Hozzátartozói pénzbeli nyugellátások - ÁRVAELLÁTÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. nov. 13., 10:09

AZ ÁRVAELLÁTÁS az elhunyt nyugdíjas, illetve nyugdíjban nem részesülő, de nyugdíjjogosultságot szerzett elhunyt személy gyermekének, örökbefogadott gyermekének, meghatározott feltételek esetén nevelt gyermekének, testvérének, unokájának járó ellátás.

 

AZ ÖRÖKBEFOGADOTT GYERMEKNEK VÉR SZERINTI SZÜLŐJE JOGÁN ÁRVAELLÁTÁS NEM JÁR, KIVÉVE, ha a gyermeket a vér szerinti szülő házastársa fogadta örökbe.

 

AZ ÁRVAELLÁTÁS ÖSSZEGE :

 1. GYERMEKENKÉNT ANNAK A NYUGDÍJNAK A HARMINC SZÁZALÉKA, ami az elhunytat öregségi nyugdíjként halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.
 2. A FENTIEKBEN MEGHATÁROZOTT NYUGDÍJ HATVAN SZÁZALÉKA jár árvaellátásként annak a gyermeknek, akinek mindkét szülője elhunyt, illetve  akinek életben lévő szülője megváltozott munkaképességű.
 3. HA A GYERMEK MINDKÉT SZÜLŐJE UTÁN JOGOSULT AZ ÁRVAELLÁTÁSRA, azt az árvaellátást kell folyósítani, amelynek összege számára előnyösebb.

 

A 2007. december 31-ét követő, de 2021. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő ÁRVAELLÁTÁS LEGKISEBB ÖSSZEGE HAVI 24 250 FORINT.

2020. január 1-jétől  a)  0,7 százalékkal emelkednek azok a nyugellátások és egyes más ellátások (így az árvaellátás összege is), amelyek alapján 2019. novemberében egyösszegű kifizetés járt,   b) - a 0,7 százalékkal megemelt összeg  további 2,8 százalékkal emelkedik, ha az ellátást 2020. január 1-jét megelőző időponttól állapították meg.

Az információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

További információért, és a részletekért forduljon a hivatalos szervekhez!

ÁRVAELLÁTÁS

Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2020. nov. 13., 10:09

Az 1997. évi LXXXI. törvény 54-56. §-a , a 168/1997. (X. 6) Korm. rendelet, valamint a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. január havi emeléséről szóló 300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet szabályozza az ellátást.

 

ÁRVAELLÁTÁSRA AZ A GYERMEK JOGOSULT – ideértve a házasságban, vagy az  élettársi közösségben együtt élők háztartásában nevelt gyermeket is -  AKINEK SZÜLŐJE ÖREGSÉGI NYUGDÍJASKÉNT HALT MEGVAGY AZ ALÁBBIAKBAN ISMERTETETT IDŐTARTAMÚ SZOLGÁLATI IDŐT SZERZETT:

 1. a 22 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és aa) az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül, vagy ab) összesen legalább 2 év,
 2. a 22 éves életkor betöltését követően, de a 25 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 4 év,
 3. a 25 éves életkor betöltését követően, de a 30 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 6 év,
 4. a 30 éves életkor betöltését követően, de a 35 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 8 év,
 5. a 35 éves életkor betöltését követően, de a 45 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 10 év,
 6. a 45 éves életkor betöltését követően hunyt el, és legalább 15 év

AZ ÁRVAELLÁTÁS – A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK MEGLÉTE ESETÉN

 1. LEGKORÁBBAN A SZÜLŐ HALÁLA NAPJÁTÓL KEZDŐDŐEN A GYERMEK 16. ÉLETÉVÉNEK BETÖLTÉSE NAPJÁIG JÁR;
 2. ha a gyermek NAPPALI RENDSZERŰ OKTATÁS KERETÉBEN iskolában, szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de LEGFELJEBB A HUSZONÖTÖDIK ÉLETÉV BETÖLTÉSÉIG JÁR;
 3. ha a jogosultság megszűnése előtt a gyermek MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰVÉ VÁLIK, ennek tartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti.

 

AZ ÁRVAELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGRA VONATKOTKOZÓ EGYÉB  RENDELKEZÉS:

 • Nem érinti az árvaellátásra jogosultságot, ha a gyermek vagy életben maradt szülője házasságot köt, vagy örökbe fogadják.
 • Iskolai tanulmányok címén azt a gyermeket is megilleti az árvaellátás, aki tanulmányait egyéni munkarenddel, illetve egyéni tanulmányi renddel rendelkező tanulóként végzi  a) betegsége, testi vagy értelmi fogyatékossága, b) várandóssága, c)  gyermekszülés vagy három évesnél fiatalabb gyermekének gondozása miatt d)  huszonöt évesnél fiatalabb, és felnőttképzésben vesz részt, feltéve, hogy a felnőttképzés nem távoktatási formában folyik, és a képzés heti átlagos óraszáma eléri a hét órát.
 • Iskolai tanulmányok címén az árvaellátás a tanulmányok befejezése hónapjának végéig, a nyári tanulmányi szünet tartamára is jár.
 • Az árvaellátásra való jogosultságot nem érinti, ha a tanulói jogviszony, a hallgatói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony a tanuló, a hallgató, illetve a képzésben részt vevő személy betegsége vagy szülése miatt szünetel.
 • Ha a hozzátartozói nyugellátást azért szüntetik meg, mert a nyugellátásban részesülő személy már nem megváltozott munkaképességű, a megszüntetést az erről szóló határozat keltét követő második hónap első napjától kell végrehajtani.

 

AZ ÖRÖKBEFOGADOTT GYERMEKNEK VÉR SZERINTI SZÜLŐJE JOGÁN ÁRVAELLÁTÁS NEM JÁR, KIVÉVE, ha a gyermeket a vér szerinti szülő házastársa fogadta örökbe.

