Családtámogatási ellátások - GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁS

Gyermekgondozást segítő ellátás

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2023. jún. 13., 07:43

Jogszabályok:
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, valamint a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a törvény végrehajtásáról

 

A családtámogatási ellátások két formája: a gyermekgondozást segítő ellátás (korábbi nevén GYES) és a gyermeknevelési támogatás.

Gyermekgondozást segítő ellátásra a gyermeket saját háztartásban nevelő SZÜLŐ, valamint aGYÁM havi rendszerességgel jogosult. Az ellátást a közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti.
Bruttó összege gyermekenként 28 500 Ft/hó, azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Az ellátásból 10% mértékű nyugdíjjárulék kerül levonásra; a folyósítás időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek minősül.
Jogosultság az ellátásra a gyermek 3. életévének a betöltéséig, ikergyermekeknél a tankötelessé válás évének végéig, a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetében a 10. életév betöltéséig áll fenn.Az ÖRÖKBEFOGADÓ SZÜLŐ a hozzá kihelyezett gyermek után – a kivételektől eltekintve – 6 hónapig akkor is jogosult az ellátásra, ha a gyermek örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének időpontjában már betöltötte 3., illetve 10. életévét, vagy ezen életkorok betöltéséig 6 hónapnál kevesebb idő van hátra.

A NAGYSZÜLŐ – illetve vele együtt élő házastársa - gyermekgondozást segítő ellátásra a szülő jogán szerezhet jogosultságot, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:
>A gyermek betöltötte első életévét,
>a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,
>a szülő háztartásában nincs másik olyan gyermek, akire tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást folyósítanak
>a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozást segítő ellátásról a nagyszülő javára lemondanak,
>a nagyszülő megfelel az ellátásra való jogosultság feltételeinek, továbbá
> a jogosultsági feltételek a szülő esetében is fennállnak.

MÉLTÁNYOSSÁGI JOGKÖRBEN a kérelmező lakcíme szerint illetékes vármegyei (fővárosi) kormányhivatal vezetője
‒ a GYERMEKET NEVELŐ SZEMÉLY részére engedélyezheti az ellátást, ha a gyermek szülei a gyermek nevelésében három hónapot meghaladóan akadályoztatva vannak,
‒ MEGÁLLAPÍTHATJA vagy MEGHOSSZABBITHATJA a jogosultság időtartamát a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb a 8. életév betöltéséig, ha a gyermek betegsége miatt nem gondozható gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben.

Egyéb rendelkezések:
• Gyermekgondozást segítő ellátás egyidejűleg legfeljebb két gyermekre vehető igénybe azzal, hogy egyazon várandósságból született ikergyermekeket egy gyermeknek kell tekinteni.
• Ha a szülők egyidejűleg gyermekgondozást segítő ellátásra és gyermeknevelési támogatásra is jogosultak, az ellátásokat – választásuk szerint – az egyik szülő veheti igénybe.

• Nem jogosult a támogatásra az a személy, aki olyan gyermek után igényli a támogatást, akit a gyermekvédelmi törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, nevelésbe vettek, vagy a szociális törvény alapján 30 napnál hosszabb időre szociális intézményben helyeztek el, kivéve ha a szociális intézményi elhelyezés a gyermek tartós betegségére vagy súlyos fogyatékosságára tekintettel, az intézményben egyidejűleg nyújtott iskolai oktatáshoz vagy fejlesztéshez való hozzáférés érdekében történik, és a gyermek a szülő háztartásából csak átmeneti jelleggel kerül ki.
• A gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságot nem érinti, hogy a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el,
   ๐ ha a gyermek idősebb félévesnél, ha nem a szülő kapja az ellátást,idősebb három évesnél, vagy
   ๐ ha az ellátásra jogosult személy köznevelési, fesőoktatási, vagy szakképző intézmény napppali oktatási rendjében részt vevő tanulója, hallgatója.
• Nem jár gyermekgondozást segítő ellátás annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban részesül (részletesebben a „Megjegyzés” részben).
• Az ellátás időszakában a szülő KERESŐTEVÉKENYSÉGET a gyermek fél éves korától folytathat, az örökbefogadó szülő csak heti harminc órát meg nem haladó időtartamban. A nagyszülő a gyermek 3 éves kora után vállalhat munkát, maximum heti 30 órát, otthoni munkavégzés esetén időkorlát nélkül.

Igénybenyújtás, folyósítás
A gyermekgondozást segítő ellátást a "Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására" című nyomtatványon kell igényelni.
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/64/K%C3%A9relem%20GYES%20meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra.pdf
Nagyszülő kérelmező esetében szükséges a "Nyilatkozat a nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátás megállapításához" elnevezésű nyomtatvány kitöltése is.
A benyújtandó iratok, iratmásolatok körét a nyomtatvány tartalmazza.
A kitöltött kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen; személyesen, postai vagy elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatalnál; személyesen a kormányablaknál. 
Az ellátást a kérelmező lakhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal bíráljael az alábbi kivételekkel:
a) Ha a kérelmező munkahelyén családtámogatási kifizetőhely működik, a kifizetőhely jár el. A nagyszülő részére történő megállapítás ez esetben is a kormányhivatal hatáskörébe tartozik.
b) Méltányossági ügyekben a kérelmet benyújtó személy lakcíme szerint illetékes kormányhivatal vezetője jár el.
Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár. Az igény késedelmes benyújtása esetén visszamenőleg két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell az ellátást megállapítani.

Jogorvoslat
Fellebbezési lehetőség nincs, de a véglegessé vált döntés ellen a kormányhivatal által hozott határozat közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható.

Megjegyzés
1. Az ellátás vonatkozásában TARTÓSAN BETEG, illetve SÚLYOSAN FOGYATÉKOS gyereknek az tekintendő, aki az 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendeletben meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul.
2. A gyermekgondozást segítő ellátásra jogosultságot kizárja, ha a kérelmező a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerint rendszeres pénzellátásban részesül, kivéve
     a) az ennek folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, a gyermeknevelési támogatást, továbbá a kiemelt, vagy emelt összegű ápolási díjnak a különbözeti összegét,
     b) társadalombiztosítási nyugellátást, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint társadalombiztosítási nyugellátással egy tekintet alá eső ellátást, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást, az egyházi jogi személy által folyósított egyházi, felekezeti nyugdíjat, a korhatár előtti ellátást, a szolgálati járandóságot, a táncművészeti művészeti életjáradékot, az átmeneti járadékot, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait, a bányászok egészségkárosodási járadékát.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!
További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!