Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások - GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2022. máj. 22., 19:07

Jogszabályok:
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 39-40. §,
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról,
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő, speciális, személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeivel szolgálja
   - a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését,
   - a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését,
   - a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
   - a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A gyermekjóléti szolgáltatást – család- és gyermekjóléti szolgálat útján - bárki igénybe veheti, aki a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

A szolgáltatás térítésmentes.

FELADATAI:
1) A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:
> tájékoztatás az igénybe vehető támogatásokról, valamint a támogatásokhoz jutás segítése,
> a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés tanácsadás, a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, illetve az ehhez való hozzájutás megszervezése,
> a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
> szabadidős programok szervezése,
> hivatalos ügyek intézésének segítése.
2)  A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:
> A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek és magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
> veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, megoldásukhoz javaslat készítése,
> a megelőző rendszerbe bevont személyekkel és intézményekkel – védőnő, háziorvos, iskola, rendőrség, egyesületek, alapítványok stb. - való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
> óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység biztosítása
> tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve a gyermek abba történő elhelyezésének lehetőségéről.
3) A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:
> gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
> családi konfliktusok megoldásának elősegítése (különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében),
> kezdeményezi a) egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét, azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni, b) szociális alapszolgáltatások igénybevételét, c) egészségügyi ellátások igénybevételét, d) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatások szakmai szabályozó dokumentumai a szolgáltatás nyújtásának szakmai módszereit tartalmazzák. A dokumentumok a család-és gyermekjóléti szolgálatok és központok feladatellátáshoz kapcsolódóan készültek; betartásuk kötelező és számon kérhető.
Elérhetőségük:
http://szocialisportal.hu/-/csalad-es-gyermekjoleti-szolgaltatasok-szakmai-szabalyzo-dokumentumai

Igénybenyújtás
A Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál kell kérni a segítséget.

 

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!