KIVÉTELES ÁRVAELLÁTÁS IS MEGÁLLAPÍTHATÓ, abban az esetben, ha a jogszerző rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő, legalább felével, és az árva megfelel az árvaellátásra való jogosultság feltételeinek. (A kivételes árvaellátás megállapításának egyéb eseteit lásd a Megjegyzés részben)

AZ ÁRVAELLÁTÁS HOZZÁTARTOZÓI NYUGELLÁTÁS, melyre az elhunyt nyugdíjas, illetve nyugdíjban nem részesülő, de nyugdíjjogosultságot szerzett elhunyt személy gyermeke, örökbefogadott gyermeke, meghatározott feltételek esetén nevelt gyermeke, testvére, unokája  jogosult.

 

AZ ÁRVAELLÁTÁS ÖSSZEGE:

 1. GYERMEKENKÉNT ANNAK A NYUGDÍJNAK A HARMINC SZÁZALÉKA, ami az elhunytat öregségi nyugdíjként halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.
 2. A FENTIEKBEN MEGHATÁROZOTT NYUGDÍJ HATVAN SZÁZALÉKA jár árvaellátásként annak a gyermeknek, akinek mindkét szülője elhunyt, illetve akinek életben lévő szülője megváltozott munkaképességű.
 3. HA A GYERMEK MINDKÉT SZÜLŐJE UTÁN JOGOSULT AZ ÁRVAELLÁTÁSRA, azt az árvaellátást kell folyósítani, amelynek összege számára előnyösebb.

 

A 2007. december 31-ét követő, de 2021. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő ÁRVAELLÁTÁS LEGKISEBB ÖSSZEGE HAVI 24 250 FORINT.

2020. január 1-jétől a) 0,7 százalékkal emelkednek azok a nyugellátások és egyes más ellátások (így az árvaellátás összege is), amelyek alapján 2019. novemberében egyösszegű kifizetés járt; b) a 0,7 százalékkal megemelt összeg  további 2,8 százalékkal emelkedik, ha az ellátást 2020. január 1-jét megelőző időponttól állapították meg.

Az árvaellátást kizárólag az e célra rendszeresített nyomtatványon - mely letölthető az alábbi linkről: https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatvány/nyomtatványtár.html (További információk itt olvashatók.) – az igénylő, vagy meghatalmazottja vagy törvényes képviselője nyújthatja be, illetve küldheti meg – postai úton – a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalnál. 

 A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁGÁHOZ KELL BENYÚJTANI az igényt ha  az elhunyt jogszerző öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesült, illetve az elhunyt jogszerző után hozzátartozói nyugellátás megállapítására már sor került. Az Igazgatóság feladatait az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

A kérelem a kormányablakban is benyújtható, illetve  elektronikus  úton is előterjeszthető: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp

 

Az árvaellátást a nyugdíjfolyósító szerv a nyugdíjfolyósítási törzsszám mint azonosító szám alatt folyósítja havonta, legkorábban attól a naptól kezdve, amelytől azt határozattal megállapították, a jogosultság megszűnésének (megszüntetésének) napjáig.

 

Ha az árvaellátásra jogosultság megszűnik, de a jogosultsági feltételek ismét bekövetkeznek, az árvaellátást a megszüntetést követő emelésekkel, kiegészítésekkel növelt összegben kell újból megállapítani.

Jogorvoslati lehetőség

A tárgyban hozott döntések bírósági felülvizsgálata a határozat közlésétől számított  30 napon belül kezdeményezhető jogszabálysértésre történő hivatkozással.

 

 • Lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes  fővárosi/megyei kormányhivatal
 • Kormányablak 

RENDKÍVÜL INDOKOLT ESETBEN KIVÉTELES ÁRVAELLÁTÁS  MEGÁLLAPÍTHATÓ AKKOR IS, HA 

 1. az elhunyt az előírt szolgálati idő felével sem rendelkezett,
 2. az árva középfokú iskolában nem nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt, vagy felsőoktatási intézményben nem nappali képzésben folytat tanulmányokat,
 3. az árva az elhunyt jogszerző halálakor a 16. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, és egészségi állapota legfeljebb 30 százalékos,
 4. az elhunyt jogszerző Magyarországon nem szerezte meg a jogosultsághoz szükséges szolgálati időt, az árva alapvető szükségleteinek a biztosítása veszélyeztetve van, és az árvaellátásra való jogosultság fennállása a szolgálati időre vonatkozó adatoknak a beérkezéséig nem bírálható el, vagy
 5. az árva 25 évesnél idősebb, de 27 évesnél fiatalabb, és felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanulmányokat folytat. Méltányosságból a 25. életévét betöltött személy korábban megállapított árvaellátásának meghosszabbítása is engedélyezhető.

 

A c) pontban ismertetettek alapján megállapított kivételes árvaellátást meg kell szüntetni, ha az árva már nem megváltozott munkaképességű.

A d) pont alapján kivételes árvaellátás az árvaellátás iránti kérelem elbírálásának időtartamára állapítható meg. Az így megállapított kivételes árvaellátás folyósított összege előlegnek minősül, ha az árvaellátásra való jogosultságot megállapítják.

Az e) pontja alapján kivételes árvaellátás a felsőoktatási intézményben első nappali alap- és mester- vagy osztatlan képzésben folytatott, az oklevél megszerzésére irányuló tanulmányok idejére, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időt meg nem haladóan, legfeljebb az árva 27. életévének betöltéséig állapítható meg. Az e bekezdésben foglaltak szerint méltányosságból a 25. életévét betöltött személy korábban megállapított árvaellátásának meghosszabbítása is engedélyezhető.