Pénzbeli családtámogatási ellátások - Gyermekgondozást segítő ellátás

Gyermekgondozást segítő ellátás

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2018. júl. 2., 10:42

A CSALÁDTÁMOGATÁS ELLÁTÁSI FORMÁI: a CSALÁDI PÓTLÉK, mely lehet iskoláztatási támogatás vagy nevelési ellátás, továbbá GYERMEKGONDOZÁSI TÁMOGATÁS, mely lehet GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁS, gyermeknevelési támogatás, illetve anyasági támogatás.

A GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐ, ILLETVE GYÁM A GYERMEK GONDOZÁSÁRA TEKINTETTEL – havi rendszerességgel járó  gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult.

A NAGYSZÜLŐ gyermekgondozást segítő ellátásra a szülő jogán szerezhet jogosultságot.

 Az ellátás HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE AZONOS AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MINDENKORI LEGKISEBB ÖSSZEGÉVEL. Ez az összeg 2018-ban 28.500 Ft. IKERGYERMEKEK ESETÉN azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének: 2 gyermek esetén 200%-ával, 3 gyermek esetén 300%-ával, 4 gyermek esetén 400%-ával, 5 gyermek esetén 500%-ával, 6 gyermek esetén 600%-ával.

AZ  ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY AZ ELLÁTÁS ÖSSZEGE UTÁN NYUGDÍJJÁRULÉK FIZETÉSÉRE KÖTELEZETT. Ennek mértéke jelenleg 10 %, mely a  bruttó összegből kerül levonásra.

Az 1998. évi LXXXIV. törvény 19-22. §-a, 25-28. §-a, 34-44. §-a, valamint az 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet, valamint az 1997. évi LXXX. törvény 19.§-a, és 26. §-a szabályozza az ellátást.

GYERMEKGONDOZÁSI ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

 1. JOGOSULT A SZÜLŐ, ( a kiskorú szülő is, ha gyermekének nincs gyámja, illetve ha a tizenhatodik életévét betöltött kiskorú szülő a saját háztartásában nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban)
 2. A GYÁM (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot, és a kizárólag gyámi feladatok ellátására  kirendelt nevelőszülőt )

SAJÁT HÁZTARTÁSÁBAN NEVELT 

 1. gyermek 3. életévének a betöltéséig;
 2. ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig;
 3. tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig.
 1. NAGYSZÜLŐ ( gyermek szülőjének vér szerinti, örökbe fogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa ) HA AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK FENNÁLLNAK:
 1. a gyermek az első életévét betöltötte,
 2. a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,
 3. a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozást segítő ellátásról lemondanak és egyetértenek a gyermekgondozást segítő ellátásnak nagyszülő részéről történő igénylésével.
 4. a nagyszülő megfelel az ellátásra való jogosultság feltételeinek,a jogosultsági feltételek a szülő esetében is fennállnak.

FENTI FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE ESETÉN SEM JOGOSULT A NAGYSZÜLŐ AZ ELLÁTÁSRA, ha a szülő háztartásában van másik olyan gyermek, akire tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást folyósítanak.

HA A SZÜLŐ A GYERMEK UTÁN GYERMEKÁPOLÁSI TÁPPÉNZT VESZ IGÉNYBE, ez a körülmény a nagyszülő gyermekgondozást segítő ellátásra vonatkozó jogosultságát nem érinti.

 1. AZ ÖRÖKBEFOGADÓ SZÜLŐ a gyermek örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének időpontjától számított HAT HÓNAP időtartamig ( a házastársi és rokoni örökbefogadás kivételével ), amennyiben a gyermek az örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezéskor már betöltötte a harmadik életévét illetve ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évét, de még nem múlt el tíz éves. (Amennyiben a gyermek a fentiek szerinti életkort az az örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezést követő hat hónapon belül tölti be, akkor az örökbefogadó szülő gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultsága a jogosultság kezdő időpontjától számított hat hónap elteltéig meghosszabbodik.)
 2.  MÉLTÁNYOSSÁGI JOGKÖRBEN ELJÁRVA – a családtámogatási ügyben eljáró hatóság vezetője a gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságot MEGÁLLAPÍTHATJA A GYERMEKET NEVELŐ SZEMÉLYNEK, ha a gyermek szülei a gyermek nevelésében három hónapot meghaladóan akadályoztatva vannak.

SZINTÉN MÉLTÁNYOSSÁGI JOGKÖRBEN MEGÁLLAPÍTHATÓ ILLETŐLEG MEGHOSSZABBÍTHATÓ , az ellátásra való jogosultság a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb azonban a gyermek 8. életévének betöltéséig, ha a gyermek betegsége miatt gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem gondozható.

KERESŐTEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK LEHETŐSÉGE az ellátás igénybevétele mellett eltérő az egyes jogosultaknál:

 • A SZÜLŐ keresőtevékenységet a gyermek fél éves kora után folytathat.
 • NAGYSZÜLŐ keresőtevékenységet a gyermek hároméves kora után, heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat. Amennyiben a munkavégzés otthonában történik, akkor a munkavégzés nincs időkorláthoz kötve.
 • KISKORÚ SZÜLŐ GYERMEKÉNEK GYÁMJA időkorlátozás nélkül folytathat kereső tevékenységet.
 • ÖRÖKBEFOGADÓ SZÜLŐ, – a jogosultak felsorolásánál 3) pontban említett esetben – kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat.

 EGYÉB, JOGOSULTSÁGOT ÉRINTŐ FELTÉTELEK:

 • A gyermekgondozási támogatást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti.
 • Ha a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára, úgy a támogatást csak egy jogcímen, és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani.
 • Ha a gyám egyidejűleg több gyermek után lenne jogosult  a gyermekgondozási támogatás egyik, vagy mindkét formájára, úgy a támogatást csak egy jogcímen lehet  részére megállapítani.
 • Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság egyidejűleg legfeljebb két gyermekre tekintettel állhat fenn azzal, hogy e bekezdés alkalmazásában az egyazon várandósságból született ikergyermekeket egy gyermeknek kell tekinteni.

 NEM JÁR GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁS ANNAK A SZEMÉLYNEK,

 1. aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-a (1) bekezdésének i) pontjában felsorolt rendszeres pénzellátásban részesül   ( a későbbiekben ismertetett kivétellel!)
 2. olyan gyermek után igényli a támogatást, akit a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, nevelésbe vettek, továbbá az Szt. alapján 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el;
 3. aki szabadságvesztés büntetését tölti.

 AZ ALÁBBI ELLÁTÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁG NEM KIZÁRÓ OK:

 • a gyermekgondozási támogatás, a gyermekgondozási támogatás folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénz, baleseti táppénz, továbbá az 1993. évi III. törvény 43. §-a szerinti kiemelt ápolási díj vagy az 43/A. §-a szerinti emelt összegű ápolási díj.(Ez utóbbi esetekben azonban csak az ápolási díj és a gyermekgondozási segély összege közötti különbözet folyósítható ápolási díj jogcímen.)
 • a társadalombiztosítási nyugellátás, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint társadalombiztosítási nyugellátással egy tekintet alá eső ellátás, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás, az egyházi jogi személy által folyósított egyházi, felekezeti nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a nem ugyanazon gyermek után folyósított csecsemőgondozási díj valamint a gyermekgondozási díj, továbbá a rehabilitációs járadék, rokkantsági járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a tartós ápolást végzők időskori támogatása.

A GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐ, ILLETVE GYÁM A GYERMEK GONDOZÁSÁRA TEKINTETTEL – havi rendszerességgel járó  gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult.

A NAGYSZÜLŐ gyermekgondozást segítő ellátásra a szülő jogán szerezhet jogosultságot.

Az ellátás HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE AZONOS AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MINDENKORI LEGKISEBB ÖSSZEGÉVEL. Ez az összeg 2018-ban 28.500 Ft. IKERGYERMEKEK ESETÉN azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének: 2 gyermek esetén 200%-ával, 3 gyermek esetén 300%-ával, 4 gyermek esetén 400%-ával, 5 gyermek esetén 500%-ával, 6 gyermek esetén 600%-ával.

AZ  ELLÁTÁSBANSZESÜLŐ SZEMÉLY AZ ELLÁTÁS ÖSSZEGE UTÁN NYUGDÍJJÁRULÉK FIZETÉSÉRE KÖTELEZETT. Ennek mértéke jelenleg 10 %, mely a  bruttó összegből kerül levonásra.

 A saját jogú nyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy a gyermekgondozást segítő ellátás után nyugdíjjárulékot nem fizet. A reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy a folyósító szervhez benyújtott nyilatkozatával azonban vállalhatja a nyugdíjjárulék fizetését.

A TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMET az e célra rendszeresített formanyomtatványon, ( a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti adattartalommal) kell benyújtani. Amennyiben a NAGYSZÜLŐ igényli a támogatást, akkor a 3. számú melléklet szerinti adattartalom az irányadó.

