességét, illetve halmozott fogyatékosságát megállapították, és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul. A fogyatékossági támogatás összegét 2014. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell, az újonnan megállapításra kerülő fogyatékossági támogatást pedig ugyanilyen emelt összegben kell megállapítani. 2016. 01.01-től az emelés mértéke 1,6 %-os. A fogyatékossági támogatás a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (iv. 25.) korm. rendelet alapján utazási kedvezményre jogosít.

Az 1998. évi XXVI. törvény 22-23/F. §-a, 29/A § (1) bekezdése , és a 141/2000. (VIII.9.) Kormány rendelet. A 357/2015. (XII.2) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2016. január havi emeléséről.

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA AZ A 18. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT SÚLYOSAN FOGYATÉKOS, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert SZEMÉLY JOGOSULT, AKI: a) LÁTÁSI FOGYATÉKOS ( segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes ) b) HALLÁSI FOGYATÉKOS ( hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad) c) ÉRTELMI FOGYATÉKOS ( értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű) d) állapota a SZEMÉLYISÉG EGÉSZÉT ÉRINTŐ FEJLŐDÉS ÁTHATÓ ZAVARA MIATT az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, e) MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOS ( a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható) f) HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS (az a)-e) pontban meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van, vagy hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és az a), c)-e) pontok valamelyikében megjelölt egyéb fogyatékossága is van), g) állapota KROMOSZÓMA-RENDELLENESSÉG miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, ÉS ÁLLAPOTA TARTÓSAN VAGYGLEGESEN FENNÁLL, TOVÁBBÁ ÖNÁLLÓ ÉLETVITELRE NEMPES VAGYSOK ÁLLANDÓ SEGÍTSÉGÉRE SZORUL. VAKOK SZEMÉLYIRADÉKÁBANSZESÜLŐ LÁTÁSI FOGYATÉKOS SZEMÉLY fogyatékossági támogatásra csak akkor szerezhet jogosultságot, ha a vakok személyi járadékára való jogosultságáról lemond. MAGASABB ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉKBANSZESÜLŐ SZEMÉLY fogyatékossági támogatásra csak akkor szerezhet jogosultságot, ha a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságáról lemond. MEGSZŰNIK A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG, HA a) a súlyosan fogyatékos állapot nem áll fenn; b) a fogyatékos személy a felülvizsgálaton nem jelenik meg és a távolmaradását nem igazolja. HA A TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG A FOGYATÉKOS SZEMÉLY HALÁLA MIATT SZŰNIK MEG, az elhalálozás hónapjára járó támogatást a vele közös háztartásban együtt élt közeli hozzátartozó, ennek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki átadó végzés jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül.

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy – a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. FONTOS! A fogyatékossági támogatás az 1993. évi III. törvényben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság szempontjából nem számít jövedelemnek. A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE – a jogosultság feltételeit szabályozó jogszabályban foglaltak szerint – 2013.06.01-től: a) 19.500 forint, a látási fogyatékos, a hallási fogyatékos, az értelmi fogyatékos, az autista, a mozgásszervi fogyatékos személyek esetében; b) 24.000 forint, a halmozottan fogyatékos, valamint a fogyatékosság olyan esete, amikor a súlyosan fogyatékos személynek az önkiszolgálási képessége teljesen hiányzik. A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS FENTIEKBEN ISMERTETETT ÖSSZEGÉT 2014. JANUÁR 1-JÉTŐL a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell, az újonnan megállapításra kerülő fogyatékossági támogatást pedig ugyanilyen emelt összegben kell megállapítani. 2016. 01.01-TŐL AZ EMELÉS MÉRTÉKE 1,6 %-OS. A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍT az alábbiak szerint: a HELYKÖZI KÖZLEKEDÉSBEN ( valamennyi helyközi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (vasúti, helyközi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp és rév) igénybevételekor 90 %-os bérletkedvezményre, és szintén 90 %-os jegykedvezményre jogosult a fogyatékossági támogatásban részesülő személy. A HELYIZLEKEDÉSBEN a kedvezmény mértéke 100 %. A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBANSZESÜLŐ SZEMÉLY 1 FŐ KÍSÉRŐJE is jogosult kedvezményre az alábbiak szerint : a helyközi viszonylatban 90 %-os jegykedvezmény, a helyi közlekedésben pedig 100 %-os jegykedvezmény illeti meg a kísérőt. A FENTIEKBENSZLETEZETT UTAZÁSI KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELE CÉLJÁBÓL A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁST MEGÁLLAPÍTÓ HATÁROZATTAL EGYIDEJŰLEG HATÓSÁGI IGAZOLVÁNYT KELL KIADNI, mely tartalmazza a jogosult nevét, lakcímét, a kiállítás alapjául szolgáló tényt a fogyatékosság jellegének megjelölésével, a hatósági igazolvány által igazolt jogot és az igazolvány hatályát. A hatósági igazolvány a felülvizsgálat időpontjáig, de legfeljebb 5 évig hatályos. Ha a fogyatékossági támogatásra jogosult személy állapota végleges, a hatósági igazolványt további 5 éves időtartamra ki kell adni.

A fogyatékossági támogatás megállapítására irányuló eljárás KÉRELEMRE INDUL, mely legkorábban abban a hónapban nyújtható be, amikor az igénylő a tizennyolcadik életévét betölti. A kérelmet a 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon a fővárosi /megyei kormányhivatalnál vagy a kormányablaknál kell előterjeszteni. A TÁMOGATÁSSALKAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS FORMANYOMTATVÁNY BESZEREZHETŐ: az igénybenyújtás helyein, továbbá letölthető az alábbi honlapokról: https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu; http://cst.onyf.hu. A TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNYELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSÁRA a https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu honlapon van lehetőség. (Ügyfélkapus regisztráció szükséges) A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ SZEMÉLYNEK A TERMÉSZETES SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATAIT érvényes személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával, vagy az arról készült másolat csatolásával igazolnia kell. A TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNYHEZ MELLÉKELNI KELL az igénylő háziorvosa, bentlakásos szociális intézményben élő igénylő esetén az intézmény orvosa által kiállított orvosi beutalót, valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt, valamint nyilatkozatot arról, hogy ha a kérelmező személyes vizsgálata szükséges, a vizsgálatot a kérelmező lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy a vizsgálatot végző szervnél indokolt-e elvégezni. HA A KÉRELMEZŐ SÚLYOS FOGYATÉKOSSÁGÁT A REHABILITÁCIÓS SZAKÉRTŐI SZERV VAGY JOGELŐDJÉNEK HATÁLYOS HATÁROZATA, SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSA VAGY SZAKVÉLEMÉNYE NEM ÁLLAPÍTJA MEG, a kormányhivatal a kérelmező által benyújtott orvosi dokumentáció alapján a) a súlyos fogyatékosság fennállása, b) az önkiszolgálási képesség, c) a súlyos fogyatékosság fennállása esetén felülvizsgálatának szükségessége, d) a felülvizsgálat szükségessége esetén annak időpontja kérdését szakkérdésként vizsgálja.

A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁST A KORMÁNYHIVATAL HAVONTA UTÓLAG, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig folyósítja. A TÁMOGATÁS A KÉRELMEZŐT A KÉRELEM BENYÚJTÁSA HÓNAPJÁNAK ELSŐ NAPJÁTÓL ILLETI MEG. A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIT ÉRINTŐ LÉNYEGESNYEK MEGVÁLTOZÁSÁRÓL a támogatásban részesülő, illetve annak gondnoka köteles 15 NAPON BELÜL értesíteni a kormányhivatalt. A JOGOSULT LAKCÍMÉNEK A TÁMOGATÁST FOLYÓSÍTÓ SZERV ILLETÉKESSÉGÉT ÉRINTŐ MEGVÁLTOZÁSA ESETÉN az ellátás folyósítására illetékessé vált kormányhivatal hivatalból intézkedik a fogyatékossági támogatás továbbfolyósításáról.

Ha az ügyfél az igényelbíráló szerv döntésével, vagy a határozathozatal mellőzése esetén intézkedésével nem ért egyet, úgy a kézhezvételtől, illetve az intézkedésről való tudomásszerzéstől számított TIZENÖT NAPON BELÜL fellebbezéssel élhet. A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja (ONYF).

Vak személy, Súlyosan fogyatékos személy, Autista személy, Halmozottan fogyatékos személy

Igénylés helye: Lakcím szerint illetékes fővárosi,megyei kormányhivatal, Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal, Kormányablak

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ( A fogyatékossági támogatásra való jogosultság szempontjából) FOGYATÉKOS SZEMÉLY: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja; ÖNÁLLÓ ÉLETVITELRE AZ A SZEMÉLY NEMPES, aki a mindennapi életviteléhez, társadalmi életben való részvételéhez szükséges tevékenységeket még a szükség szerinti segédeszköz igénybevételével sem képes más személy közreműködése nélkül elvégezni, vagy a mindennapi életvitelében értelmi fogyatékossága miatt állandó felügyeletet, irányítást igényel, mivel térben és időben tájékozódni nem tud, a lakásban nem képes egyedül élni anélkül, hogy ez önmagára vagy másokra nézve veszélyt ne jelentene, továbbá a pénz értékét nem ismeri, így a mindennapi élet szintjén önálló gazdálkodásra képtelen AZ ÖNKISZOLGÁLÁSI KÉPESSÉGE ANNAK A SZEMÉLYNEK HIÁNYZIK, aki mások személyes segítsége nélkül nem képes étkezni, vagy tisztálkodni, vagy öltözködni, vagy illemhelyet használni, vagy lakáson belül – a szükség szerinti segédeszköz igénybevétele mellett sem – közlekedni.