Súlyosan fogyatékos személyek pénzbeli ellátásai - FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2018. febr. 9., 13:11

A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS A SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLY RÉSZÉRE AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGET ELŐSEGÍTŐ, HAVI RENDSZERESSÉGGEL JÁRÓ PÉNZBELI JUTTATÁS.

A TÁMOGATÁS CÉLJA, HOGY – a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT AZ A 18. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLY AKINEK

 •  látási- , hallási-, értelmi-, mozgásszervi fogyatékosságát, személyiség egészét érintő fejlődésének átható zavarát, kromoszóma rendellenességét, illetve halmozott fogyatékosságát megállapították, és
 •  állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá
 • önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.                          

A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉT a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell, az újonnan megállapításra kerülő fogyatékossági támogatást pedig ugyanilyen emelt összegben kell megállapítani. 2018. 01.01-től az emelés mértéke 0,8 %-os.

A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) korm. rendelet alapján UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍT.  A folyósító szerv utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolványt állít ki annak a személynek a részére, aki fogyatékossági támogatásban részesül.  Amennyiben a kedvezményre jogosulttal kísérő személy  utazik, akkor ő is jogosult az utazási kedvezményre. A kísérő csak akkor veheti igénybe az utazási kedvezményt, ha azzal a személlyel utazik együtt, akinek a nevére a hatósági igazolvány szól.

( A kedvezmény mértéke: vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi autóbusz-közlekedés,  komp- és révközlekedés esetében 90 %-os, helyi közúti és kötöttpályás közlekedés esetén 100 %-os)

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2018. febr. 9., 13:10

Az 1998. évi XXVI. törvény 22-23/F. §-a, 29/A § (1) bekezdése, a 141/2000. (VIII.9.) Korm.rendelet,  359/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet  a nyugellátások és egyes más ellátások 2018. január havi emeléséről.

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA AZ A 18. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT SÚLYOSAN FOGYATÉKOS, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert SZEMÉLY JOGOSULTAKI:

 1. LÁTÁSI FOGYATÉKOS ( segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes )
 2. HALLÁSI FOGYATÉKOS ( hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad)
 3. ÉRTELMI FOGYATÉKOS ( értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű) d) állapota a SZEMÉLYISÉG EGÉSZÉT ÉRINTŐ FEJLŐDÉS ÁTHATÓ ZAVARA MIATT az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
 4. MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOS ( a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható)
 5. HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS (az a)-e) pontban meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van, vagy hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és az a), c)-e) pontok valamelyikében megjelölt egyéb fogyatékossága is van),
 6. állapota KROMOSZÓMA-RENDELLENESSÉG miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,

ÉS ÁLLAPOTA TARTÓSAN VAGY VÉGLEGESEN FENNÁLL, TOVÁBBÁ ÖNÁLLÓ ÉLETVITELRE NEM KÉPES VAGY MÁSOK ÁLLANDÓ SEGÍTSÉGÉRE SZORUL

VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁBAN RÉSZESÜLŐ LÁTÁSI FOGYATÉKOS SZEMÉLY fogyatékossági támogatásra csak akkor szerezhet jogosultságot, ha a vakok személyi járadékára való jogosultságáról lemond.

 MAGASABB ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉKBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY fogyatékossági támogatásra csak akkor szerezhet jogosultságot, ha a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságáról lemond.

MEGSZŰNIK A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG, HA

 1. a súlyosan fogyatékos állapot nem áll fenn;
 2. a fogyatékos személy a felülvizsgálaton nem jelenik meg és a távolmaradását nem igazolja.

A jogosultnak a három hónapot meghaladó egybefüggő külföldi tartózkodását be kell jelentenie a járási hivatalnak. Amennyiben ez ellátás ennek következtében szüneteltetésre kerül, a továbbfolyósítás az ügyfél kérelmére történik. Ebben az esetben az ellátást annak a hónapnak az első napjától kell továbbfolyósítani, amelyben az ügyfél visszatér Magyarországra.

 

 

HA FOGYATÉKOS SZEMÉLY HALÁLA MIATT SZŰNIK MEG A TÁMOGATÁS, az elhalálozás hónapjára járó támogatást a vele közös háztartásban együtt élt közeli hozzátartozó, ennek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki átadó végzés véglegessé válásától számított egy éven belül.

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS A SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLY RÉSZÉRE AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGET ELŐSEGÍTŐ, HAVI RENDSZERESSÉGGEL JÁRÓ PÉNZBELI JUTTATÁS.

A TÁMOGATÁS CÉLJAHOGY – a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE – a jogosultság feltételeit szabályozó jogszabályban foglaltak szerint – 2013.06.01-től: a) 19.500 forint, a látási fogyatékos, a hallási fogyatékos, az értelmi fogyatékos, az autista, a mozgásszervi fogyatékos személyek esetében; b) 24.000 forint, a halmozottan fogyatékos, valamint a fogyatékosság olyan esete, amikor a súlyosan fogyatékos személynek az önkiszolgálási képessége teljesen hiányzik.

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS FENTIEKBEN ISMERTETETT ÖSSZEGÉT 2014. JANUÁR 1-JÉTŐL a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell, az újonnan megállapításra kerülő fogyatékossági támogatást pedig ugyanilyen emelt összegben kell megállapítani. 2018. 01.01-TŐL AZ EMELÉS MÉRTÉKE 0,8 %-OS.

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍT az alábbiak szerint: a HELYKÖZI KÖZLEKEDÉSBEN ( valamennyi helyközi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (vasúti, helyközi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp és rév) igénybevételekor 90 %-os bérletkedvezményre, és szintén 90 %-os jegykedvezményre jogosult a fogyatékossági támogatásban részesülő személy. A HELYI KÖZLEKEDÉSBEN a kedvezmény mértéke 100 %.

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY 1 FŐ KÍSÉRŐJE is jogosult kedvezményre az alábbiak szerint : a helyközi viszonylatban 90 %-os jegykedvezmény, a helyi közlekedésben pedig 100 %-os jegykedvezmény illeti meg a kísérőt.

A fogyatékossági támogatásban részesülő személy az 1995. évi CXVII. törvény 40-§-ban meghatározottak szerint ADÓKEDVEZMÉNYRE jogosult, melynek 2018. évi mértéke 6.900 Ft/hó.

Az eljáró hatóság Az utazási kedvezmény, valamint az adókedvezmény   igénybevétele céljából a fogyatékossági támogatást megállapító határozattal egyidejűleg hatósági bizonyítvány állít ki, mely a felülvizsgálat időpontjáig, de legfeljebb 5 évig hatályos. Ha a fogyatékossági támogatásra jogosult személy állapota végleges, a hatósági igazolványt-  a szakkérdés vizsgálata nélkül  – további 5 éves időtartamra ki kell adni.

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS AZ 1993. ÉVI III. törvényben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság szempontjából nem számít jövedelemnek.

A fogyatékossági támogatás megállapítására irányuló eljárás KÉRELEMRE INDUL, mely LEGKORÁBBAN ABBAN A HÓNAPBAN NYÚJTHATÓ BE, AMIKOR AZ IGÉNYLŐ A TIZENNYOLCADIK ÉLETÉVÉT BETÖLTI.

A fogyatékossági támogatás iránti kérelmet a 141/2000. (VIII.9.) Korm.rendelet 2. számú melléklet szerinti adattartalmú, nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon az alábbiakban ismertetett hivatalok ügyfélszolgálatán  vagy a kormányablaknál kell előterjeszteni. A kérelem benyújtható postai úton is  (1919 Budapest).

FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS ÜGYBEN ELJÁRÓ HIVATALOK :

 • A JÁRÁSI HIVATAL ILLETÉKESSÉGE A SZÉKHELYE SZERINTI MEGYE TERÜLETÉRE TERJED KI . A fogyatékossági támogatás iránti ügyben a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal jár el.
 • HA A KÉRELMEZŐ LAKÓHELYETARTÓZKODÁSI HELYE PEST MEGYE TERÜLETÉN VAN, – az egész megyére kiterjedő illetékességgel – a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala jár el.
 •  HA A KÉRELMEZŐ LAKÓHELYETARTÓZKODÁSI HELYE BUDAPEST TERÜLETÉN VAN, – az egész fővárosra kiterjedő illetékességgel – Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala jár el.

A TÁMOGATÁSSALKAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS FORMANYOMTATVÁNY BESZEREZHETŐ: az igénybenyújtás helyein, továbbá letölthető az alábbi honlapokról: https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html

A TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNY ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ  BENYÚJTÁSÁRA a fenti honlapon van  lehetőség. (Ügyfélkapus regisztráció szükséges). Ebben az esetben  az iratok szkennelés útján is csatolhatók.

AZ IGÉNYBENYÚJTÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

 • A fogyatékossági támogatást igénylő személynek a természetes személyazonosító adatait érvényes SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY VAGY A SZEMÉLYAZONOSSÁG IGAZOLÁSÁRA ALKALMAS MÁS HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY bemutatásával, vagy az arról készült másolat csatolásával igazolnia kell.
 • A TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNYHEZ MELLÉKELNI KELL az igénylő háziorvosa, bentlakásos szociális intézményben élő igénylő esetén az intézmény orvosa által kiállított orvosi beutalót, valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt.

Ha a kérelmező súlyos fogyatékosságát a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődjének hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye nem állapítja meg, a járási hivatal a kérelmező által benyújtott orvosi dokumentáció alapján szakkérdésként vizsgálja az alábbiakat.

 1. a súlyos fogyatékosság fennállását,
 2. az önkiszolgálási képességet,
 3. a súlyos fogyatékosság fennállása esetén felülvizsgálatának szükségességét
 4. a felülvizsgálat szükségessége esetén annak időpontját.

Ha a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció nem alkalmas a szakkérdés vizsgálatára, a járási hivatal a kérelmezőt a fogyatékosság jellegének megfelelő szakvizsgálatra utalja be vagy személyes vizsgálatot végez. A személyes vizsgálat – a háziorvos erre vonatkozó javaslata alapján – a kérelmező lakóhelyén, tartózkodási helyén (bentlakásos szociális intézményben élő kérelmező esetén az intézményben) is elvégezhető. Cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy esetében a vizsgálat – kérésre –  csak a törvényes képviselője jelenlétében folytatható le.

A fogyatékossági támogatást a  Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig folyósítja, a kérelem benyújtása hónapjának első napjától.

A támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

 

A fogyatékossági támogatásban részesülő, illetve annak gondnoka a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül az illetékes hatóságot.

A NEMGLEGES döntés ellen az érdekeltek – a  közléstől számított 15 napon belül BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALÁHOZMZETT, de a DÖNTÉST HOZÓ  HATÓSÁGNÁL BENYÚJTANDÓ illetékmentes fellebbezéssel élhetnek.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat az ügyfél. A fellebbezéssel megtámadható döntés ellen közigazgatási per akkor indítható, ha a jogosultak bármelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Vak személy, Súlyosan fogyatékos személy, Autista személy, Halmozottan fogyatékos személy

A megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala

Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala

Budapest területére kiterjedő illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala

Kormányablak

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ( A fogyatékossági támogatásra való jogosultság szempontjából)

 FOGYATÉKOS SZEMÉLY: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.

 ÖNÁLLÓ ÉLETVITELRE AZ A SZEMÉLY NEM KÉPES, aki a mindennapi életviteléhez, társadalmi életben való részvételéhez szükséges tevékenységeket még a szükség szerinti segédeszköz igénybevételével sem képes más személy közreműködése nélkül elvégezni, vagy a mindennapi életvitelében értelmi fogyatékossága miatt állandó felügyeletet, irányítást igényel, mivel térben és időben tájékozódni nem tud, a lakásban nem képes egyedül élni anélkül, hogy ez önmagára vagy másokra nézve veszélyt ne jelentene, továbbá a pénz értékét nem ismeri, így a mindennapi élet szintjén önálló gazdálkodásra képtelen

AZ ÖNKISZOLGÁLÁSI KÉPESSÉGE ANNAK A SZEMÉLYNEK HIÁNYZIK, aki mások személyes segítsége nélkül nem képes étkezni, vagy tisztálkodni, vagy öltözködni, vagy illemhelyet használni, vagy lakáson belül – a szükség szerinti segédeszköz igénybevétele mellett sem – közlekedni.