Az ellátások igényléséhez csatolandó okmányokat – AZ ORVOSI IGAZOLÁSOK KIVÉTELÉVEL – elegendő másolatban benyújtani.

A nyomtatvány az alábbi linkről letölthető:

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html

A KÉRELEM BENYÚJTHATÓ:

 • postai úton - a megyeszékhely szerinti járási hivatalokhoz
 • SZEMÉLYESEN  – a megyeszékhely szerinti járási hivatalok ügyfélszolgálatán, a kormányablaknál, valamint a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen.
 • ELEKTRONIKUSAN –  kizárólag ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők, a saját családtámogatási igényeiket tudják benyújtani.
 •  

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ HIVATALOK:

 • Budapest és Pest megye kivételével a családtámogatási ellátás megállapítására irányuló kérelmet benyújtó személy lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal családtámogatási feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala,
 •  a budapesti lakcímmel rendelkező személy esetében az egész fővárosra kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros VIII. Kerületi Hivatala
 • a Pest megyei lakcímmel rendelkező személy esetében Pest megyére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala

EGYÉB FONTOS IFORMÁCIÓK Az ELLÁTÁS IGÉNYLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN:

 • TARTÓSAN BETEGILLETVE SÚLYOSAN FOGYATÉKOS GYERMEK ESETÉN, amennyiben reá tekintettel családi pótlékot még nem igényeltek, úgy az igénybejelentéshez csatolni kell az 5/2003. (II.19) EszCsM rendelet 3. számú melléklete szerinti igazolást.
 • Ha a gyermek a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának ideje alatt válik TARTÓSAN BETEGGÉ, ILLETVE SÚLYOSAN FOGYATÉKOSSÁ és ennek tényét az igazolás benyújtásával az ellátást folyósító hatóságnál bejelentik, a családi pótlék magasabb összegben történő megállapítása, illetve a gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság időtartamának megváltoztatása iránt új kérelmet nem kell benyújtani.
 • GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁS MÉLTÁNYOSSÁGBÓL történő megállapítása illetve meghosszabbítása  iránti kérelmet  a  223/1998.  (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti adattartalommal rendelkező formanyomtatványon kell a járási hivatalhoz benyújtani.

A véglegessé vált határozattal megállapított családtámogatási ellátást a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja  az alábbiak szerint:

 • kifizetési utalvánnyal történő kifizetés esetén – utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig,
 • fizetési számlára utalás esetében – utólag, a tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig.

 

Az augusztus hónapra járó ellátást a tárgyhónapban,

 •  kifizetési utalvánnyal történő kifizetés esetén augusztus 24-éig,
 • fizetési számlára utalás esetén augusztus 26-áig

 

A  FOLYÓSÍTÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB SZABÁLYOK:

 • GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁS  AZ IGÉNY BENYÚJTÁSÁNAK IDŐPONTJÁTÓL JÁR, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak.
 • Az igénybejelentés napja az igény átvételének – vagy ha az igényt posta útján terjesztették elő a kérelem postára adásának – igazolt napja. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.
 • Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, VISSZAMENŐLEG LEGFELJEBB KÉT HÓNAPRA, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.
 • Amennyiben a gyermekgondozást segítő ellátásban  részesülő személy AZ ÁLTALA NEVELTGYERMEK HALÁLA MIATT elveszti támogatásra való jogosultságát, úgy a támogatás folyósítását a halálesetet követő hónap 1. napjától számított 3 hónap múlva kell megszüntetni.

A családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezési ügyekben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként és felügyeleti szervként – országos illetékességgel – Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Tartósan beteg gyermeket nevelő szülő, Súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülő, Gyermeket nevelő szülő, Nagyszülő, Gyám

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ( az ellátásra vonatkozóan): RENDSZERES PÉNZELLÁTÁS: 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdés i) pontja szerint a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a tartós ápolást végzők időskori támogatása, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás; TARTÓSAN BETEGILLETVE SÚLYOSAN FOGYATÉKOS GYEREK: a) az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki az 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendeletben meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul. KERESŐTEVÉKENYSÉG: munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, a Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenység; NEVELŐSZÜLŐ: az a személy, aki nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya keretében saját háztartásában gondozza a gyámhatóság végleges határozatával nála elhelyezett, nevelésbe vett gyermeket és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.  Saját háztartásban nevelt, gondozott gyermek: az a gyermek, aki sz ellátást igénylő személlyel életvitelszerűen együtt él és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki.

Megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala,  Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala , Budapest területére kiterjedő illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala, Kormányablak, A kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhely